Motioner lagda av MP Salem

Under åren har Miljöpartiet lagt ett antal motioner i kommunfullmäktige. Nedan presenteras de senaste.

Motion om samåkningsparkering

"Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö."

Detta är ett av kommunens övergripande mål och det krävs initiativ för att utveckla en infrastruktur i kommunen som stödjer denna strävan. En del av detta är att underlätta samåkning för kommuninnevånarna.

I första hand handlar det om en trygg parkering vid motorvägen. Samåkning handlar i vår kommun sannolikt om personer som vill åka norrifrån mot Södertälje T/R.

Idag finns det en inte så väl fungerande parkering på Stockholm Vattens mark. Den saknar exempelvis belysning.

Miljöpartiet i Salem yrkar därför
- att kommunen verkar för tillskapandet av en samåkningsparkering vid E4/E20 i höjd med ingången till begravningsplatsen.

(Jan 2018)

Motion om tak för skuldbörda

Salems kommun behöver göra stora investeringar i takt med att vi växer och att behovet av både skolor och äldreboenden växer. Då kan felaktigt satta mål sätta käppar i hjulet för en bra resursplanering.

Salems kommun har som mål att inte låna mer pengar än kommunerna i länet genomsnittligt gör. Det finns inget känt samband mellan detta mål och kommunens förmåga att hantera sina kapitalkostnader. Däremot skulle ett mål som utgick ifrån kommunens betalningsförmåga ha en direkt koppling till denna.

Miljöpartiet yrkar därför

- att kommunens mål för skuldsättning ersätts med ett mål som relaterar till vår betalningsförmåga.

(Nov 2017)

Motion om solpaneler på ishallen

Ishallen är en energislukande företeelse och alla åtgärder som kan minska förbrukningen, eller göra elen billigare och grönare måste omfamnas. Ett sätt att minska både kostnader och miljöpåverkan är att installera solceller på ishallens sydvända tak. När man studerar solkartan på kommunens hemsida ser man att detta är ett perfekt tak för detta syfte.

Miljöpartiet yrkar därför att kommunfullmäktige beslutar

- Att ta fram ett beslutsunderlag för installation av solpaneler på ishallen.

- Att kommunen, om kalkylerna visar på en återbetalningstid kortare är tolv år, installerar solpaneler på ishallen.

(Nov 2017)

Motion om uppföljning av bifallna motioner

För fem år sedan biföll kommunfullmäktige en motion från MP, avseende fällning av ett antal träd i Garnudden. Idag är enda resultatet av detta bifall ett sprayat kryss på några träd i området. Detta är störande av flera skäl. Intentionerna i motionen har inte förverkligats, men framförallt har beslut i kommunfullmäktige inte följts.

Miljöpartiet yrkar därför

- Att det görs en årlig uppföljning av det konkreta resultatet av bifallna motioner i kommunfullmäktige.

(Nov 2017)

 

Motion om regelmässig inbjudan till partierna att delta i kommunens remissarbete

Partierna bjuds inte regelmässigt in som remissinstanser när kommunen lägger förslag på planer. (Här avses bara planer av allmänt intresse, inte kommunens rent interna planer.)

De senaste exemplen på detta är "Skötselplan för Garnuddens naturreservat" och "Vattenplan för Salems kommun". Detta är oklokt av det enkla skälet att ju tidigare förvaltningarna kan uppfatta synpunkter och kritik, desto bättre. Att då göra skillnad på exempelvis Naturskyddsföreningen och Rönningepartiet innebär bara att processen blir långsammare och mindre effektiv.

Miljöpartiet yrkar därför

- Att de politiska partierna regelmässigt bjuds in att vara remissinstanser, i planer som direkt berör kommuninnevånarna.

(Sept 2017)

 

Motion om upprättande av en klimatplan i Salems kommun

Sverige undertecknade klimatavtalet i Paris i december 2015. En av delarna i avtalet handlar om att temperaturstegringen på jordklotet ska hållas under 2 procent under första halvan av detta århundrade. Om detta mål ska uppnås måste alla; länder, kommuner, företag och enskilda individer bidra med olika åtgärder. Även Salems kommun måste dra sitt strå till stacken.

Miljöpartiet yrkar därför

- att  en plan upprättas för hur Salems kommun ska bidra till att temperaturökningen på jordklotet hejdas
- att denna plan är konkret och består av väl definierade åtgärder
- att denna plan är tydligt tidssatt för att ge snabb och mätbar effekt

(Sept 2017)

 

Motion om utbyggnad av Bergviks brygga

Det finns kö till våra bryggor med båtplatser. Samtidigt finns det överblivna bryggdelar av god kvalitet, efter renoveringen av Möllebadet. En god idé vore att bygga ut Bergviks brygga med dessa bryggelement. Enligt tidigare utredningar finns inga formella hinder för detta. Jag yrkar därför

- att Bergviks brygga byggs ut med det befintliga bryggmaterial kommunen förfogar över.

Bifallen i så motto att frågan ska hanteras i budgetarbetet 2018.

 

Motion om kommunala anslagstavlor

I kommunen har funnits ett antal anslagstavlor som har skötts av kommunen. Detta har varit till gagn för medborgarna. Rönninge är rimligt välförsett med anslagstavlor. Salemstaden mindre bra. I Söderby och Mosshagen saknas de helt.

Vi tror att anslagstavlorna fyller en viktig funktion i samhället. Allt kan inte kommuniceras digitalt. Anslagstavlorna bör företrädesvis finnas vid kollektivtrafikala knutpunkter. Därför föreslår vi

 • att kommunen gör en plan för att förse alla kommundelar med anslagstavlor.
 • att kommunen tillskapar anslagstavlor i enlighet med planen.
 • att kommunen gör upp ett tydligt regelverk för användande av anslagstavlorna och kommunicerar det.

Bifallen 14/12 2017

 

Motion om publicering av protokoll från Bygg- och miljönämnden

Protokollen från Bygg- och miljönämnden läggs inte ut på kommunens hemsida, trots att de är offentliga handlingar. Kommunens mål "Tillgänglighet" kräver transparens och öppenhet även i Bygg- och miljönämndens fögderi.

Med anledning av det ovan anförda yrkar vi

- att kallelserna och protokollen från Bygg- och Miljönämnden publiceras fortlöpande på Salems kommuns hemsida

Bifallen.

(Motionen är bifallen av kommunfullmäktige)

Digitala handlingar i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser (tillsammans med S)

Vi har under flera år diskuterat att kunna digitalisera handlingarna i Salems Kommun.  Kommunstyrelsens arbetsutskott har under fem år provat att ha digitala handlingar. Vi tycker nu det är dags att komma vidare med digitala handlingar i övriga nämnder. För att det ska ge full effekt behövs ett bra ärendehanteringssystem som är sökbart för ledamöter och ersättare i nämnderna. För att säkerställa att vi har en bra lösning som fungerar i alla nämnder under nästa mandatperiod är det hög tid att testa i flera nämnder. Teknikutvecklingen har sedan testet startade i KSAU kommit långt.
Vi har inget krav på att kommunen ska tillhandahålla teknisk plattform för läsning av de digitala handlingarna, men vi anser att det måste vara möjligt att avstå från pappershandlingar.
Vi föreslår därför
- att Salems Kommun ska ha digital handlingar i fullmäktige, nämnder och styrelser senast hösten 2018.
- att Salems Kommun under 2017 provar i minst två nämnder.

(Motionen lades i februari 2016 och bifölls 28/9 2017)

 

Publicera trädinventeringen

Kommunen har gjort en inventering av skyddsvärda träd i kommunen. Denna är opublicerad i så mening att ingen medborgare som har sådana träd kan ta del av inventeringen. Detta är dumt av flera skäl. En publicering skulle kunna förhindra en del trädfällning som görs utan kunskap om de aktuella trädens värde. Den skulle också kunna upplysa trädägaren om vilka skyddsåtgärder hen bör vidta för att förlänga trädens liv. Därför föreslår vi

 • att kommunen publicerar den kommunomfattande trädinventeringen på nätet och på ett sådant sätt att alla fastighetsägare kan förstå att de har skyddsvärda träd på sin mark och vad de bör göra för att vårda dem.

(Motionen anses besvarad av kommunfullmäktige, dvs är i praktiken bifallen)

 

Skylta förbudet mot tomgångskörning

"Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö." Detta är ett av kommunens viktigaste mål. I syfte att uppnå det måste vi utnyttja alla möjliga verktyg, men i första hand de som ingenting kostar. Att alla fordonsförare avstår från onödig tomgångskörning är en sådan enkel sak. Idag är dessvärre få medvetna om att det inom kommunen råder förbud mot tomgångskörning efter en minut. Detta gäller i särskilt stor utsträckning arbetsfordon och lastbilar. Därför föreslår Miljöpartiet de Gröna

 • att kommunen skyltar detta förbud vid de viktigaste infarterna till kommunen

(Motionen är bifallen av fullmäktige)

 

Ge oss en solkarta över Salem

"Salems kommun ska ta sitt ansvar för utvecklingen mot en allt mer hållbar miljö." Detta är ett av kommunens viktigaste mål. För att kunna uppfylla detta mål måste kunskap byggas upp om vilka förutsättningar vi har för miljöarbetet. En viktig faktor är möjligheten att utnyttja solenergi via takmonterade solpaneler. Den tekniska utvecklingen har gjort det lönsamt att montera sådana även i Sverige.

Stockholms Stad har redan tagit fram en karta som beskriver solinstrålningen på olika fastigheter och resultatet presenteras på kommunens hemsida. Vi bör göra samma sak och Miljöpartiet föreslår därför

 • att kommunen initierar en kartläggning av alla fastigheter i kommunen och solinstrålningen på deras tak

(Motionen är bifallen av fullmäktige)

 

40 km/tim i hela tätorten

I Salem diskuteras varje år många förslag till säkerhetshöjande åtgärder inom trafiken: vägbulor, avsmalningar, enkelriktningar mm. Dessa förslag bottnar i en oro för höga hastigheter på biltrafiken, men också avsaknad av trottoarer och cykelvägar främst i Rönninge. Även övergångsställen och trafikljus saknas på sina håll. Det är hög tid att ta ett helhetsgrepp om frågan.

Höga hastigheter anses vara det främsta skälen till oro. Idag är den generella begränsningen 50 km/tim. Den bör sänkas, för att få en omedelbar och allomfattande effekt på trafiken.

Vårt förlag är att hastigheten begränsas till 40 km/tim i hela tätorten. 30-gränserna vid skolor och förskolor behålls, men tidsbegränsningen vid skolorna tas bort. Det ska vara lätt att veta att man inte kör för fort.

Med anledning av den ovan anförda föreslår Miljöpartiet i Salem

 • att en generell regel om högst 40 km/tim införs inom tätorten Rönninge/Salem
 • att tidsbegränsningen på 30-sträckor slopas

(Motionen är avslagen, men det är 40 i hela Rönninge)

 

Skapa en hundrastgård i Salem

I Salem finns ca 800 hundägare och ca 1 000 hundar. Det finns anledning att applådera det av många skäl, men främst av folkhälsoskäl. Tack vare sin hund kommer många ut i friska luften flera gånger varje dag. Tack vare sin hund känner många mindre av en annars hotande ensamhet.

Idag utnyttjas den så kallade "Fårhagen" av många hundägare. Nu är det dags att göra den till en av kommunen underhållen hundrastgård. Därför föreslår Miljöpartiet de Gröna i Salem

 • att hela eller delar av den så kallade "Fårhagen" görs till en kommunal hundrastgård.

(Motionen är avslagen, men kommunfullmäktige kommer ändå att ta beslut om en hunrastgård, då extern finansiering har dykt upp)

 

Inför e-förslag på kommunens hemsida

Ett e-förslag är ett förslag från en invånare till kommunen. Förslagsställaren lämnar in sitt förslag på kommunens hemsida, där det publiceras. Andra invånare kan därefter stödja förslaget genom att signera det, som vid en namninsamling, men allt sker elektroniskt. Alla, såväl förslagsställaren, övriga medborgare, politiker och tjänstemän kan följa e-förslagens gång i kommunen.

E‐förslag är ett enkelt sätt att engagera medborgarna i vår lokala politik och ger en konkret möjlighet att påverka den politiska agendan även mellan valen. De ger möjlighet till ökad dialog mellan medborgarna och de förtroendevalda, men även mellan de övriga medborgarna i en kommun. E-förslagen utgör ett komplement till den representativa demokratin som ger de förtroendevalda en ökad kunskap och förståelse för vad som engagerar invånarna.

Utvecklandet av system och metoder för e-förslag ingår i SKL: s projekt om medborgardialog. SKL erbjuder råd och stöd till de kommuner som funderar på att inrätta e-förslag.

Med bakgrund av ovanstående föreslår Miljöpartiet att kommunfullmäktige beslutar:

 • att Salems kommun inför så kallade e-förslag.

(Motionen är avslagen)

 

Motion om ishallen

Miljöpartiet i Salem har en i grunden positiv inställning till ishallen i Salem och verksamheten där. Konståkning och ishockey är sysselsättningar som är utvecklande och hälsobefrämjande för de ungdomar som deltar. Även allmänhetens och skolelevernas åkning har ett värde ur ett folkhälsoperspektiv. Tyvärr finns det några poster på minussidan, främst den stora elkonsumtionen. Ishallen kostar kommunen i storleksordningen en miljon kronor om året i elförbrukning och det är både budgetmässigt och miljömässigt oacceptabelt. Idag är verksamheten i ishallen inte hållbar och i samklang med kommunens miljömål.

Samtidigt är intäkterna från verksamheten för låga och täcker inte kostnaderna mer än marginellt. Det hänger delvis samman med att ishallen inte utnyttjas under sommarhalvåret. Idag saknas lokal- och utrustningsmässiga förutsättningar att hyra ut hallen för aktiviteter även utan is, exempelvis för större årsmöten, danstillställningar, loppisar, konserter, skolavslutningar och inomhusidrott. Därför måste ishallen moderniseras och utrustas så att den kan vara till nytta och generera intäkter året runt. När detta är gjort måste krav på ökad uthyrningsverksamhet ställas på driftsentreprenören, med tydliga målsättningar för resultatet.

För att få en hållbar verksamhet i ishallen föreslår Miljöpartiet i Salem en satsning på två fronter, dels på att minska kostnaderna genom energieffektivisering, dels på ökade intäkter genom ökat utnyttjande. Vi föreslår därför

 • Att kommunen snarast tar fram en plan för energieffektivisering av ishallen, med syfte att kraftigt minska energiförbrukningen
 • Att kommunen snarast tar fram en plan för modernisering av ishallen, med syfte att göra den användbar även under sommarhalvåret
 • Att kommunen uppdrar åt Ishallsbolaget (eller annan driftsoperatör) att öka användningen av ishallen.

(Motionen är avslagen)

  

Effektiv resursfördelning till skolorna

Svensk skola står inför stora utmaningar. Framför allt handlar det om att öka måluppfyllelsen och se till att alla barn ges likvärdiga möjligheter till kunskap. Dessvärre fördelas skolans resurser inte alltid så att alla elever ges lika chanser. Salems kommun borde understryka vikten av att skolans resurser fördelas utifrån elevernas förutsättningar och behov och därmed utnyttjas så effektivt som möjligt.

Bakgrund

Olika undersökningar visar att den svenska skolan har blivit allt sämre på att kompensera barn som kommer från studieovana hem och elever som har utländsk bakgrund. Samtidigt har Skolverket rapporterat om att kommunerna oftast styr resurstilldelningen enligt principen en likadan summa per elev och att de kompensatoriska inslagen som tilldelas utifrån skolornas elevsammansättning är relativt blygsamma.

Stockholms Stad tillämpar numera en resursfördelningsmodell till skolorna med ett socioekonomiskt tilläggsanlag som är avsett att ge skolorna ekonomisk kompensation utifrån elevers socioekonomiska bakgrund. Det nuvarande socioekonomiska tilläggsanlaget i Stockholms Stad omfattar elever både i fristående skolor och kommunala skolor och viktas mot tre lika tungt vägande variabler:

 • Utländsk bakgrund
 • Vårdnadshavarens utbildningsnivå
 • Vårdnadshavarens inkomst

Bedömning

Avgörande för att ge alla elever möjlighet att lyckas nå kunskapsmålen är att resurserna fördelas utifrån elevernas behov och förutsättningar för respektive skola. Varje barn ska ha rätt till det stöd han eller hon behöver för att nå kunskapsmålen. Då alla barn inte är lika och alla skolor inte har samma villkor krävs det en rättvisare fördelning av skolornas resurser.

Yrkande

Vi föreslår kommunfullmäktige besluta

 • att skolans resurser i Salem fördelas med hänsyn till elevernas förutsättningar och behov, med en resursfördelningsmodell liknande den som Stockholms Stad tillämpar

(Status: Motionen är avslagen, men majoriteten har ändå för avsikt att genomföra motionens förslag...)

 

Bilpool till Salem (tillsammans med C)

I november 2012 lämnade Världsbanken en rapport som heter ”Skruva ner värmen – Varför en 4° varmare värld måste undvikas”. I den argumenteras övertygande för omedelbara och långtgående insatser för att minska klimatutsläppen i världen och särskilt i vår del av den.

Samtidigt har kommunen beslutat att ta sitt ansvar för utvecklingen mot en alltmer hållbar miljö. Som en konkretisering av detta mål har Kommunstyrelsens tekniska utskott satt som mål att koldioxidutsläppen från egna transporter ska minska.

För att uppnå målet måste flera åtgärder vidtas. En är att successivt modernisera tjänstebilsflottan och öka andelen miljöfordon. Detta är redan ett uttalat mål i kommunen. En annan är att teckna avtal med ett bilpoolsföretag som har miljöprofil.

Fördelarna med en bilpool är många. Med en så kallad halvöppen bilpoolslösning kan även icke kommunanställda utnyttja bilpoolen på kvällar och helger. Utnyttjandet av poolens fordonspark ökar, vilket i sin tur skapar förutsättningar för låga milkostnader. Det skulle också minska behovet av privatbilar i Salem, vilket är eftersträvansvärt, både ur utsläpps- och parkeringssynvinkel.

Många kommuner prövar detta system bl.a. Botkyrka och Södertälje.

Centerpartiet och Miljöpartiet i Salem föreslår därför att Kommunfullmäktige beslutar

 • Att uppdra åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna för att teckna avtal så att en halvöppen bilpool kan skapas i Salem med syftet att stärka arbetet mot kommunens miljömål

(Status: Avslag, då en sådan utredning redan existerade, oss ovetande)

 

Motion om inventering av kommunens gamla träd

I Salems kommun finns ett stort antal värdefulla träd, träd med mycket hög ålder och därtill hålträd. Det är många som känner andakt inför träd som är över 300 år. De är värdefulla i sig, bara genom sin ålder, de är levande representanter för flydda tider.

Men de är också utomordentligt värdefulla värdträd för många rödlistade och sällsynta djur och växter. Naturen behöver dessa träd för att kunna bevara mångfalden av arter. Under de senaste 100 åren har antalet träd med den här åldern minskat kraftigt, beräkningar säger med kanske 90 %.

Utöver de urgamla träden finns yngre viktiga träd, bland vilka kan nämnas hålträden, som ger bostad åt många fåglar, men även andra yngre träd som har nått en ansenlig storlek och är värd åt mängder av organismer.

Med bakgrund i det sagda vill vi starta ett långsiktigt arbete med att vårda våra gamla träd i Salem. En förutsättning för ett framgångsrikt sådant skyddsarbete är att man har klart för sig vilka träd i kommunen som är värdefulla och var de befinner sig.

Miljöpartiet yrkar därför

 • att kommunen påbörjar en inventering av alla värdefulla träd i kommunen

(Anses besvarad av kommunfullmäktige, dvs i realiteten antagen)

 

Håll Salem rent!

Vi har mycket att vara stolta över i vår kommun. Men på sina håll i vårt samhälle ligger det drivor med skräp, längs vägar och gångbanor, men också längs järnvägen. Det är inte roligt att se och motverkar våra strävanden att framstå som en i alla avseenden välskött kommun. Därför föreslår Miljöpartiet att ett antal åtgärder för en förbättrad renhållning i vår utemiljö planeras. Det kan exempelvis handla om att

 • Allmän städdag utlyses i kommunen, för mobilisering av medborgarna i städning i närområdet
 • Kommunens anställda engageras regelbundet i städning av sin närmiljö
 • Skoleleverna engageras i vår- och höststädning av skolgårdar och skolvägar
 • Trafikverket kontaktas avseende städning av framförallt stationsområdet, men även banvallen i övrigt
 • Tomtägarna längs Salemsvägen kontaktas angående städning av deras hägnade områden
 • En översyn av tillgången på papperskorgar görs och kompletteringar planeras
 • Sommararbetande ungdomar avdelas för städning av utemiljön

Miljöpartiet yrkar således

 • att förvaltningen tar fram ett åtgärdsprogram för förbättrad renhållning av utemiljön i Salem, med utgångspunkt i ovanstående

(Anses besvarad av kommunfullmäktige, dvs i väsentliga delar antagen)

 

Motion om skidspår i Garnuddsreservatet

De senaste årens snörikedom har lockat många att ta fram längdskidorna och ge sig ut i skidspåren. I kommunen har i synnerhet Uttran fått tjäna som spårområde. Många har dessutom åkt till Lida/Harbro och utnyttjat spårsystemen där. Det vore bl a ur miljösynpunkt att föredra att det fanns goda skidspår i vår närterräng, sjön är inte en tillräckligt pålitlig eller omväxlande miljö för skidåkning.

I Garnuddsreservatet finns det motionsspår, i första hand avsedda för joggning/löpning. Dessa skulle efter viss röjning och breddning kunna fungera som skidspår, särskilt om intensionerna i den liggande motionen om utveckling av Garnuddens spårsystem realiseras. Idag är vissa partier så skuggade av träd att snön inte kan bilda ett tillräckligt underlag för skidspår.

Miljöpartiet yrkar därför

 • att spårsystemet i Garnuddenreservatet, i samband med den framtida utvecklingen av området, röjs med avsikt att möjliggöra skidåkning

(Motionen är antagen av kommunfullmäktige)

 

Motion om skydd för Källdalen/Ekdalen

I en rapport från Naturskyddsföreningen i Botkyrka/Salem kan man läsa följande:

”Svampvandring i Källdalen/Ekdalen, Rönninge Salem 2010-09-18

Mykologen Mattias Andersson var vår guide på denna svampvandring.

Om Källdalen

Området är ett mosaiklandskap med goda förutsättningarna då det finns kalk och det är ett varmt mikroklimat. På en yta mindre än ca 10 ha finns många olika naturtyper.

Området finns även med på länsstyrelsens våtmarksinventering, det är den fina lilla bäcken som rinner genom området. Tyvärr har den örtrika bäckfåran i nedre delen ersatts av en ogenomtränglig alskog efter kommunens ingrepp. Urban Wahlstedt har också visat på två rödlistade arter av bastardsvärmare (fjärilar) på ängen.

Även den fina gamla körvägen har förstörts, den bör återställas i ursprungligt skick.

Tyvärr ser vi också i bakkanten av området att det naggas i kanten – tomter verkar ha upprättats inom området vilket inte kan accepteras.

Ekarna

3 naturminnesmärkta ekar finns här som är STARKT hotade då slyet växer upp. För några år sedan hjälpte Botkyrka-Salemkretsen till att ta bort sly. I den vevan hittade sen Mattias de rödlistade arterna gyllensopp och ekvaxing under ekarna. Nu har slyet växt upp och hotar ekarna, gyllensoppen går inte att hitta….BÅDE ekar och svampar är beroende av att slyet tas bort. Ekarna kommer att fälla sina grenar och gyllensoppen fanns inte nu när vi letade efter den.

Svampar

Tack vare Mattias som 2005-2008 har inventerat svampförekomsten i området och skrivit en artikel i Svensk mykologisk tidskrift har Källdalen/Ekdalen uppmärksammats.

Hittills har 222 svamparter, varav 15 rödlistade och 30 signalarter hittats på denna lilla yta under 10 ha. Knappast något annat område inom kommunen hyser denna mångfald!

En nyckelbiotopsinventering har också gjorts av skogsstyrelsen efter Mattias initiativ.

Idag var det dags att öppna ögonen och hitta alla svampar som kom i vår väg.

Vi lyckades hitta 108 arter, varav 8 rödlistade och 15 signalarter! Fantastiskt!

På köpet hittade vi också en annorlunda mossa, det visade sig vara Rhytidiadelphus triquetrus, kranshaksmossa.

Hur kan man sammanfatta allt detta?

 • Området är mycket speciellt och måste avsättas som naturreservat
 • Området tål inga ytterligare naggningar i kanterna
 • Slyet under ekarna bör avlägsnas omedelbart
 • En skötsel plan måste tas fram. OBS att stöd och bidrag kan sökas från Skogsstyrelsen”

Miljöpartiet kan bara instämma i sammanfattningen. Efter vad vi förstår är slyet under ekarna röjt, vilket vi applåderar. Därutöver anser vi att kommunen långsiktigt bör skydda området som reservat och vårda det återkommande enligt en skötselplan med fokus på skydd för de skyddsvärda växterna i området.

Miljöpartiet yrkar därför

 • att förutsättningarna och kostnaderna för att avsätta Källdalen/Ekdalen som kommunalt naturreservat utreds av MSB-förvaltningen

(Status: Avslagen av kommunfullmäktige)

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: