Vad tänker du på när jag säger skog?

Skogsvandring i tätortsnära, kommunägd skog i Säter

Under söndag eftermiddag den 23 april genomförde Miljöpartiet i Säter en skogsvandring på Åsen som är en av kommunens skogar. Syftet med vandringen var att diskutera vem kommunens skogar är till för och hur de ska skötas för största möjliga nytta för kommuninvånarna. Det var 15 deltagare som trotsade det kyliga vädret och det stora intresset för frågorna värmde.

Vad tänker du på när jag säger skog?

Frågan ställdes till deltagarna av Bonnie Nilzon, som guidade genom skogen. Bonnie beskrev skog som något mycket större än bara en samling träd. Det är ett ekosystem som hänger ihop där träd och andra växter samverkar inte minst via det osynliga svampmycelet under marken. Svampmycelet dör vid kalavverkning eftersom värdträden huggs ned för att sakta återkolonisera ytan när ungskog växt upp. En del arter hinner inte återkolonisera hygget innan nästa avverkning tar vid.

Under vandringen gjordes ett antal stopp där olika typer av skogsskötsel kunde studeras. Bonnie visade vad som händer när man kalavverkar ett område och vilken skillnad det skulle vara med ett hyggesfritt skogsbruk. För några år sedan gjordes i området en omfattande gallring som ekologiskt, socialt och även ekonomiskt visade sig ha stora brister. Skogen är full av ris, stigar blev sönderkörda och det som återstår är en samling likåldriga träd.

-Jag vandrar nästa varje dag i området och efter avverkningen kände jag mig uppriktigt ledsen, säger deltagande Anki Hjelte, boende i bostadsområdet Åsen. Jag var upprörd, ringde kommunen och kritiserade deras framfart. Jag tycker vandringen var intressant, jag lärde mig nya saker om skog och jag tycker kommunen ska ta tag i skötseln av vår skog!

Vid ett av stoppen fanns ett mindre skogsparti som avsatts och bevarats. Här finns fortfarande äldre träd av olika trädslag och storlek, liggande döda stammar, små skogsgläntor som släpper in ljus och en skog med flera skikt. Genast konstaterade deltagarna att skogspartiet skiljer sig från omgivande skog och ger goda förutsättningar för många av skogens djur, fåglar och växter.

Det sista stoppet handlade om barkborreskadad skog. Här berättade Bonnie om granbarkborrens liv och de över 100 arter som lever på artens larver och baggar. Att gynna deras överlevnad borde vara det viktigaste projektet för att minska angreppen på skog i Sverige.

Miljöpartiet i Säter kommer att arbeta för ett hyggesfritt skogsbruk på kommunens marker. Att bedriva ett industriskogsbruk i tätortsnära skog är inte vad kommuninvånarna förväntar sig. Det finns ett stort intresse av att riktig skog finns tillgängligt i närområdet. Man vill ha skog till rekreation, svampplockning och upplevelser av spännande natur. En växande del av befolkningen vill också ha sin skog som avstressande och uppbyggande för en bättre hälsa. Dessa värden behöver lyftas fram som så viktiga att de ekonomiska får stå tillbaka. Ett förändrat skogsbruk med användning av hyggesfria metoder satsar på virke med kvalitet i stället för massaved. Det gynnar industrin som exempelvis industrin i Långshyttan satsar på vid produktion av byggprodukter.

-Under veckan tas kommunens skogsbruk upp i fullmäktige, avslutade Magnus Gabrielson från Miljöpartiet i Säter. Vi kommer att bevaka frågan och göra allt för att kommuninvånarna kan vandra i sina egna skogar med glädje och med fullt av upplevelser! Vi uppmanar er att ta kontakt med politiker och ge synpunkter!

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter