Söderhamn

Miljöpartiet de gröna i Söderhamn vill se ett rättvist samhälle som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Det är en stor omställning som vi måste göra tillsammans. Det skapar arbetstillfällen och stora miljövinster. 

 

Nu är tiden kommen för att ta klimatförändringarna på allvar och skapa en välfärd inom planetens gränser. Vi måste vara solidariska och ge kommande generationer en chans till ett värdigt liv.

 

Våra prioriterade frågor i valet 2018:

 

Fossilfri kommun Nu! 

För att kommande generationer ska få leva ett gott liv måste vi ta klimatförändringarna på allvar. Vi vill införa en avvecklingsplan för koldioxid i Söderhamns kommun. Vi vill ha fler laddstolpar och tillgång till biogas. Gratis bussar och pendlarparkeringar vid hållplatser för att minska parkeringsbehov och klimatpåverkan.

 

Lokal självförsörjning!

Stora arealer av jordbruksmark har förstörts på grund av klimatförändringarna. Brist på mat kan uppstå, även i vårt land då vi importerar cirka 50 %. Därför vill vi att mer mark i Söderhamns kommun används för matproduktion, närodlat och giftfritt. Fler arbetstillfällen och bra för miljön, då transporterna blir korta. Alla kan odla, i mindre skala, och tillsammans, vilket skapar samhörighet och glädje.

 

Förnybar energi!

Kärnkraften och den fossila energin medför enorma risker och kommer att fasas ut i Sverige. I vår kommun vill vi att fler solceller kommer upp på taken. Vindkraften måste utökas och boende och samhällen i vindsnurrornas närhet ska kunna få ersättning.

 

Minskad konsumtion!

Jordens resurser räcker inte till om alla världens människor skulle leva som vi. Vi handlar ofta inte efter behov, utan av lust, offer för all sorts reklam som vi överöses av. Vi vill skapa nya ”nöjen”, aktiviteter som ger livsglädje och hälsa. Därför vill vi ha ett tillgängligt föreningsliv och att Kulturskolan ska vara gratis för alla. 

 

Beredskap inför ett förändrat klimat!

Häftiga skyfall som kan ge översvämningar, extremt mycket snö och extrem värme som skapar torka och som kan ge upphov till bränder är möjliga effekter av klimatförändringarna. Vi vill att Söderhamns kommun är förberedd. Analysen och konsekvenserna ska vila på vetenskaplig grund.

 

Alla elever har rätt att lyckas!

Förskolan upp till gymnasiet kan göras mer anpassat till de ungas bästa. Även deras lärare ska få en bättre arbetssituation. Vi vill minska barngrupper och stärka elevhälsan.  Då trivs alla och lugna, trygga och välutbildade går de unga ut i vuxenlivet med stor självtillit och hopp om ett stimulerande liv.

 

Utveckla integrationsarbetet!

Världen är orättvis. Ibland måste människor fly för att de inte kan överleva i sina hemländer, p.g.a. matbrist eller krig. Vi ska visa solidaritet och hjälpa dem tillrätta i vår kommun genom att motivera till integration och ge de ideella krafterna bättre förutsättningar att delta.

 

Giffri förskola! Miljöpartiet i Söderhamn har motionerat om, och fått gehör i fullmäktige, att jaga gift på förskolorna och att ta bort allt som är hälsovådligt.
Våra prioriteringar

Miljö.

Vår planet har begränsade resurser. Våra livsmöjligheter avgörs hur väl vi klarar av att leva i samklang med det ekologiska systemet på planeten Jorden.

Skola och utbildning.

Skolan skall enligt skollag och läroplaner vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Dessutom skall undervisningen bedrivas individualiserad och i det utgå från varje elevs nivå och förmåga. Genom detta förväntas eleven nå sin fulla potential och undervisningen ge optimalt resultat.

Miljöpartiet Söderhamn

Kontakt