Gruppledarens månadsbrev – Juni och Juli 2018

Gruppledarens månadsbrev – Juni och Juli 2018

Juni månads stora händelse var naturligtvis antagandet av nästa års budget för Sollentuna kommun. Kulmen var den heldag då de politiska partierna debatterade sina förslag och röstade om vilka förslag som skulle antas. Men egentligen präglades hela månaden dessförinnan av framtagandet av förslagen och det förberedelsearbete som hör till det. Med andra ord går det mycket tid åt för detta arbete.

Miljöpartiets budgetförslag

Vårt förslags utmärkande skillnader jämfört med det vinnande förslaget var huvudsakligen inom tre olika områden. På miljöområdet föreslog vi olika satsningar som leder till ett mindre tärande på jordens resurser och minskade utsläpp, men även säkerställande av att naturområden bevaras gröna. Det sistnämnda är viktigt i en kommun med högt exploateringstryck. En framryckning i kommunen behöver även göras på kultursidan. För att så ska ske behöver den ges ett ökat fokus bland beslutsfattarna. Vårt förslag innehåll dessutom ökade resurser till kultursektorn, så som till kulturskolan, men även för att kulturen kan få större plats i skolan. Varje elev ska få en kulturcheck som respektive skola kan nyttja. Den tredje skillnaden är att vi misstänker att ersättningsnivåerna inom framförallt hemtjänsten är för snålt satta för att verksamheten ska vara möjlig att driva. Att det är svårt märks inom kommunens eget vård- och omsorgsbolag, SOLOM, som gör negativt resultat trots fina insatser för att få bort onödiga kostnader. MP vill därför utreda ersättningsnivåerna för att finna en hållbar nivå. Även om det blev nedröstat den här gången är jag övertygad om att den som styr efter valet kommer vara tvungen att se över detta. Nu när SOLOM går back skjuter kommunen till koncernbidrag, och i slutändan aktieägartillskott, för att få bort underskottet. Det är ett ekonomiskt tillskott som kommer in bakvägen till bolaget. Det är ett tillskott som de privata aktörerna inte har möjlighet att få, vilket gör att konkurrensens sätts ur spel. Att agera så är inte värdigt en kommun som vill vara Sveriges företagarvänligaste.      

Sämre förutsättningar för företagsvänlighet 

Med jämna mellanrum kommer diskussionen upp om kommunens policys även ska gälla de kommunala bolagen eller ej. Jag anser att så i princip ska vara. Om kommunen väljer att organisera en verksamhet i bolagsform eller i förvaltningsform inom kommunen ska inte avgöra vilka förhållningsregler verksamheten ska ha. Kommunen har nu gått igenom de cirka 200 dokumenten det är frågan om, och bedömt att runt 40 policys är intressanta att skärskåda för att se om dessa även ska gälla för bolagen. Exempel därifrån är mål för miljö- och klimatarbetet, renhållningsordningen och regler för representation och gåvor. Vi i moderbolagets styrelse gick igenom de 40 policyerna, och var så gott som eniga. Jag vände mig dock mot att inte näringslivsstrategin även ska gälla för Sollentunahem. Bostadsbolaget har affärslokaler i kommundelscentrumen och är en viktig part för de företag som finns där. Dessutom är stadsutveckling en av de fyra delarna som tas upp i strategin, och där är Sollentunahem en viktig aktör. Övriga ledamöter i styrelsen gav inget skäl till sin ståndpunkt annat än att de var fler till antalet än jag är. Vi samtliga tyckte dock att strategin ska gälla för Sollentuna Energi och Miljö. Inkonsekvent från deras sida kan jag tycka.

Efter dessa rader vill jag önska en riktigt trevlig sommar!

Peter Godlund (MP)
Gruppledare

 

Relaterade nyheter

Sollentuna, 8 maj 2018

Gruppledarens månadsbrev – Maj 2018

Sollentuna, 11 april 2018

Gruppledarens månadsbrev – April 2018

Sollentuna, 7 februari 2018

Gruppledarens månadsbrev – Februari 2018

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter