Gruppledarens månadsbrev - mars 2017

Lyssna

Flexibla planer

I Viby ligger en fastighet som tidigare använts som förskola. För några år sedan ansökte fastighetsägaren om detaljplaneändring för att möjliggöra friliggande bostadsbebyggelse på platsen i stället. Eftersom kommunen ser ett behov av LSS-bostäder (bostäder för funktionshindrade) återremitterade vi i stadsbyggnadsnämnden förslaget för att kompletteras med möjlighet till sådana bostäder. Den förändringen kräver tillåtelse för byggnation av boende för runt 6-8 personer, med sällskapsrum och personalutrymmen. Fastighetsägaren godtog önskemålet. I samband med det nya uppdraget förtydligade de styrande partierna att de ser positivt på flexibla detaljplaner. En flexibel detaljplan behöver kanske inte förändras när verkligheten förändras. Men en ökad flexibilitet kräver minskad reglering, vilket betyder att politiken och kommunen tappar rådighet över markens utveckling. Jag är därför inte lika positiv till flexibiliteten. Just i ovan beskrivet fall sålde fastighetsägaren sedan marken till en exploatör när planprocessen var klar. Den nya ägaren ansökte om bygglov för byggande av 18 bostadslägenheter. Eftersom detaljplaner inte skiljer på valet av boendetyp är det helt okej att bygga bostadsrätter på mark där det är tillåtet att bygga LSS-bostäder. Följden av det blev ett resultat som varken kommun eller grannar tänkt sig. Antagligen har de styrande lärt sig en läxa för jag hör dem inte prata om vikten av större frihet i detaljplanerna.

Flexibla parkeringstal

I Sollentuna finns inget fast parkeringstal. Antalet parkeringsplatser avgörs i stället från fall till fall vid bygglovsskedet. I den nyligen antagna parkeringsplanen möjliggörs för flexibla parkeringstal. Det innebär en möjlighet för byggherren att byta parkeringsplatser mot åtaganden för att vidta åtgärder som syftar till att minska bilberoendet. Jag är en förespråkare till dessa tankar. Därför blir det extra spännande nu när första detaljplanen, snett mittemot entrén till Sollentuna Centrums bilgarage, är antagen där detta tillämpas. Det är därmed också första gången det kommer fram konkreta formuleringar vad dessa åtgärder kan vara. Om byggherren förser de boende med ett SL-årskort, samt bjuder på medlemskap i en bilpool under minst fem år, sänks parkeringstalet med 0,1 platser per lägenhet. Det ska bli mycket intressant att följa utfallet av detta, vilket kommer ligga till grund för kommande detaljplaner. Inte minst i Väsjöområdet där runt 2 800 bostäder ska byggas.

Skip stop måste stoppas!

När citybanan öppnar i sommar möjliggör den för fler pendeltåg, med utökad turtäthet som följd. Enligt liggande förslag kommer dock inte alla tåg att stanna i Häggvik, Norrviken och Rotebro, vilket leder till färre tågstopp där. Det är ett korkat beslut som leder till försämrad kollektivtrafik, vilket i sin tur leder bort från målet om en ökad kollektivtrafikandel. Dessutom står Häggvik och Rotebro inför stora utbyggnadsplaner med flera tusen nya invånare. Jag har försökt reda ut argumenten för Skip stop och det enda jag ser är att det blir några minuters tidsvinst för resenärer som åker mot Upplands Väsby och norröver. När jag talat med MP i Väsby har de berättat att de inte heller är för förändringen. På Kristoffer Tamsons, trafiklandstingsråd, låter det som det är ekonomiska argument som är orsaken när han uttalar att SL måste väga kommuner mot varandra och att det inte alls är säkert att Sollentuna har de största behoven. Men när antalet tåg är det samma kan det väl inte bli billigare att låta en del av dem köra förbi vissa stationer? Här behöver landstingspolitikerna vakna!

Peter Godlund (MP)
Gruppledare

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: