MP i Sollentunas budgetförslag för 2018-2020

MP i Sollentunas budgetförslag för 2018-2020

På onsdag den 14 juni avhandlas Sollentuna kommuns budget med verksamhetsplan för 2018 och ekonomisk plan för 2019-2020 i kommunfullmäktige. Miljöpartiet i Sollentuna har tagit fram tilläggsförslag till majoritetens budget som kortfattat redovisas här, nedan.

Tilläggsförslag för Kommunstyrelse, MU och SBN

Inom ramen för Miljöutskottets, MUs, ansvarsområde föreslår vi fortsatt förstärkt upphandlingskompetens samt budgeterar en halv miljon för att de etiska värdena ska beaktas vid upphandling av varor. Vi vill också att genomförande av en distributionscentral ska utredas. Vi vill även att kommunfullmäktige ska ge Kommunstyrelsen, KS, i uppdrag att under 2018:

 • utvärdera kommunens nuvarande och de i budget 2018 tillkommande trygghetsåtgärderna avseende effektivitet och resultat. 
 • utreda klottersaneringens framtida organisatorisk hemvist i syfte att öka samordning och effektivitet. 
 • redovisa hur planinstrumentet bäst kan användas i syfte att göra all nybyggnation miljöeffektiv. 
 • redovisa hur de etiska aspekterna kan vägas in i kommunens upphandlingar. 

Stadsbyggnadsnämnden, SBN, ges i uppdrag att påbörja ett detaljplanearbete för området öster om Rösjön med inriktningen att planlägga området som ett grönområde samt att utvärdera hur ansvaret har fungerat att säkerställa att de träd som tas ner vid nyexploatering eller infrastrukturåtgärder ersätts. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram ägardirektiv till Sollentuna Stadshus AB innehållandes ett återtagande av beslutet om en försäljning av 2 000 lägenheter ur Sollentunahems bestånd. 

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ge nämnderna i uppdrag att inventera behovet av fler instegsjobb alternativt extratjänster för nyanlända inom sina verksamhetsområden. Uppdraget gäller även kommunens bolag. 

Tilläggsförslag för BUN, UAN, VON och SN

Vi vill tillföra 1,6 miljoner kronor för varje år 2018, 2019 och 2020 som en kulturcheck för att kommunens skolelever ska få möjlighet att uppleva levande kultur. Vi vill också tillföra 700 000 kronor till läxläsningsprojekt. Vi vill även att kommunfullmäktige ska ge Barn- och ungdomsnämnden, BUN, i uppdrag för 2018 att:

 • redovisa hur stor andel av den mat skolorna serverar som är ekologisk och som därmed är fri från rester av bekämpningsmedel, antibiotika och hormonstörande ämnen, samt är fri från onödiga tillsatser. 
 • utreda behovet av riktade insatser för förbättrade läxresultat inom grundskolan. 
 • redovisa barn- och ungdomsnämndens arbete för att biltrafiken till skolor och förskolor ska minska. 
 • utveckla ett årligt tema för eleverna, med lärarnas hjälp, där resurshushållning lokalt diskuteras utifrån ett globalt perspektiv. Målsättningen ska vara att samtliga elever på alla skolor ges möjlighet att delta samt att:
 • tillsammans med utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden kartlägga SYV-verksamheten och arbeta fram förslag för hur verksamheten ska förbättras. 

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, UAN, får även i uppdrag att utreda möjligheterna att inrätta ett vård- och omsorgsprogram på Rudbecksskolan.

Vård och omsorgsnämnden, VON, får i uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom LSS och äldreomsorg samt att redovisa förslag på en ny ersättningsmodell inom hemtjänsten. 

Socialnämnden, SN, får i uppdrag att utreda effektiviseringsåtgärder för att nå en kostnad i nivå med jämförbara kommuner inom ekonomiskt bistånd.

Tilläggsförslag för KFN och MBN

För Kultur- och fritidsnämnden, KFN, föreslår MP att kulturverksamheten överförs till ett kulturbolag, vilket ger en förstärkning av kulturbudgeten med 1 Mkr. Under 2018 får kulturbolaget i uppdrag att genomföra en retrospektiv utställning med Erland Cullbergs verk, samt fortsätta arbetet med genomförandet av en statypark i Edsbergsparken. Kulturskolan får 1 miljon kronor och Miljöpartiet föreslår en besparing på 150 000 kronor genom effektivisering av bilanvändningen: Det räcker med en bil att dela på för bibliotek och Satelliten. Vi vill även att kommunfullmäktige ska ge Kultur- och fritidsnämnden i uppdrag för 2018 att:

 • ta fram en konstpolicy där kommunens målsättning och ambition med kommunens konst tydliggörs. 
 • ta fram en projektplan för organiserade fritidsaktiviteter ute i naturen på Järvafältet för barn och ungdomar. 

För Miljö- och byggnadsnämnden, MBN, föreslår vi att 300 000 kronor avsätts för energirådgivning för åren 2018, 2019, 2020.

Tilläggsförslag för TFN

Slutligen föreslår vi för Trafik och fastighetsnämnden, TFN, att förbättra parkeringsbevakningen och därigenom öka intäkterna med 500 000 kronor samt att budgeterna för ökade kapitaltjänstkostnader för det Klimatprogram som införs med 700 000 kr respektive 1 390 000 kr och 2 070 000 kr för åren 2018, 2019 och 2020. Vi vill även att kommunfullmäktige ska ge TFN  i uppdrag för 2018 att:

 • utvärdera trafik- och fastighetsnämndens insatser för minskad biltrafiken till skolor och förskolor. 
 • redovisa vilka möjligheter det finns att utnyttja kommunala fastigheters tak för energiproduktion, förbättrad dagvattenhantering och lokal odling. 
 • reglera samtliga parkeringsytor som finns på kommunal fastighetsmark, i enlighet med parkeringsplanens intentioner. 
 • utreda möjligheten att införa stoppförbud för personbil inom en viss radie från skolorna i kommunen.

Det fullständiga budgetförslaget hittar du här.

 

Relaterade nyheter

Sollentuna, 23 november 2023

En budget för en hållbar framtid i Sollentuna

Sollentuna, 7 juli 2018

Gruppledarens månadsbrev – Juni och Juli 2018

Sollentuna, 23 oktober 2017

Gruppledarens månadsbrev – Oktober 2017

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter