MP om FÖP Strömstad tätort och Skee

Miljöpartiet de gröna i Strömstad har fått möjlighet att lämna synpunkter på gransknings-handlingen för Fördjupad Översiktsplan som omfattar området Strömstad tätort och Skee med omgivningar, daterad 2020-01-29. Här är våra synpunkter:

Det här området omfattas. Från kommunens hemsida har vi hämtat denna bild som visar området som den Fördjupade Översiktsplanen omfattar.

1. Planen är verkligen efterlängtad! Den är välskriven och ger en bra grund för samhällsplaneringen och för kommunens invånare att förhålla sig till.

2. Bostäder: Planen pekar ut många områden för framtida bostadsområden, flera mycket stora. Vår bedömning är att dessa räcker för lång tid framåt. För att nå kommunens övergripande mål om en fossiloberoende kommun 2030 bör vi följa styrdokumentet Strategi för fossiloberoende , vi förordar därför en förtätning av stadskärnan framför en expansion i periferin. Det minskar transportbehovet (vilket är bra för att motverka klimatförändringen) och bidrar till en levande centrumkärna. Samtidigt är det viktigt att slå vakt om småstadens charm och bebyggelsemiljö. Det är naturligt att bygga från centrum och utåt. Vi anser att i första hand Canning, Myren och Rådhusberget är aktuella att bebygga de närmaste 10-15 åren. Därutöver vill vi lägga till parkeringsytan mellan Kärleksudden och den kommande Skateparken som möjlig plats för bostäder, företrädesvis hyresbostäder.
Vi tror att Södra och Norra Mällbyhöjden ligger längre bort i tiden än så. Eftersom där finns stora naturvärden och för att där tillgodoses behovet av tätortsnära friluftsområden bör exploatering skjutas på framtiden. Vi anser att de östligaste delområdena (14, 15 och 18) ska utgå helt. Av samma skäl anser vi att Körnebacksvägen bör utgå.

Det finns också tveksamhet kring område nr 9, på Rödshöjden, som är viktigt som närrekreation och lekområde för de boende på både Röd och Rödshöjden.

3. Vi framhåller vikten av en god boendemiljö. Stor vikt ska läggas på miljön kring flerbostadshusen, öppna platser, ekosystemtjänster och ytor för aktiviteter och lek.

4. Vi anser att utvecklingsområdet för verksamheter (30) Bastekärr Norra ska utgå. Området består av värdefull jordbruksmark som vi anser ska sparas för framtidens behov, det finns tillräckligt med tillgängliga, redan detaljplanerade och med vägar byggda, industritomter på Bastekärr för behoven inom överskådlig tid.

5. Vi önskar att planen tydligare pekar ut områden för nya (billiga) odlingslotter, som det finns en stor efterfrågan på. Det gäller både större områden, som dagens på Ånneröd, och mindre tätortsnära lotter. För den biologiska mångfalden är odlingslotter och ängsmark att föredra framför stora klippta gräsytor.

6. Vi stödjer helt tankarna på att utveckla infartsparkeringarna till entrépunkter och kommunikationsnoder för en hållbar mobilitet. En utvecklad stadsbuss är också en hållbar utveckling. För att stödja en utveckling mot en cirkulär ekonomi vore det önskvärt med ett resonemang kring bilpooler.

Kommunens mål bör vara att arbetspendling mellan planområdet och Nordby-Svinesund respektive Prästängen kan ske med kollektivtrafik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: