Överenskommelsen inom majoriteten

Lyssna

Det blev ganska snart efter valet klart att vi bildar majoritet i Strömstads kommun tillsammans med C, FP och KD. Här kan du läsa om vilken inriktning vi kommit överens om för mandatperioden 2015-2018.

Gemensam helhetssyn: En vägledande plan som vi alla är överens om och som ska hjälpa oss vid kommande prioriteringar och beslut. 

Vision utan åtgärder är bara drömmar.
Åtgärder utan visioner är bara ett sätt att få tiden att gå.
Visioner med åtgärder är vad som krävs för att förändra världen. /Joel Baker

Citat ur Strömstads strategiska plan, och ledstjärna för den politiska majoriteten 2014-2018.

Strömstad en kommun där kreativa och företagsamma människor som känner stimulans och vilja att vara med och skapa det goda livet för invånare och besökare.

Miljö
Ett aktivt arbete med miljö, klimat och energi är nödvändiga för att möta klimat- och miljöhoten. Det skapar också många möjligheter i det lokala strategi- och utvecklingsarbetet, skapar nya arbetstillfällen, utveckling i hela kommunen och en bättre lokal miljö.

Det övergripande målet är en fossiloberoende kommun 2030.

Översyn av den politiska och tjänstemannaorganisationen: Vi vill under mandatperioden göra en översyn, inför nästa mandatperiod, av den politiska organisationer för att försäkra oss om att vi är så effektiva som möjligt med kommunens resurser. Har vi rätt nämnder/tjänstemän osv.?

Återinrätta budgetdialogerna: Vi är samtliga överens om att återinrätta budgetdialogerna som tidigare fanns. Det innebär att alla presidier, förvaltningschefer, ekonomer, kommunchef, ekonomichef och personalchef deltar samtidigt. Varje förvaltning redovisar sina verksamhet kommande år och genomförda analyser av föregående år. Därefter en första genomgång av förutsättningarna inför årets budgetarbete. Detta tror vi kommer skapa en bättre helhetssyn och förståelse verksamheterna emellan.

Strategisk markplanering: Ansvaret överflyttas från Tekniska nämnden till Kommunstyrelsen.

Prioriterade områden:

1. Bostäder: Vi måste öka bostadsbyggandet kraftigt! Vi måste skapa möjligheter för detta genom politiska beslut i MBN när det gäller detaljplaner och göra det enklare för Strömstadbyggen driva byggnadsprojekt genom att höja borgensramen. Vi vill prioritera kompletterande bostäder på Rådhusberget, Mällbydalen, Mällbyhöjden, Magistern 4 samt Canningområdet.

2. Aktivitetshus: Vi är överens om ett allaktivitetshus (sporthall) på Strömsvallen. Vi kan alla tänka oss att tillskjuta 15 miljoner som ägartillskott till Strömstadslokaler som en delfinansiering. Driftkostnaden, totalt 4 300 tkr sänks med de 15 miljonerna. 1 000 tkr kommer via hyresintäkter från föreningar. 100-200 tkr från besöksnäringen för lägerverksamhet och 500 tkr för försäljning av hallens namn. Kvar för kommunen att finansiera är 1 600 tkr per år som driftsbidrag. Nästa steg blir att finna en lösning när det gäller kulturhus. Vi måste ta nästa steg i frågan om att kunna erbjuda en meningsfull fritid för våra invånare i kommunen.

3. Omsorgen: Vi vill arbeta för att öppna en avdelning i sjukhusets tomma lokaler. En avdelning som kan erbjuda rehabilitering/korttidsplatser och palliativ vård. Vi är överens om att vi måste vara aktiva i frågan och måste ta kontakt med regionen för att se över möjligheterna av att påbörja detta arbete och undersöka möjligheterna till samverkan med regionen gällande observationsplatser och eftervård. Under mandatperioden vill vi att omsorgsförvaltningen skapar förutsättningar för att genomföra ett försök med Intraprenad.

4. Nytt särskilt boende: Vi är överens om att en nytt särskilt boende måste projekteras under mandatperioden. Den nuvarande placeringen på Jägaren är ohållbar för såväl boende som personal. Genom att flytta verksamheten på Jägaren till ett nytt särskilt boende i tätorten skapas möjligheter att få ungdomslägenheter i befintlig byggnad.

5. Maten: Vi är alla överens om att vi måste arbeta för att kraftigt öka andelen ekologisk mat i den offentliga sektorn. Vi reder ut varandras begrepp om ekologisk kontra närodlat och enas om att målet hela tiden måste vara ekologiskt och så liten klimatpåverkan som möjligt. Vi vill att det i upphandlingen ska stå att vi vill köpa ekologiskt så långt som möjligt och i den mån det finns närodlat ekologiskt så måste vi kunna inhandla det trots att priset kanske är högre än annan ekologisk mat. I de fall det saknas ekologiska alternativ ska vi prioritera de mest miljövänliga alternativen. Vi måste skapa förutsättningar för odlare i närområdet. Vi måste fokusera på upphandlingen. Vi är överens om att kosten måste vara en politisk prioriterad fråga om vi ska kunna nå våra mål.

6. Centrumplanen: Vi måste ta upp arbetet med centrumplanen igen. Vi är alla överens om att vi vill se ett trivsammare och levande centrum. Samtliga partier är enade om att en handelsgata skulle gynna livet i centrum. Vi vill alla utöka med en cykelväg genom stadens kärna och en fast förbindelse över Bojarkilen.

7. Planering av förskole- och skolverksamhet: En hållbart långsiktig planering måste skapas av förskole- och skolplatser för att möte kommande behov. Kreativa och utvecklande skolmiljöer som stimulerar och motiverar fler till högre utbildning är viktigt för utveckling och tillväxt. Grunden till detta läggs redan i unga år, och det krävs stimulans kontinuerligt genom hela skoltiden. Förutsättningarna för våra elever skall vara lika, och samtliga skolor i kommunen behöver därför ha förutsättningar att utvecklas i önskad riktning. Det är viktigt att skolan generellt håller hög kvalitet, uppfyller samtliga lagkrav och ger alla elever goda förutsättningar och stimulans till fortsatta studier.

8. Kommunal service: Kommunens service till allmänheten och näringslivet behöver utvecklas. En förutsättning kan vara genom projektet ”Förenkla helt enkelt”, men det krävs dessutom att enhetliga rutiner och strukturer skapas centralt. Den centrala ledningsgruppen behöver utvecklas för att skapa förutsättningar för fungerande styrning.

9. Näringslivet måste breddas för att säkra jobb och tillväxt även på längre sikt. Kommunens uppdrag är att ”kratta manegen”. Det vill säga skapa bra grundläggande förutsättningar för näringslivets utveckling. Vi vill göra en översyn av kommunens Näringslivsstrategi från 2011 och koppla den till en årlig handlingsplan. KSAu ska vara kommunens näringslivsgrupp och genomföra företagsbesök samt skapa möten mellan kommunen och näringslivet. Strömstad har ett gott renommé som företagarkommun mycket tack vare de stora möjligheter till företagande som handeln och besöksnäringen erbjuder. För att ha beredskap för att möta framtidens förändringar och för att skapa förutsättningar för befolkningstillväxt måste Strömstads kommun ha ett offensivt näringslivsarbete och utforma fungerande samarbetsformer mellan näringslivet och samhället. Den företagande- och entreprenörsanda som utvecklats under många år skall vara en hävstång för ytterligare utveckling och sysselsättning.

10. Kommunikation o Kollektivtrafik. Med en ökad bebyggelse och därmed mer befolkning ökar förutsättningarna för att utveckla en fungerande kollektivtrafik i hela kommunen. Icke traditionella lösningar måste utvecklas ur såväl ekonomiska som miljömässiga utgångspunkter. Fungerande kollektivtrafik är en viktig förutsättning för utveckling i hela kommunen. Bredband och utbyggnad av fibernät är en viktig del av bra kommunikationer.  Målet är att minst 90% av fastigheterna senast 2020 ska erbjudas tillgång av bredband av hög kvalitet.

11. Drogförebyggande samordnare: Vi vill inrätta en permanent tjänst som drogförebyggare samordnare.

12. Gång- och cykelvägar: Vi ska ta fram en plan enligt tidigare inlämnat medborgarförslag för att utveckla och knyta samman gång- cykelvägar i hela kommunen.

13. Attraktiv arbetsgivare: Vi ska i kommunen ha tydliga och engagerande mål för verksamheterna. Vi ska ha ett gott ledarskap, ett bra samtalsklimat, en öppen dialog mellan politiker och tjänstemän med klara spelregler där politiken svarar för Vad? Och tjänstemännen för Hur? Vi ska skapa ökad delaktighet, förutsättningar för kompetensutveckling. Heltid ska vara en självklarhet och deltid en möjlighet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: