Samrådssvar Canning februari 2018

Här är våra samrådssynpunkter på detaljplan Canning.

Förslaget som 3D--modell. Så ser samrådsförslaget ut. Tyvärr är det svårt att se parkerna, träden och de gröna gårdarna, men det ger en bra bild av bebyggelsen.

Allmänt
Utformning av Canningområdet har diskuterats länge och vi menar att det nu är dags att planarbetet slutförs och att utvecklingen av området kan påbörjas. Ständiga omstarter är dyrt för skattebetalarna och resurskrävande till en sådan grad att det hindrar utvecklingen av nya områden. Det är också av stor vikt att Kebalbron kommer på plats snarast möjligt, då den kommer medföra ett större flöde av människor till centrum samt tillgängliggöra rekreationsområden som Nötholmen och Strandstigen för boende i centrum.

Vi har tidigare lagt stor vikt vid två saker, det ena är att Canning blir en del av stadskärnan och därför bör utformas med en stadsmässig bebyggelse av kvartersstruktur, vilket vi tycker att planförslaget lever upp till väl. Det andra är att Skeppsbroplatsen, med sitt unika läge vid vattnet, ska utvecklas till en plats där Strömstadsborna kan umgås och ta del av de vackra miljöerna.

Klimat och miljö
Miljöpartiet förespråkar täta städer, då det skapar mer levande stadskärnor och minskar behovet av klimatbelastande transporter. Dessutom är det bra för folkhälsan, då fler invånare väljer att gå eller cykla istället för att ta bilen.

Dessutom önskar vi att Canningområdet blir en förebild inom tillgänglighet och hållbar energi. I den mån det är möjligt bör planen ställa krav på att effektiva energilösningar används. Naturligtvis ska en modern avfallshantering, med hämtning av sorterade sopor (inte minst matrester och annat biologiskt nedbrytbart), vara inbyggt redan från början.

Bebyggelse
Tidigare har vi förespråkat en exploateringsgrad kring 250 - 300 lägenheter, främst på grund av trafiksituationen. Men eftersom man i arbetet med det nu presenterade planförslaget anammat en ny och mer modern parkeringsnorm anser vi att antalet lägenheter i förslaget är acceptabelt. Strömstad är i stort behov av bostäder och vi vet att många äldre, som idag bor i villor runt om i kommunen, är en målgrupp för Canningområdet. Detta kommer sannolikt leda till en sund rotation på bostadsmarknaden samt öka andelen åretruntboende i Canningområdet. Vi ser också positivt på att äldreboende planeras inom området. Dessutom menar vi fortsatt att förskola bör finnas i området; det ska vara lätt för föräldrar att lämna sina barn på förskolan utan att vara tvingad till att välja bilen.

Barnperspektivet
Det är viktigt att barn kan röra sig tryggt och säkert i området. Det är ett ämne som ofta glöms bort när fokus hamnar på bilarnas framkomlighet och antalet parkeringsplatser. Miljöpartiet tycker att det är viktigt att området får en blandad befolkningssammansättning och för att locka barnfamiljer till området krävs välplanerade lekytor och barnvänliga miljöer. Badplatsen bör också utformas på så vis att även små barn kan ha glädje av den, då det är viktigt att det blir en plats för hela familjen.

Skeppsbroplatsen
Vi menar att Skeppsbroplatsen är en stor, men idag outnyttjad, resurs för Strömstad och tycker därmed att det är bra att planförslaget innehåller ett brett utbud av allmänna platser vid de attraktiva ytorna kring vattnet. Men man bör se över möjligheterna att utöka grönområdet i den södra delen av Skeppsbroplatsen. För att Canningområdet inte ska riskera att bli ett nytt Kebal är det viktigt att Skeppsbroplatsen bebyggs på ett genomtänkt sätt, då ytan annars riskerar att utgöra en barriär mellan stadskärnan och det nya området. Det är dessutom av betydelse för tryggheten i området med en väl avvägd bebyggelse, eftersom en stor och öppen plats annars kommer att upplevas som ödslig och otrygg under större delen av året. Av samma skäl ser vi positivt på att verksamheter planeras i bottenplan i byggnaderna på Skeppsbroplatsen. Restauranger och fik viktiga inslag för en levande stadskärna.

Utbyggnadstakt
Strömstad är i stort behov av bostäder och vi ser helst att projektet kommer igång så snart som möjligt. Dock menar vi att hyresrätter bör byggas först, för att lätta på det generella trycket på bostäder i kommunen samt för att i ett tidigt skede få in åretruntboende i området.
 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: