Synpunkter på planprogram för Källvikens semesterby

Miljöpartiet de gröna i Strömstad har fått möjlighet att lämna synpunkter på planprogram för Källvik 1:73 m fl. Vår övergripande uppfattning är att arbetet med planförslaget i sin nuvarande form bör stoppas.

Hotell och höghus Bild på en modell av förslaget, från programförslaget (vy från norr). Klicka på bilden för att komma till planprogrammet på kommunens hemsida.

Här är våra synpunkter:

1. Byggnationen i förslaget är alltför omfattande och passar inte in i landskapet, den framstår snarare som stadsmässig än som en rimlig del av det bohuslänska kustlandskapet. Exploateringen sker i ett känsligt skärgårdslandskap intill Kosterhavets nationalpark och bebyggelsen bör anpassas därefter. Det vackra bohuslänska klipplandskapet är framträdande i området, oavsett om man betraktar landskapet från en båt på havet eller befinner sig på land. Värt att beakta är också vyerna över området efter solnedgången. Området skulle, med den omfattning av byggnation som förslaget visar, om möjligt ändra karaktär än mer efter solens nedgång än under dagtid.

2. Hänsyn måste tas till riksintressen för naturvård och friluftsliv. Området är ett viktigt rekreationsområde för bad, strövande och båtturism. Allmänhetens tillgång till naturområdet måste säkerställas. Byggnationens utformning och omfattning är av en sådan art att den riskerar att förstöra upplevelsen av området som ett natur- och rekreationsområde. Det är oacceptabelt.

3. Allmänhetens tillgång till stranden måste säkerställas. Vi anser inte att särskilda skäl som motiverar strandskyddsdispens föreligger. Vi menar att området inte är ianspråktaget på ett sådant vis att det saknar betydelse för strandskyddets syften, då de utökade byggnadsvolymerna som förslaget visar skulle skapa en avhållande effekt för allmänheten. Jämfört med idag. Vi ser en risk att den allemansrättsliga tillgången till stranden försämras med nuvarande förslag.

4. Med hänsyn till att bevara goda livsmiljöer för djur- och växtliv bör inga bryggor byggas. Kommunen har idag dessutom problem med att anlägga bryggor för kommunala båtplatser på grund av dålig vattenkvalitet. Om anläggning av nya bryggor ska ske inom kommunen bör kommunala båtplatser prioriteras framför nya bryggor i privat ägo.

5. Vägen mellan Capri och bostadsområdet i Källviksdalen är idag smal och osäker för oskyddade trafikanter. Vid framtida exploatering av Källvikens kursgård, oavsett omfattning, måste förutsättningarna för oskyddade trafikanter att ta sig till Capri badplats förbättras.

Avslutningsvis tror vi att området är möjligt att utveckla i syfte att gynna medborgarens tillgång till natur- och friluftsliv och samtidigt gynna turismen, men vi menar att en betydligt lägre exploateringsgrad är nödvändig och föreslår därför ett totalt omtag.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: