Vård och äldreomsorg

Kvalitet i äldreomsorgen

Täbys äldre är värd en omsorg där kvalitet genomsyrar hela verksamheten och med en personaltäthet som säkrar tryggheten. Prioritering av byggande av fler vård- och omrsorgsboende och gärna med kommunala utförare.
Det är ett växande problem i hela landet att det inte finns tillräckligt många s.k. särskilda boenden (gruppboenden och vård­ och omsorgsboenden) för den växande grupp äldre som är i behov av detta. Följden blir att många äldre, ibland mot sin vilja, tvingas bo kvar hemma under dåliga förhållanden. Anhöriga pressas hårt och hemtjänsten utnyttjas maximalt. Täby är inget undantag – redan idag köper kommunen många platser i andra kommuner och behovet av särskilda boenden i kommunen beräknas dessutom öka lavinartat de närmaste åren. En mångfald av boenden med olika inriktning är önskvärt, bl.a. boenden där husdjur är tillåtet.

Läs mer om äldreomsorg i vår tilläggsbudget för 2022.

 

 

HBTQI+ certifiering på våra omsorgsboenden

Att få vara sig själv borde vara en självklarhet för alla. Tyvärr ser verkligheten annorlunda ut. När man som äldre flyttar in på ett omsorgsboende så har varje individ rätt att bemötas av personal med kompetens nog att kunna möta individen utefter dennes förutsättningar och behov. Genom att HBTQI+ certifiera personalen på våra omsorgsboenden så ser vi till att öka personalens kunskap, hjälper till att förbättra arbetsmiljön, samtidigt som man säkrar ett bättre bemötande av de äldre. Det handlar om mänskliga rättigheter i vardagen.

Läs mer om vår motion här.

Säkerställ rätt vård i tid till våra 65+ i hemmet

Samarbetet mellan patient, hemtjänst, hemsjukvård, vårdcentral upplevs många gånger som bristfällig och att det saknas såväl fungerande system för kommunikation som tillit och förståelse för de olika aktörernas roller och uppdrag. Det gäller att överbrygga eventuella ”glapp” mellan hälso- och sjukvården, hemtjänstverksamheten och övriga aktörer, som är involverade i att ge insatser till äldre personer med komplexa behov i ordinärt boende. I t.ex Hedemora kommun delas två sjukskötersketjänster mellan kommun och region. Detta kan bidra med kunskap som kan användas för att förbättra samordning vård och omsorg för patienter och anhöriga. Att på detta sätt snabba på beslut och utredningstid vore till stor glädje för både patienter och anhöriga.

Därför yrkar Miljöpartiet Täby:

  • att två sjukskötersketjänster delas av kommun och region för att förbättra samordningen för de som bor i ordinärt boende.

Ökad livskvalité för Täbys medborgare

Äldre som har svårigheter att ta sig ut själva blir lätt hemmasittande. På samma sätt har vi idag barn inom skola som är hemmasittare. Det vi i Miljöpartiet vill se är att kommunen erbjuder en plattform som tillåter både äldre som vill ha promenadstöd, men också barnfamiljer med hemmasittare en möjlighet att skriva upp sig för extra stöd. För de äldre som skriver upp sig för promenadstöd så ska Täbybor ha möjlighet att skriva upp sig i tjänsten och meddela hur ofta och när de har möjlighet att vara promenadstöd, och matchar en Täbybos erbjudande en äldres ansökan så de matchas ihop. På samma sätt ska Täbybor, exempelvis pigga pensionärer, kunna skriva upp sig som volontärer att hjälpa familjer med hemmasittare om de är i behov av exempelvis någon som går med deras barn till och från skolan. Som tack för den service som Täbybon utför så är Miljöpartiets förslag att medborgaren tilldelas ett antal poäng för varje instans de agerar stöd för familjer med barn som är hemmasittare, eller promenadstöd åt äldre. Dessa poäng ska sedan kunna översättas till presentkort alt rabattcheckar till företag som önskar delta som en del av detta program. På detta sätt stöttar vi inte bara upp och ökar livskvalitén hos Täbyborna, men vi stimulerar också näringslivet och de näringsidkare vi har inom kommunen.

Vi i Miljöpartiet de Gröna yrkar på:

  • Att en matchningstjänst erbjuds Täbys äldre och yngre hemmasittare vilket ger dem möjligheten till att få komma ut genom att sammankoppla dem med invånare som skriver upp sig och kan tänkas ta dagpromenader.

Nyheter på Kvalitet i äldreomsorgen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter