Jobb

Det behövs fler jobb i Tidaholm.

Miljöpartiet vill

 • Förenkla för anställning
 • Aktiv dialog med företagen om grön utveckling
 • Öka sommarjobb för gymnasiet
 • Öka praktikjobb för unga vuxna

På ett nationellt plan vill Miljöpartiet förenkla för anställning, dela på jobben med sänkt arbetstid och förenkla för ungdomar att få arbete. Det ger goda effekter också här i Tidaholm.
Vi vill ha en aktiv dialog med företagen om grön utveckling. Samhällets gröna omställning ger företagen i den gröna sektorn i Tidaholm en särskild fördel då närproduktion av mat och energi är framtiden.
Vi ökar sommarjobb för gymnasiet och praktikjobb för unga vuxna. Vi ser att vår idrotts- och kulturprofil kan ge nya jobb.
Besöksnäringen i Tidaholms natur- och kulturmiljöer har potential och är en tillgång för besökare och boende.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Gröna näringar och miljö ger jobb

Att människor kan försörja sig är en grundbult i den positiva utvecklingen för regionen. Tjänsteutvecklingen är viktig, men regionen behöver också fokusera på industripolitiken.

Läs mer

Tillverkningsindustrin, forskning och utveckling behöver flytta fokus från ohållbara till hållbara lösningar. Inom transportsektorn ska vi gå från privatbilism till kollektiva transportlösningar. Det gäller att Västra Götaland hänger med i den utvecklingen. Den regionala budgeten ska styras mot en tydlig prioritering av klimatsmart teknologi och energieffektiva transportlösningar. Vi vill prioritera utvecklingen av biogas i Västra Götaland. Satsningar på fossilfri energi är en framtidsbransch. Det finns många områden som bör utvecklas. Regionen ska fortsättningsvis driva på innovationen av elfordon, som kommer ha en stor betydelse i framtidens transportsektor. Utvecklingen av automatiserade fordon kan också ge stora yt- och logistikvinster. Biogasproduktion baserad på restprodukter från jord- och skogsbruk samt hushåll ger såväl miljömässiga som ekonomiska fördelar och ska självklart användas i regionens bilar och bussar. Produktionen ger miljöfördelar, jobb och teknikutveckling, som leder till en positiv utveckling för Västra Götaland. Sol, vind och vågkraft är också självklara delar i en hållbar regional utveckling. 

Våra naturreservat är av stor betydelse för boende i regionen, men också nyckeln till en framgångsrik besöksnäring. Den typ av öppna landskap som dominerar i stora delar av Västsverige kräver underhåll för att inte växa igen. Jordbrukare med inriktning på småskalig, extensiv och ekologisk djurhållning utgör förutsättningen för sådan skötsel.

Miljöstrategiskt arbete ger många gröna jobb. Runt om i världen föreslås gröna investeringsprogram för klimatet och jobben. Vi behöver även sådana investeringar i Västra Götaland. När Västra Götalandsregionen upphandlar är det viktigt att det görs på ett sätt så att även mindre företag kan lägga anbud. Att samverka med den sociala ekonomin är ett sätt att nå målen om etisk och ekologisk upphandling.

 

Miljöpartiet vill:

 • att regionen ska prioritera utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet, även utav de mindre banorna, och att fyra spår mellan Göteborg och Alingsås, ny järnvägsförbindelse Göteborg och Borås med vidare sträckning mot Stockholm och förbindelser mot Oslo och Öresundsregionen påskyndas
 • att en strategi för ökat entreprenörskap med fokus på hållbarhet och gröna näringar ska utarbetas
 • att produktion, tillgång till och användandet av fossilfria bränslen ska stimuleras i hela regionen
 • att cykelvägar ska ges hög prioritet i regionens arbete med infrastrukturplaner
 • att regionen ställer miljömässiga, sociala och djuretiska krav vid upphandling
 • att andelen ekologisk mat ska öka med målet 100 %
 • att resurser ges till kollektivtrafikforskning
 • att regionen ska arbeta aktivt för att minska bilåkandet inom regionen
 • att de västsvenska naturreservaten underhålls, så att den biologiska mångfalden säkras
 • att samverkan mellan stad och land ökar genom bland annat utvecklat tätortsnära jordbruk och strategier för energiförsörjning och minskat beroende av importerade livsmedel, som istället kan produceras lokalt.
 • att det sker en kraftfull satsning på gröna jobb och småföretagande
 • att inga nya motorvägar byggs utan istället satsa på 2+1 vägar och det finmaskiga vägnätet
 • att nya slussar byggs i Göta Älv
 • att region har fler kärnor
 • att naturbruksgymnasierna använder metoder för hyggesfritt skogsbruk
 • att trängselskatten ska utvecklas och fortsätta finansiera kollektivtrafik när västsvenska paketet står färdigt
 • att regionen samarbetar med näringslivet kring hållbart resande med förnybara bränslen, biogas och elektrifiering

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: