Demokrati och mänskliga rättigheter

Yttrandefrihet, åsiktsfrihet och deltagande demokrati gör samhället bättre. 
Alla ska dessutom åtnjuta lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder.

I en väl fungerande demokrati har människor möjlighet att uttrycka sina åsikter och alla bör få möjlighet att arbeta politiskt under någon del av livet. Även barn och unga är aktiva medskapare av samhället och ska inte ses som passiva mottagare av det samhälle som vuxna skapar åt dem. 
Civilsamhället i en kommun kan genom sin verksamhet spela en viktig roll för att lösa de utmaningar som samhället står inför.

Därför vill vi: 

  • Utveckla strukturer för dialog mellan medborgare, förvaltning och politiker. 
  • Utveckla Tjörns kompetens inom mångfaldsfrågor och HBTQ+, exempelvis genom certifieringar och utbildningar, i en bredd av kommunens verksamheter. 
  • Inrätta ett ungdomsfullmäktige och öka ungas inflytande.
  • Utveckla samarbetet med civilsamhället för att lösa problem gemensamt, exempelvis genom Idéburet offentligt partnerskap (IOP).

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: