Budget för ett miljövänligare Tjörn

Budget för ett miljövänligare Tjörn

Inlägg från MP Tjörn i Lokaltidningen STO 2019-10-02 (https://lokaltidningensto.se/debatt/budget-for-ett-miljovanligare-tjorn/)
Äntligen har Tjörn fått en ny budget! Det har tagit sin tid. Demokrati tar ofta tid. Politiker behöver diskutera för och nackdelar, med ett respektfullt givande och tagande. Nu kan vi börja planera för år 2020 och vi ser framåt med tillförsikt.

Aldrig tidigare har kommunens budget haft så tydliga formuleringar kopplade till miljö och hållbarhet. Tack vare MP Tjörn skär nu dessa fokus genom kommunens samtliga verksamheter och kräver samverkan från alla håll. Budgeten säger att kommunens detaljplaner ska se till att förbrukningen av energi och resurser hålls på låg nivå – samtidigt som vi främjar en variation av boendeformer, storlekar och prisklasser. I byggande och vid renoveringar ska kommunen sträva efter smarta lösningar för att ta tillvara både dag- och spillvatten, detta för att minimera förbrukning av dricksvatten, för att möta framtida behov av vattenförsörjning och säkra en långsiktigt hållbar grundvattennivå. Budgeten är också tydlig med att vi måste använda människans och naturens resurser medvetet och balanserat samt skydda biologisk mångfald i hav och på land. Vi ska effektivisera kommunens energianvändning och minska förbrukningen av fossila bränslen. Vi är nu med och bidrar till målet att Sverige senast 2045 inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären!

Förutom dessa miljömässiga aspekter så är vi mycket nöjda med starkare och tydligare formuleringarna kring tillitsbaserad styrning. Därigenom tar vi tillvara medarbetarnas kompetens och erfarenheter och ökar effektiviteten. Det är också viktigt att kommunen arbetar på ett sätt som skapar möjligheter till välfärd och livskvalitet för alla – oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Men, en budget är just en budget. Pengarna måste räcka till många olika områden. Läget i skolan är just nu bekymmersamt och är ett resultat av många års ansvarslöst styre. Vi tar nu itu med konsekvenserna och flyttar inte längre tuffa beslut framför oss. Välfärdens långsiktiga behov behöver lösas och vi är övertygade om att den svåra nöten går att knäcka i samverkan och tillit.

Vikten av att miljöfrågorna tar en sådan här tydlig plats i budgeten kan inte underskattas. Det är vår tids stora ödesfråga. Vi ser nu fram emot att jobba för att Tjörns kommun ska kunna utvecklas och bli ännu en ännu bättre plats att bo på – för alla, även i framtiden, som en del av en hållbar värld.

MP Tjörn

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter