Miljöpartiet vill förbättra färskvattensituationen på Tjörn

Miljöpartiet vill förbättra färskvattensituationen på Tjörn

Torkan och bristen på vatten på Tjörn 2018 leder till att kommunen införde bevattningsförbud och måste köpa vatten från andra kommuner. MP Tjörn strävar efter att kommunen ska lägga fokus på långsiktiga strategier för att hålla kvar regnvatten på ön.


På Tjörn och i hela Sverige har tidigare utdikning och torrläggning lett till att regnvatten som vi kan använda till vår vattenförsörjning forsar ut i havet. Det går att göra mycket inom kommunen för att förbättra färskvattensituationen hållbart och på lång sikt.
MP Tjörn vill att kommunens Översiktsplan och Naturvårdsprogram ses över och revideras med konkreta åtgärder för att:

  • skydda och bevara myrar, fuktängar, strandängar och sumpskogar
  • återställa våtmarker och skapa nya våtmarksmagasin på ett antal platser på Tjörn efter inventering och utredning inom Översiktsplanens genomförande

Vi vill också att kommunen söker LONA-bidrag från regeringens våtmarkssatsning 2018-2022
Varför är detta viktigt?

  • våtmarker har vattenhushållande funktioner – för att hålla kvar vatten, rena vatten, jämna ut vattenflöden och reglera lokalklimatet
  • därigenom samhällsekonomiska vinster; vi behöver köpa in mindre vatten, och öns befolkning kan öka i den takt som kommunen planerat
  • våtmarker behövs för biologisk mångfald; många växter och djur är beroende av dem
  • att sätta gamla våtmarker under vatten igen hjälper till att binda koldioxid och är bra för klimatet
  • klimatförändringen gör nederbörden mer oberäknelig: våtmarker gör att vi kan hantera skyfall utan att det leder till skador

Färskvatten är en naturresurs som vi måste värna!
 

Relaterade nyheter

Västmanland, 29 maj 2024

Digital valstuga!

Uppsala län, 28 maj 2024

Kraftsamling för Region Uppsala

Örebro län, 27 maj 2024

NA Debatt: SD går till motangrepp med lögnen som vapen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter