Motion: Cykelgator ska underlätta för trelleborgare som vill cykla.

Motion: Cykelgator ska underlätta för trelleborgare som vill cykla.

Det måste bli smidigare för trelleborgarna att ta cykeln så att den kan bli ett transportalternativ för ännu fler. Genom att göra det lättare att välja cykeln bidrar vi till både folkhälsan och klimatet.
Från 1 december 2020 ger regeringen kommunerna möjligheten att inrätta så kallade cykelgator där särskilda regler ska gälla. På cykelgator ska bilar lämna företräde och anpassa hastigheten till cykeltrafiken. Maxhastigheten ska vara 30 kilometer i timmen och fordon får inte parkeras på gatorna.

Med cykelgator kan kommuner främja cykeltrafik på gator med blandtrafik, utan att utesluta motorfordonstrafik. Cykelgator lämpar sig exempelvis för täta stadsmiljöer där exempelvis en ny cykelbana inte fysiskt får plats, men kan också vara aktuellt för viktiga cykelstråk i glesbygd.

Miljöpartiet föreslår därför kommunfullmäktige att besluta
Med hänvisning till ovanstående:

– att tekniska servicenämnden får i uppdrag att utreda lämpliga gator som skulle kunna göras om till cykelgata/or
– att tekniska servicenämnden får i uppdrag att senast 8 månader efter beslut i Kommunfullmäktige återkomma med förslag till cykelgata/or.

Maria Wilhelms och Emil Samnegård
Miljöpartiet de Gröna i Trelleborg

Länk till motionen- 

https://drive.google.com/file/d/1lwUem6p0CoEhTXC2fhlO5IeLSR6kh2OY/view?usp=sharing

Relaterade nyheter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter