Yttrande till samråd nya slussar i Trollhättan

Miljöpartiet de gröna i Trollhättan skriver:

I förra samrådet efterfrågade Miljöpartiet en förutsättningslös utredning om en ombyggnation av den befintliga slussleden. Vi noterar att man nu har undersökt nybyggnation i befintlig led, men tyvärr har Trafikverket inte omprövat målsättningen för de framtida slussarnas storlek.

Miljöpartiet saknar en bredare och aktuell behovsanalys av fartygsstorleken som slussarna ska dimensioneras för. Vi anser att motiveringen till skalfördelar, fortsatt effektivisering och framtida fartygsutveckling är svag och behöver utvecklas. Dessa faktorer har inte heller vägts samman med de nackdelar och kostnader som en bredare anläggning medför. Det fattas även vederhäftiga prognoser för en ökad godsvolym, större båtar och marknadens behov av större båtar.

Analysen av klimatpåverkan utelämnar effekter från godstrafiken över tid. Merparten av godset består idag av produkter från resurskrävande industrier som i sig genererar stora utsläpp. Sveriges klimatmål om nollutsläpp till år 2045 måste innebära både mindre konsumtion och minskad trafik, men det förblir oklart till vilken grad nya slussar stödjer dessa mål. Underlaget har inte tagit upp barnperspektivet utifrån barnens rätt till bevarandet av våra natur- och kulturvärden.

Projektets påverkan på staden och dess invånare är inte i detalj beskrivet, vilket försvårar befolkningens möjligheter till samråd. Avspärrningar, evakueringar, lastbilstrafik och sprängningar har inte porträtterats tillräckligt för att ge en bild av staden under tiden för byggnationen. Det saknas en djupare redovisning av identifierade risker i samband med byggnationen som till exempel ras, skred, damm eller andra problem, olyckor och störningar. Det nuvarande samrådet har inte heller kommunicerats på sådant sätt att alla invånarna har kännedom om projektet.

Sammanfattningsvis bedömer Miljöpartiet att projektets förutsättningar har ändrats sedan riksdagens beslut om nya slussar, och att alternativ för nuvarande fartygsstorlek bör utredas djupare innan vidare samråd kan ske. Dessutom måste underlaget stärkas med avseende på projektets påverkan på Trollhättans invånare, natur och kulturminnen för att ge berörda invånare, förvaltningar och verksamheter möjlighet att yttra sig utifrån en verklighetsbaserad bild av projektet.

Samrådsunderlaget och övrig information hittar du hos Trafikverket.

Relaterade nyheter

Uppsala län, 22 februari 2024

Våra förtroendevalda

Örebro län, 19 februari 2024

Adam Arnesson (MP): Motståndskraften behöver stärkas

Skåne, 14 februari 2024

MP-förslag: Ge gratis TBE-vaccin till barn i Skåne

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter