Att leva i Uddevalla

Bygga och bo

När man anlägger nya bostadsområden så är det nödvändigt att de placeras så att man utnyttjar kommunens investeringar, t.ex. i VA-system och vägar, så effektivt som möjligt. Sammanhållna områden istället för glest utspridda fastigheter ger möjlighet till effektivare kollektivtrafik och gör det lättare att skapa gång och cykelvägar. I planeringen måste också förskolor/skolor och annan kommunal service ingå. I befintliga områden måste vi fortsätta arbetet med att öka andelen kretsloppsanpassade avloppssystem. 

Under den senaste mandatperioden har vi gemensamt i den röd-gröna majoriteten genom kommunens bostadsstiftelse Uddevallahem börjat bygga 116 nya hyreslägenheter i centrum (Sundberg & Eol), vi bygger 30 nya hyreslägenheter i Ljungskile och bygger 47 hyreslägenheter på Tureborg, ettor och tvåor. Vi bygger om vid Hasselbacken och centrum, och förbättrar tillgängligheten på torget och Kungsgatan och har byggt ny rondell vid Östergatan/Kungsgatan.

Centrum

Miljöpartiet vill skapa ett centrum där människor vill vara, därför ska vi inte bebygga alla gröna ytor som finns kvar i centrum. Vi vill göra Norra Hamngatan till en gårdsgata, precis som gatorna runt torget. Vi skall bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och behöver lägga pengar på att rusta upp kommunala fastigheter istället för att riva. Ett sådant exempel är Gula villan på Emaus, som elever håller på att renovera. Andra exempel på områden värda att bevara är gamla flickskolan/Kulturskolan och våra parker och grönområden. Vi vill fortsätta att utveckla även den östra delen av centrum med sin historiska karaktär, inklusive Kungsgatans östra del och Margretegärdeparken, för att skapa ett område värt att besöka och återvända till för fastboende och turister. Den röd-gröna majoriteten flyttade också kommunens turistcenter från Torp till centrum.

När man bygger nya bostäder ställs krav på parkeringsplatser för de boende. För att göra det lättare att leva utan bil och för att minska kostnaderna för bostadsbyggandet så kan kravet på antalet boendeparkeringar minskas om fastighetsägaren ser till att de boende har tillgång till en bilpool. När staden förväntas expandera måste arbetet med att kartlägga och giftsanera förorenad mark fortsätta.

Kultur i Uddevalla

Uddevalla har ett rikt kulturutbud med olika aktörer. En viktig grund utgörs av Bohusläns museum, folkbibliotek, kulturskolan samt Akademi Sinclairs estetiska program. Kommunens olika kulturföreningar och studieförbund utgör också en viktig del av kulturverksamheten. Tillsammans utgör detta goda möjligheter för alla kommuninvånare att ta del av ett aktivt kulturliv, både som utövare och publik.

Kulturhus i kommunen

Det förekommer många kulturella aktiviteter i kommunen, men många gånger görs detta i för ändamålet bristfälliga lokaler. Vissa kulturaktiviteter och evenemang har ingen plats alls. Vi vill därför få till stånd ett Kulturhus i Uddevalla och har bjudit in samtliga partier till en diskussion för att skapa en bred majoritet för detta. Vi vill ha ett Kulturhus för alla, utifrån behov och kommunens ekonomiska möjligheter. Bibliotek för alla Vi vill hitta nya lösningar för att utveckla öppettiderna på biblioteken som ett led i att stärka bibliotekets roll som mötesplats för uddevallabor med skiftande bakgrund och erfarenheter. Ett bra exempel är ”meröppet” i biblioteket i Ljungskile som vi nyligen öppnade.

Meningsfull fritid

Vi vill verka för fler gratis fritidsaktiviteter för barn och unga hela året inklusive på skolloven och vill att alla unga ska ha tillgång till fritidsgård i sin närhet. Detta är viktigt för att erbjuda en meningsfull fritid även för dem som har svårt att finansiera egna fritidsintressen och lovaktiviteter. Den röd-gröna majoriteten har startat fritidsverksamhet för barn och unga på Tureborgs mötesplats och har infört gratis busskort för ungdomar på vinter- och sommarlov.

Anrik badtradition - kallbadhus 

Uddevalla har en lång och anrik badtradition med Gustafsberg som speciellt landmärke. Miljöpartiet vill stärka denna profil ytterligare genom att skapa ännu en mötesplats för badvänner med olika bakgrund och tradition. Vi vill bygga ett kommunalt kallbadhus med bastu och kaféverksamhet i anslutning till strandpromenaden. 

Idrott

Miljöpartiet i Uddevalla vill utveckla Rimnersområdet, med sin närhet till gymnasierna, som en plats för friluftsliv, idrott och aktivitet, inte minst på grund av områdets relativa närhet till stadens norra delar som vi anser bättre behöver länkas ihop med övriga stadsdelar via t.ex. strategisk placering av anläggningar. På sikt vill vi även skapa isytor i området. Vi vill att föreningslivet skall ges jämställda och långsiktiga förutsättningar och duktiga idrottare och lag får inte ses som en belastning för kommunen, men beslut om sponsring måste tas på rätt ställe och med en långsiktig plan. 

Under den senaste mandatperioden har vi gemensamt i den röd-gröna majoriteten rustat upp Landbadet, satsat 1 miljon på elitidrotten, infört fritidsbanken med gratis utlåning av fritidsutrustning, skapat gratis fritidsaktiviteter för barn & unga (Cumulus), byggt ett utegym och hålli-i gång-park på Bjursjön och öppnat ett nytt bibliotek i centrala Ljungskile 2018. Dessutom har vi satsat två miljoner kronor på integration och idrott.

Kultur som demokrativerktyg

Kultur stärker demokratin och för människor närmare varandra. Miljöpartiet vill driva på och utveckla den kulturplan som antogs i kommunfullmäktige 2017, i alla kommunala verksamheter. Miljöpartiet vill ge fler barn möjlighet att gå i kulturskolan och den röd-gröna majoriteten sänkte avgifterna i kulturskolan.

 

- UR VALMANIFESTET 2018 -

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Leva, bo och arbeta

Urbanisering och förtätning av städer är en global trend men samtidigt känner många människor samhörighet med naturen och ett behov av miljön för återhämtning.

Läs mer

Naturområden ger livskvalitet och är en del av landsbygdens utvecklingskraft, bland annat som grund för besöksnäringen. Städer och tätorter i Västra Götaland bör planeras mer yteffektivt, så att det blir mindre tryck på exploatering av grönområden och jordbruksmark. En regionförstoring innebär förbättrade kommunikationer som leder till en större arbetsmarknad och bättre förutsättningar för både individ och företag. Därmed knyts också stad och land närmare varandra. Det finns ekologiska och sociala följder med regionförstoring. Miljöpartiet ska vara ett ledande parti för att hitta lösningar för detta. Vi vill att teknikutvecklingen ska användas mer aktivt för att de som pendlar ska kunna arbeta och studera hemifrån i högre utsträckning. Vi vill ha en region med fler kärnor, inte bara en.  

 

Miljöpartiet vill:

 • att regionen ska prioritera utbyggnad och upprustning av järnvägsnätet, även utav de mindre banorna, och att fyra spår mellan Göteborg och Alingsås, ny järnvägsförbindelse Göteborg och Borås med vidare sträckning mot Stockholm och förbindelser mot Oslo och Öresundsregionen påskyndas
 • att en strategi för ökat entreprenörskap med fokus på hållbarhet och gröna näringar ska utarbetas
 • att produktion, tillgång till och användandet av fossilfria bränslen ska stimuleras i hela regionen
 • att cykelvägar ska ges hög prioritet i regionens arbete med infrastrukturplaner
 • att regionen ställer miljömässiga, sociala och djuretiska krav vid upphandling
 • att andelen ekologisk mat ska öka med målet 100 %
 • att resurser ges till kollektivtrafikforskning
 • att regionen ska arbeta aktivt för att minska bilåkandet inom regionen
 • att de västsvenska naturreservaten underhålls, så att den biologiska mångfalden säkras
 • att samverkan mellan stad och land ökar genom bland annat utvecklat tätortsnära jordbruk och strategier för energiförsörjning och minskat beroende av importerade livsmedel, som istället kan produceras lokalt.
 • att det sker en kraftfull satsning på gröna jobb och småföretagande
 • att inga nya motorvägar byggs utan istället satsa på 2+1 vägar och det finmaskiga vägnätet
 • att nya slussar byggs i Göta Älv
 • att region har fler kärnor
 • att naturbruksgymnasierna använder metoder för hyggesfritt skogsbruk
 • att trängselskatten ska utvecklas och fortsätta finansiera kollektivtrafik när västsvenska paketet står färdigt
 • att regionen samarbetar med näringslivet kring hållbart resande med förnybara bränslen, biogas och elektrifiering

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: