Barn och unga

Barn och unga

Jämlik skola

Skolan har till uppgift att se till att alla elever ges förutsättningar att klara kunskapsmålen och kompensera för barns olika villkor, oavsett vilken skola man går i ska alla kunna lyckas. Därför fördelar vi skolpengen så att skolor med störst utmaningar får högre elevpeng. Under den senaste mandatperioden har vi gemensamt i den röd-gröna majoriteten satsat 26 miljoner i grundskolan på såväl matematik som läsförståelse. Vi anser att elevstöd ska sättas in så tidigt som möjligt och att samarbetet mellan hem, skola och socialtjänst är viktigt för att fånga upp elever med olika svårigheter. Vi vill fortsätta satsningen på ökad lärartäthet och behöriga lärare.

Trygg skola

Skolans uppgift är också att tillsammans med barn och ungdomar skapa förutsättningar för ett gott samhälle där vi visar respekt för varandra. Skolan ska genomsyras av verkligt inflytande för ALLA i skolan, elever, lärare och all annan personal. Verklig demokrati kan endast föras vidare om man själv har upplevt den. Vi har förändrat ungdomsfullmäktige så att unga får mer information och makt att påverka beslut i kommunen

För att säkerställa att allt detta kan uppnås är det en förutsättning att skolan är en trygg plats där elever och personal trivs, mår bra, har studiero och kan utvecklas. Detta kräver en god lokalförsörjning. Under den senaste mandatperioden har vi gemensamt i den röd-gröna majoriteten satsat 10 miljoner extra på elevhälsan för att minska barn & ungas ohälsa. Ungas psykiska ohälsa måste minska. Där vi har problem med elevers frånvaro måste den minskas, vi vill verka för att få till stånd ett ökat samarbete mellan olika förvaltningar för att komma tillrätta med problemet.

Öka valmöjligheterna

För att ge elever möjlighet till fler val av olika slags utbildning så har vi infört Naturbruksutbildning för gymnasiesärskolans elever, startat fler platser på Yrkesvux och allmänna platser och infört en ny gymnasial lärlingsutbildning, med lön, på Industriprogrammet. Internt inom skolorna måste den administrativa bördan minska för att lärare och rektorer ska kunna ägna sig åt sin huvuduppgift, att undervisa och utveckla den pedagogiska verksamheten. Alla lärare måste få mer specialpedagogisk kompetens för att bättre stödja barn med särskilda behov. 

Förskolan 

Vi har öppnat 140 fler förskoleplatser och minskat barngrupperna i förskolan, vi tror att mindre barngrupper i den kommunala förskolan är lika viktigt som att öka lärartätheten, och viktigast för småbarnsgrupperna. Gruppens storlek påverkar gruppdynamiken och relationerna barnen emellan. Redan från tidig ålder är läsförmåga och tillgång till språk av stor betydelse, därför vill vi ha en utökning av läsfrämjande insatser i våra förskolor. Det är också viktigt att stärka barnens möjligheter till estetiska lärprocesser och kulturupplevelser.

Barnomsorg ska finnas för barnen oavsett om och vilka tider föräldrarna arbetar. Därför har vi startat en ny kvälls- och helgöppen förskoleavdelning. Det arbete som pågår i Uddevalla för att utveckla ett bra stöd till föräldrar från barnets födelse upp till vuxen ålder ser vi som mycket positivt, inte minst för att det skapas ett sammanhang där föräldrar kan bidra till egna nätverk och stödja varandra. I detta arbete vill vi värna och utveckla den öppna förskolan. Skolverkets regler säger att skolan skall huvudsakligen vara avgiftsfri. Vi vill ha en helt avgiftsfri grund- och gymnasieskola där absolut inga avgifter tas ut för skolaktiviteter, inklusive matsäck eller pengar för utrustning under friluftsdagar.

Den ”demografiska utmaningen”

Den största utmaningen de närmaste åren i hela Sverige, är att antalet gamla liksom antalet barn och unga ökar snabbare än antalet som arbetar och som ska bära kostnaderna. I Uddevalla ökar också antalet med funktionshinder, många flyttar hit för att här finns bra service.

Ökat vårdbehov

Detta betyder att vårdbehovet och antalet vårdplatser förutspås öka kraftigt under de kommande åren. Därför har den röd-gröna majoriteten börjat med att skapa 52 nya platser för vård & omsorg som håller på att byggas i kvarteret Sundberg och 9 platser för personer med funktionsnedsättning i kvarteret Åberg och fler är på väg.

Fler elever

Behovet av skolor och förskolor ökar kraftigt och vi har flera skolbyggen på gång, t.ex. Källdalsskolan i Herrestad. Men, många fler skolor behövs och skolbyggandet måste prioriteras. De ökande behoven kommer att kräva mer resurser, men det i sin tur innebär att utrymmet för andra reformer minskar om vi inte förnyar vårt sätt att arbeta inom den kommunala verksamheten. En sådan förnyelse, med ständiga små förbättringar pågår hela tiden, men måste intensifieras. Exempel på sådana förbättringar är förvaltningsövergripande arbetssätt.

Uddevalla växer!

Samtidigt växer vår kommun och vi har en rad investeringar framför oss, även utanför vård- och skolområdet. En del är redan beslutade, medan andra bara är i planeringsstadiet. Pågående projekt är badhus och brandstation i Uddevalla och Ljungskile. Vi vill bygga ett nytt kulturhus och diskuterar att flytta stadshuset ner i centrum. Ska vi genomföra allt kommer det att kosta ett par miljarder, men utspridda över ett antal år.

Detta gör att utrymmet för reformer begränsas och Miljöpartiet anser att vi måste tänka mycket långsiktigt i våra beslut och investera för ett hållbart Uddevalla.

 

– UR VALMANIFESTET 2018 –

Nyheter på Barn och unga

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter