Leva och bo

Leva och bo

Bygga och bo

När man anlägger nya bostadsområden så är det nödvändigt att de placeras så att man utnyttjar kommunens investeringar, t.ex. i VA-system och vägar, så effektivt som möjligt. Sammanhållna områden istället för glest utspridda fastigheter ger möjlighet till effektivare kollektivtrafik och gör det lättare att skapa gång och cykelvägar. I planeringen måste också förskolor/skolor och annan kommunal service ingå. I befintliga områden måste vi fortsätta arbetet med att öka andelen kretsloppsanpassade avloppssystem. 

Under den senaste mandatperioden har vi gemensamt i den röd-gröna majoriteten genom kommunens bostadsstiftelse Uddevallahem börjat bygga 116 nya hyreslägenheter i centrum (Sundberg & Eol), vi bygger 30 nya hyreslägenheter i Ljungskile och bygger 47 hyreslägenheter på Tureborg, ettor och tvåor. Vi bygger om vid Hasselbacken och centrum, och förbättrar tillgängligheten på torget och Kungsgatan och har byggt ny rondell vid Östergatan/Kungsgatan.

Centrum

Miljöpartiet vill skapa ett centrum där människor vill vara, därför ska vi inte bebygga alla gröna ytor som finns kvar i centrum. Vi vill göra Norra Hamngatan till en gårdsgata, precis som gatorna runt torget. Vi skall bevara våra värdefulla kulturhistoriska miljöer och behöver lägga pengar på att rusta upp kommunala fastigheter istället för att riva. Ett sådant exempel är Gula villan på Emaus, som elever håller på att renovera. Andra exempel på områden värda att bevara är gamla flickskolan/Kulturskolan och våra parker och grönområden. Vi vill fortsätta att utveckla även den östra delen av centrum med sin historiska karaktär, inklusive Kungsgatans östra del och Margretegärdeparken, för att skapa ett område värt att besöka och återvända till för fastboende och turister. Den röd-gröna majoriteten flyttade också kommunens turistcenter från Torp till centrum.

När man bygger nya bostäder ställs krav på parkeringsplatser för de boende. För att göra det lättare att leva utan bil och för att minska kostnaderna för bostadsbyggandet så kan kravet på antalet boendeparkeringar minskas om fastighetsägaren ser till att de boende har tillgång till en bilpool. När staden förväntas expandera måste arbetet med att kartlägga och giftsanera förorenad mark fortsätta.

Kultur i Uddevalla

Uddevalla har ett rikt kulturutbud med olika aktörer. En viktig grund utgörs av Bohusläns museum, folkbibliotek, kulturskolan samt Akademi Sinclairs estetiska program. Kommunens olika kulturföreningar och studieförbund utgör också en viktig del av kulturverksamheten. Tillsammans utgör detta goda möjligheter för alla kommuninvånare att ta del av ett aktivt kulturliv, både som utövare och publik.

Kulturhus i kommunen

Det förekommer många kulturella aktiviteter i kommunen, men många gånger görs detta i för ändamålet bristfälliga lokaler. Vissa kulturaktiviteter och evenemang har ingen plats alls. Vi vill därför få till stånd ett Kulturhus i Uddevalla och har bjudit in samtliga partier till en diskussion för att skapa en bred majoritet för detta. Vi vill ha ett Kulturhus för alla, utifrån behov och kommunens ekonomiska möjligheter. Bibliotek för alla Vi vill hitta nya lösningar för att utveckla öppettiderna på biblioteken som ett led i att stärka bibliotekets roll som mötesplats för uddevallabor med skiftande bakgrund och erfarenheter. Ett bra exempel är ”meröppet” i biblioteket i Ljungskile som vi nyligen öppnade.

Meningsfull fritid

Vi vill verka för fler gratis fritidsaktiviteter för barn och unga hela året inklusive på skolloven och vill att alla unga ska ha tillgång till fritidsgård i sin närhet. Detta är viktigt för att erbjuda en meningsfull fritid även för dem som har svårt att finansiera egna fritidsintressen och lovaktiviteter. Den röd-gröna majoriteten har startat fritidsverksamhet för barn och unga på Tureborgs mötesplats och har infört gratis busskort för ungdomar på vinter- och sommarlov.

Anrik badtradition – kallbadhus 

Uddevalla har en lång och anrik badtradition med Gustafsberg som speciellt landmärke. Miljöpartiet vill stärka denna profil ytterligare genom att skapa ännu en mötesplats för badvänner med olika bakgrund och tradition. Vi vill bygga ett kommunalt kallbadhus med bastu och kaféverksamhet i anslutning till strandpromenaden. 

Idrott

Miljöpartiet i Uddevalla vill utveckla Rimnersområdet, med sin närhet till gymnasierna, som en plats för friluftsliv, idrott och aktivitet, inte minst på grund av områdets relativa närhet till stadens norra delar som vi anser bättre behöver länkas ihop med övriga stadsdelar via t.ex. strategisk placering av anläggningar. På sikt vill vi även skapa isytor i området. Vi vill att föreningslivet skall ges jämställda och långsiktiga förutsättningar och duktiga idrottare och lag får inte ses som en belastning för kommunen, men beslut om sponsring måste tas på rätt ställe och med en långsiktig plan. 

Under den senaste mandatperioden har vi gemensamt i den röd-gröna majoriteten rustat upp Landbadet, satsat 1 miljon på elitidrotten, infört fritidsbanken med gratis utlåning av fritidsutrustning, skapat gratis fritidsaktiviteter för barn & unga (Cumulus), byggt ett utegym och hålli-i gång-park på Bjursjön och öppnat ett nytt bibliotek i centrala Ljungskile 2018. Dessutom har vi satsat två miljoner kronor på integration och idrott.

Kultur som demokrativerktyg

Kultur stärker demokratin och för människor närmare varandra. Miljöpartiet vill driva på och utveckla den kulturplan som antogs i kommunfullmäktige 2017, i alla kommunala verksamheter. Miljöpartiet vill ge fler barn möjlighet att gå i kulturskolan och den röd-gröna majoriteten sänkte avgifterna i kulturskolan.

 

– UR VALMANIFESTET 2018 –

Nyheter på Leva och bo

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter