Hälsa

Vi vet att människor i mer välbärgade områden är friskare och lever längre. Jämför vi olika områden i Uddevalla kan skillnaden i medellivslängd vara upp till fem år. Vi vet att välutbildade får bättre vård än lågutbildade, detta påvisades t.ex. i en rapport om cancervården i våras. Mycket av detta är frågor att lösa i region och landsting, men vi i Uddevalla måste göra vad vi kan för att få bästa möjliga hälsa och välmående för hela vår befolkning.

Bäst i landet på ekologisk kost

Vi vet att kosten har betydelse för vår hälsa, vi ser samtidigt att fetma och diabetes har ökat under de senaste årtiondena, något som tyder på att de hittillsvarande kostråden inte fungerar, detta påverkar såväl individens hälsa som samhällets sjukvårdskostnader.

Hur maten produceras är avgörande för miljö och klimat, vi vet exempelvis att gräsbetat kött är klimatsmart, medan industriproducerat kött inte är det. Miljöpartiet vill att de tusentals människor som äter i våra olika kommunala verksamheter ska få god och mättande mat som är miljövänlig och klimatsmart. Därför måste den kommunala upphandlingen bana väg för en ekologiskt och socialt hållbar konsumtion, med tydliga kravspecifikationer på ekologiska råvaror och lokalt producerad mat.

Vi vill vi bli bäst i landet på andelen ekologisk, och helst närproducerad, mat inom de kommunala verksamheterna.

Slippa gifter en självklarhet

Det är också självklart att människor ska slippa bli påverkade av gifter och hormonstörande ämnen, därför måste vi se till att såväl mat som vår livsmiljö är fri från såna ämnen. Det gäller framför allt våra förskolor och skolor där våra barn tillbringar en stor del av sin tid. Därför måste kommunen också vara noga med val av såväl leksaker som byggnadsmaterial.

Bättre att förebygga

Ett förebyggande arbete är bättre än åtgärder i efterhand, såväl vad gäller hälsa som i ett socialt sammanhang, därför vill vi satsa på ett förebyggande folkhälsoarbete. Därför har vi i den röd-gröna majoriteten under den senaste mandatperioden återinfört ”fixartjänster” för äldre & funktionsnedsatta, ”Hemmafixarna”, för att underlätta livet för de äldre och minska risken för fallolyckor. Även de öppna förskolorna kan ses som ett förebyggande arbete.

Ett fungerande Uddevalla – integration och arbete

Vi vet att ett samhälle fungerar bättre om ingen känner sig utanför, om ojämlikheten mellan människor är liten och alla har möjlighet att påverka sina liv. Ett Uddevalla som bejakar mångfald och jämlikhet är vad Miljöpartiet vill ha. Det vi kan göra lokalt är att få människor i arbete och utbildning.

Alla ska ha jobb!

Arbetslösheten har minskat kraftigt under de senaste åren, det största problemet idag är att människor inte alltid har den kompetens som efterfrågas.

Det vi redan gör lokalt – och skall fortsätta med – för såväl människor med ”fel” utbildning och dem som av andra skäl är utanför arbetsmarknaden är att genom samarbete med arbetsförmedling, socialförvaltning och gymnasium/vuxenutbildning erbjuda personer utbildning, praktik och instegsarbeten både inom kommunen och i samarbete med företagen i Uddevalla. Vårt mål är arbete och egen försörjning för alla.

Under den senaste mandatperioden har vi gemensamt i den röd-gröna majoriteten satsat 20 miljoner kronor för att bekämpa ungdomsarbetslösheten och erbjuder alla ungdomar i åk 9 och åk 1 i gymnasiet sommarlovspraktik.

Blandat boende

Ett annat sätt att få människor närmare varandra är att se till att Uddevalla har ett varierat bostadsbyggande, att det i våra bostadsområden finns en blandning av flerbostadshus med hyreslägenheter och bostadsrätter, liksom villor och radhus.

Kollektiva lösningar

Miljöpartiet vill värna individens trygghet, fri- och rättigheter genom stabila kollektivt förankrade lösningar. Därför vill vi främst stärka och främja kommunal verksamhet inom social omsorg istället för att öppna upp för flera privata aktörer med vinstintressen. Därför har vi under den senaste mandatperioden återtagit Skogslyckans äldreboende i kommunal regi. Vi har skapat möjlighet till intraprenader, dvs att verksamheter drivs självstyrande av de anställda, istället för vinstdrivande verksamhet. Vi har återtagit 4 gruppbostäder i kom-

munal regi som intraprenad. Vi har startat ”Idéburna offentliga partnerskap” (IOP) mellan civilsamhället och den idéburna sektorn. Exempel på detta är samarbetet är Träffpunkten i Saronhuset och Noras akutboende, No Limits för ungdomar och unga vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och boendet för studerande ensamkommande ungdomar.

Det sociala uppdraget

Under den senaste mandatperioden har vi gemensamt i den röd-gröna majoriteten återöppnat Arödsdals äldreboende samt platser på Rosenhäll och öppnat Ryttarens café & aktivitetscenter. Vi har startat med hemlagad mat i hemtjänsten och inrättat en ombudsfunktion för äldre & personer med funktionsnedsättning. Vi har också utökat antalet fältsekreterare & socialsekreterare.

För att möta digitaliseringen av samhället och ge även äldre åtkomst till Internet och digitala tjänster så har vi antagit en plan för välfärdsteknologi och håller på att bygga ut fiber till bl.a. våra äldreboenden.

Bättre villkorför personalen

För att förbättra arbetsmiljön för kommunens anställda har vi infört en modell för arbetskläder till all personal inom vård & omsorg. Vi vill fortsätta med att skapa förbättrade villkor för personalen i form av ökad personaltäthet, kontinuerlig fortbildning, högre lön och att heltid ska vara en rättighet. Under 2017 satsade vi 10 miljoner kronor på projektet ”Hälsoresan” för att förbättra arbetsmiljön för kommunens personal och för att minska antalet sjukskrivningar.

 

– UR VALMANIFESTET 2018 –

Nyheter på Hälsa

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter