Klimat och Miljö

Klimat och Miljö

Kommunen har stort ansvar för att i den egna verksamheten och som förebild för kommuninnevånarna satsa och göra investeringar som ger förutsättningar att leva på ett hållbart sätt. Ansvar för att skapa ett samhälle där det enkla valet också är det miljömässigt bästa valet, där uddevallaborna skall kunna välja kollektivtrafik, gå eller cykla till och från jobb och utöva fritidsaktiviteter på ett säkert sätt.
Hus ska byggas på ett klimatsmart och hållbart sätt oberoende var man bor i kommunen. Vid planering av nya bostadsområden skall blandad bebyggelse tillämpas för att inkludera olika grupper av bostadssökande. Nya och befintliga bostadsområden ska planeras med hänsyn till behov av transporter såsom gång/cykelvägar och tillgång till kollektivtrafik. 

Uddevalla kommun är en stor konsument av varor och tjänster och den kommunala upphandlingen skall bana väg för en ekologiskt och socialt hållbar konsumtion och varuproduktion genom tydliga kravspecifikationer. En god och näringsrik mat är en naturlig del av välfärden och krav på ekologiska råvaror och lokalt producerad mat ska finnas med i kravspecifikationen vid upphandling av mat. Av klimat-, energi- och hälsoskäl ska andelen vegetarisk mat i kommunens verksamheter öka.

För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi..

 • Ställa hårda krav på klimatsmarta lösningar och miljövänliga material vid nybyggnationer och renoveringar. 
 • Ge möjlighet till såväl privatpersoner som företagare att få rådgivning om hur de kan bygga klimat- och miljösmart.
 • Markant öka andelen ekologisk och närproducerad mat till minst hälften av den mat som serveras.
 • Öka andelen vegetarisk mat till samtliga verksamheter. 
 • Förnya och vidareutveckla kommunens avdelning för hållbar utveckling. Avdelningen ska arbeta med hela kommunens samhällsplanering med utgångspunkt i ekologisk och socialt hållbar utveckling. Syftet är att göra kommunen miljövänlig och klimatsmart samt förbereda kommunen för framtida utmaningar i anslutning till klimatförändringar. Avdelningens arbete syftar dessutom till att skapa en attraktiv, säker och trygg kommun med god folkhälsa, livskvalitet och en stödjande fysisk och social miljö. Avdelningen ska på politiskt uppdrag och utifrån politiskt antagna planer och certifieringar ansvara för utveckling, implementering och uppföljning av översiktsplanering, kollektivtrafik, demokrati-, miljö-, energi- och folkhälsoarbete. Möjlig politisk beredning skulle kunna ske genom en sammanslagning med utökat ansvarsområde av översiktsplaneringsutskottet och Hälsopolitiska rådet.
 • Prioritera klimat- och energirådgivare i den kommunala budgeten och utnyttja deras kunskap i översiktsplaneringen. Genom att hela tiden söka ny kunskap och följa forskning och utveckling inom området finns förutsättningar att informationen till både medborgare och den kommunala verksamheten hålls aktuell. 
 • Välja klimatsmarta och långsiktigt hållbara alternativ för uppvärmning och elförsörjning och kontinuerligt utveckla arbetet med konkreta och utmanande mål i kommunens energiplan. År 2030 bör Uddevalla vara en kommun som försörjs helt av förnybar energi.
 • Förbättra möjligheterna för cykling och gångtrafik genom att verkställa den cykelplan som Uddevalla kommun beslutat 2014, och fortsätta att utveckla planen även för området utanför centrum.
 • Förändra prioriteringsordning vid underhållet på transportleder, inkl. snöröjning, så kollektivtrafiken, gång och cykelvägar prioriteras högre.
 • Utveckla cykel- och bilpool.
 • Skapa bostadsområden som möjliggör en effektiv användning av kollektivtrafik.
 • Stimulera folk att åka kollektivt. Därför vill vi verka för att sänka kostnaderna för resor inom Uddevalla tätort i första hand för barn, ungdomar och äldre. Vi ser gärna att vi tillsammans med regionen möjliggör detta även för resten av regionen.
 • Utveckla fler pendelparkeringar för både bil och cykel.
 • Stimulera utnyttjandet av förnybar energi. T.ex. kan Uddevalla Energi göra som Bixia och endast leverera förnybar energi.
 • Öka andelen solenergi för både elproduktion och värme.
 • Fortsätta arbetet med att öka andelen kretsloppsanpassade avloppssystem.

– UR VALMANIFESTET 2014 –

 

 

Nyheter på Klimat och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter