Kultur & Fritid

Kultur & Fritid

Alla skall ha rätt och möjlighet att utöva kultur.
Kulturen ska ifrågasätta, kittla, granska och fördjupa, underhålla, glädja och berika. Fria teatergrupper, kommunala musik- och kulturskolor och folkbibliotek utgör alla garanter för att alla kan ta del av kulturen, både som utövare och publik.Med sin färgstarka och mångfasetterade befolkning har Uddevalla förutsättningar för ett rikt och levande konst- och kulturliv som är en kraft till utveckling och förändring. Detta vill Miljöpartiet bättre ta till vara och utveckla. Inte minst samtidskonsten är en hjälp för individen att förstå, tolka, och bearbeta olika yttringar i samhället. 

Det här vill vi:

 • Vi vill verka för söndagsöppet på biblioteket som ett led i att stärka bibliotekets roll som mötesplats för uddevallabor med skiftande bakgrund och erfarenheter. Öka handlingsutrymmet för personal inom skola, bibliotek och andra verksamheter att ta initiativ till integrationsfrämjande arbete som t.ex. sagostunder och filmkvällar.
   
 • Vi vill verka för fler gratis fritidsaktiviteter för barn och unga hela året inklusive på skolloven. Speciellt för att erbjuda en meningsfull fritid för dem som har svårt att finansiera egna fritidsintressen och lovaktiviteter.
   
 • Vi vill att alla unga ska ha tillgång till fritidsgård i sin närhet.
   
 • Vi vill att gratisbiljetter till olika musik och teaterföreställningar ska kunna spridas till grupper underrepresenterade bland de gängse kultur-konsumenterna.
   
 • Vi anser att ett kulturhus skall placeras i anslutning till det skolcentrum där nuvarande Sinclair ligger och kompletteras med nybyggnation som svarar mot utbildningsbehov och ger flexibla skollösningar samt gör att det kan användas en stor del av dygnet. Med denna placering kommer också övre Kungsgatan att bli en mer attraktiv del av centrum med större förutsättningar för handel och med mer liv och rörelse. Kulturhuset skall vara ett hus för framtiden, självförsörjande beträffande energi, med återanvändning av vatten och byggt med endast ekologiska byggmaterial. Ett växthus för sinnet och en stolthet för alla Uddevallabor.
   

 Uddevalla har en lång och anrik badtradition med Gustafsberg som speciellt landmärke. Miljöpartiet vill stärka denna profil ytterligare genom att bevara badmötesplatser och skapa ännu en mötesplats för badvänner med olika bakgrund och tradition.

 • Vi kommer att bygga ett kommunalt kallbadhus med bastu och kaféverksamhet i anslutning till strandpromenaden.
   
 • Vi vill bevara och utveckla Landbadet som den unika plats för möten och rekreation det utgör, inte minst för grupper av nya svenskar som finner området tryggt och passande för socialt umgänge på lika villkor. Landbadet är en unik institution och en utmärkt plats för integration och rekreation.
   
 • Miljöpartiet ser fortfarande att Rimnersområdet är den bästa placeringen för ett nytt badhus i Uddevalla även om vi respekterar det beslut som tagits i kommunfullmäktige. Miljöpartiet vill att Uddevalla ska få en funktionell och lättillgänglig simhall, med 50 m långa simbanor samtidigt som det måste finnas utrymme för motionssimning och varm rehab-bassäng. 
   
 • Miljöpartiet i Uddevalla vill utveckla Rimnersområdet som en plats för friluftsliv, idrott och aktivitet inte minst tack var dess relativa närhet till stadens norra stadsdelar som vi anser bättre behöver länkas ihop med övriga stadsdelar via t.ex. strategisk placering av anläggningar samt genom kollektivtrafiksatsningar.
   

Idrottsrörelsen är Sveriges största folkrörelse. Genom resurser till ungdoms- och breddidrotten, inklusive idrott för människor med funktionsnedsättning, korpidrott och motionsidrott, investerar vi i såväl livskvalitet som folkhälsa. Det ska också finnas gott om möjligheter till spontanidrott. Idag får killars idrottsutövande en större del av de offentliga resurserna än tjejers, vi vill bryta det mönstret.

Det är viktigt att utveckla och reformera kommunens roll och funktion gentemot idrottsföreningarna så att det blir rättvisa spelregler och goda förutsättningar för barn- och ungdomsverksamheten. Utgångspunkten är att kommunen skall bedriva en utjämningspolitik genom sina bidragsformer gentemot idrottsföreningarna. 

 • Vi vill ge föreningslivet jämställda, jämlika och långsiktiga förutsättningar. Tjejers och kvinnors idrottande och andra intressen ska få samma förutsättningar som killars och mäns. Vi vill bryta beroendet av projektbidrag och därför fördela större del av resurserna genom föreningsstöd och annan långsiktig finansiering.
   
 • Vi vill få tydliga regler och förutsättningar för kommunens stöd till föreningar och därmed ett stopp på utpytsande av pengar som akutinsatser.
   
 • Vi vill att föreningslivet skall ges jämställda och långsiktiga förutsättningar och duktiga idrottare och lag får inte ses som en belastning för en kommun men beslut om sponsring måste tas på rätt ställe och med en långsiktig plan som följs. 
   
 • Miljöpartiet i Uddevalla vill ta fram en förankrad plan tillsammans med idrottsföreningarna.
   

– UR VALMANIFESTET 2014 –

 

Nyheter på Kultur & Fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter