Så minskar vi bilismens utsläpp

Transporterna i Uppsala kommun ska vara fossilfria senast år 2030. Det målet fattades av Uppsala kommunfullmäktige för fem år sedan. 2030-målet omfattar alla fordon i Uppsala kommun som geografiskt område och är ett av Sveriges mest ambitiösa lokala mål. Klimataktions trafikgrupp, genom Ingalill Ek, har frågat Rickard Malmström vilka konkreta åtgärder som görs för att nå målet. Rickard Malmström berättar vad som görs men slår också fast att mer behöver göras för att målet ska nås.

Transporterna i Uppsala kommun ska vara fossilfria senast år 2030. Det målet fattades av Uppsala kommunfullmäktige för fem år sedan. 2030-målet omfattar alla fordon i Uppsala kommun som geografiskt område och är ett av Sveriges mest ambitiösa lokala mål. Ingalill Ek frågar mig i en viktig insändare vilka konkreta åtgärder som görs för att nå målet.

Precis som Ingalill Ek skriver så är det lättare för politiken i Uppsala att styra de transporter som vi har egen rådighet över, dvs kommunens egna transporter. Vi är på god väg att uppnå målet att den kommunala fordonsparken ska vara fossilbränslefri 2020 och även målet att den kommunala maskinparken och de upphandlade transporterna ska vara fossilbränslefria eller klimatneutrala senast år 2023. Förra året genomfördes en upphandling av alla samhällsbetalda transporter som innebär att kommunens färdtjänst, skolskjuts och resor till daglig verksamhet nu görs med biogas- eller el-fordon. Det innebär att även privata taxiresor påverkas då dessa fordon även används för privatresor.
För att påverka Uppsalabornas och Uppsalaföretagens transporter arbetar vi på flera olika plan. Vi underlättar för cykling och gång genom att prioritera dessa trafikslag. Förra året invigde vi vårt första cykelparkeringsgarage och vi fortsätter bygga ut cykelvägnätet.  I år byggs till exempel en snabbcykelväg till Gränby. Vi har tagit beslut om att tidsbegränsa tunga transporter i citykärnan. Ett arbete pågår också med att ta fram ett förslag på hur vi kan minska genomfartstrafiken i staden.
Uppsala klimatprotokoll spelar en viktig roll för att göra kommunens mål kända och uppnå dem. Klimatprotokollet är ett nätverk av 40 företag, offentliga verksamheter, universitet och föreningar med sammanlagt 38 000 anställda. Samtliga medlemmar i Uppsala Klimatprotokoll har bestämt sig för att alla deras transporter ska vara fossilfria senast 2030 vilket kommer att innebära en stor minskning av utsläppen i kommunen.
De bilar och bussar som rullar på kommunens gator och vägar år 2030 måste drivas av el eller förnybara drivmedel. I Uppsala har vi länge producerat biogas av matavfall från Uppsalas hushåll och företag. Planen är att producera mer biogas från även andra sorters restprodukter och också bygga fler tankstationer.  För att göra det lättare att ladda elfordon ska det sättas upp fler laddstationer.
Tillsammans med regionen arbetar vi också med att främja en kapacitetsstark och attraktiv kollektivtrafik som gör att allt fler väljer att åka buss och tåg istället för bil. Och spårvagn. Att bygga spårvagnsförbindelser är en viktig del för att uppnå kommunens klimatmål eftersom alternativet, att inte bygga, skulle innebära ökad biltrafik.
För att uppnå 2030-målet behöver vi också ha hjälp av staten. Det handlar om alltifrån statsbidrag till dem som köper elbilar och stöd för konvertering av fossilfordon till ett förändrat reseavdrag som gör det mer förmånligt att åka kollektivt till jobbet.
Att Klimataktion ständigt påminner och lyfter fram kommunens klimatmål är mycket positivt. Även om vi kommit en bra bit på väg kommer vi behöva fler åtgärder för att Uppsala kommun ska bli fossilfri 2030 och klimatpositivt 2050, både från politiken och från alla Uppsalabor. Så låt oss fortsätta spänna bågen gemensamt för planeten. Tillsammans kan vi nå lägre utsläpp!
Rickard Malmström (MP), kommunalråd med ansvar för miljö och klimat

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: