Miljöpartiet i Vadstenas valmanifest 2022

Valmanifest 2022

 

Den gröna politiken har sin grund i tre solidariteter:

–       Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

–       Solidaritet med kommande generationer

–       Solidaritet med världens alla människor

 

Vi vill skapa ett långsiktigt hållbart samhälle. Varje generation ska stå för sina egna kostnader och inte belasta barn och barnbarn. Omställning till det gröna samhället är akut och kräver investeringar i miljöteknik, modern förnybar energi och hållbara jobb.

Vi vill bygga ett friskt, grönt och medmänskligt Vadstena.

 

 

Miljö och klimat

 

Alla kommunala beslut ska vägas mot miljö- och klimatpåverkan och Agenda 2030 inarbetas i alla verksamheter

 

Miljöpartiet vill

 

–       Införa mätbara klimatmål i kommunen så att vi blir klimatneutrala 2030

–       Bevaka och stötta hållbarhetsfrågorna i samarbete med kommunens miljöstrateg

–       Verka för ekologisk och klimatsmart mat då kommunen upphandlar

–       Skydda och bevara biologisk mångfald t ex genom att göra grönytor till ängsmark

–       Inventera och återställa strandängar och våtmark och bilda ett kommunalt naturreservat i Tycklinge.

–       Ha en tankstation med miljödiesel och biogas inom kommunen.

–       Ha fler laddstolpar, även på landsbygden.

–       Följa upp kommunens arbete med trafikplan där gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik prioriteras.

–       Förbereda Vadstena för konsekvenser av klimatförändringar.

–       Att markanvändning ska ske på ett hållbart sätt, undvik att bygga på jordbruksmark

–       Underlätta för att anlägga solpaneler, även i Vadstena innerstad

–       Undersöka möjligheten att anlägga solvärmeverk för att ersätta fjärrvärmeverket

–       Att kommunens verksamheter ska ha fullt utbyggd källsortering

 

 

Landsbygd

 

Miljöpartiet vill

 

–       Utveckla landsbygden med en fungerade service, exempelvis undersöka behov av äldreboende i Borghamn

–       Utveckla kollektivtrafiken, till exempel närtrafiken.

–       Bevaka frågan om cykelväg till Motala och så småningom även till Omberg.

–       Inventera tomtmark för bostadsbyggande i Borghamn med flera orter.

 

 

Vatten

 

Miljöpartiet vill

 

Verka på nationell nivå och fortsätta driva på för att Försvarsmakten och Försvarets materielverk slutar med skjutningar på Vättern och kräva att Karlsborgs gamla flygplats totalsaneras från PFAS.

 

Vi vill också:

–       Utveckla turismen kring Vättern.

–       Satsa på naturskydd och naturvård.

–       Värna strandskyddet.

–       Minska föroreningarna, exempelvis medicinrester och plaster.

–       Inte ha gruvbrytning i Norra Kärr.

–       Att Försvarets vapentester och övningsflygning flyttas till andra övningsområden.

–       Kraftfullt motverka all miljöskadlig verksamhet i och runt Vättern.

 

 

Kultur, utbildning och fritid

 

Miljöpartiet vill

 

–       Verka för ett rikt kulturutbud för alla åldrar.

–       Ge rejält stöd till föreningslivet; såväl idrottsföreningar, kulturföreningar som seniorföreningar, med flera.

–       Att kvalitén och arbetsmiljön i skola och förskola säkerställs genom rätt kompetens och fortbildning

–       Verka för att barnen får mer naturupplevelser, exempelvis genom utomhuspedagogik

 

 

Äldreomsorg

 

Miljöpartiet vill

 

–       Arbeta mot ofrivillig ensamhet

–       Att äldre ska kunna bo kvar i hemmet så länge de vill och orkar

–       Säkerställa hög kvalitet för trygghet i omsorgerna genom god bemanning med rätt kompetens

–       Undersöka behov av äldreboende och/eller servicekontor i Borghamn

Relaterade nyheter

Skåne, 1 februari 2023

Idag chockhöjs Skånetrafikens biljettpriser

Gävleborg, 30 januari 2023

Debatt: Miljöpartiet står bakom en fri kultur för alla oavsett plånbok

Örebro län, 27 januari 2023

Grön ungdom: Varför alkohol?

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter