Klimat och Miljö

Klimatfrågan är en av våra viktigaste frågor. Genom Femklövern och den av Miljöpartiet initierade miljöprogramsgruppen har vi fått igenom ett mål att kommunen ska bli fossilbränslefri. Vi vill fortsätta jobba för mer förnybar energi, fler cykelvägar, bättre kollektivtrafik och klimatsmarta byggnader. På sikt måste kommunen bli helt klimatneutral.

Klimathot och miljöproblem skapas i regel lokalt men påverkar globalt. Därför måste vi tänka globalt och handla lokalt. De klimatpåverkande utsläppen måste minskas snabbt och rejält om vi ska ha en chans att undvika de gigantiska problem ett starkt förändrat klimat innebär. Ansvaret är vårt, här och nu. Stat, kommun, näringsliv och privatpersoner måste samarbeta i denna ödesfråga. Vi har redan drivit igenom ett inriktningsmål att kommunen ska bli fossilbränslefri, men vi slutar inte där. På sikt måste kommunen bli helt koldioxidneutral.

Mycket av utsläppen kan vi få bort genom tekniska och organisatoriska lösningar, men vi tror inte att det räcker så. För att nå hållbarhet behöver vi även uppmuntra (nudga) människor att göra små förändringar i sin vardag för att långsiktigt ändra sin livsstil. Vi tror inte att denna förändrade livsstil innebär en försämring av livskvaliteten, vår övertygelse är snarare att en miljövänlig och hållbar livsstil är också en hälsosam livsstil med högre livskvalitet.

Kommunen har en central roll som lokal opinionsbildare och beteendeförändrare. Miljöpartiet kommer att fortsätta arbeta starkt för att kommunen ska gå före och visa vägen, både i ord och i handling.

Vi ska arbeta för:

  • Att kommunens beslutade mål och åtgärder i miljöprogrammet uppfylls
  • Den kommunala verksamheten ska på sikt bli klimatneutral
  • Hela kommunens upphandling ska präglas av ett tydligt hållbarhetsperspektiv

 

Miljöpartiet kommer att arbeta starkt för att kommunen ska gå före och visa vägen, både i ord och i handling.

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Klimat och Miljö