Energi och Transporter

Energi och Transporter

Att minska energianvändningen och satsa på förnyelsebara energikällor hör till miljöpartiets hjärtefrågor. Förbränning av fossila bränslen orsakar stora utsläpp av koldioxid som ger upphov till klimatförändringar – vårt kanske allvarligaste hot mot vår existens på jorden. Vi måste vänja oss av med att slentrianmässigt förbruka fossil energi. Till exempel skall kollektivtrafiken göras så snabb, bekväm och attraktiv att den fungerar som ett alternativ till bilen.

 • Vallentuna ska ha målsättningen att bli en kommun som inte använder fossila bränslen. En plan och ett  årtal för detta ska tas fram i de lokala klimat- och miljömålen.

 • Den befintliga energiplan ska omarbetas med inriktning på förnyelsebara energikällor. Kommunen ska främja anläggningar för utnyttjande av biobränslen. Ett exempel kan vara införande av solcellsdrift i alla kommunala och offentliga byggnader.

 • Vi anser att Roslagsbanan är mycket viktig att utveckla för att lösa resebehoven i regionen. Vi vill därför att Roslagsbanan förlängs till Rimbo i ett första steg och därefter till Norrtälje. Turtätheten från Lindholmen ska ökas till var 10 minut i rusningstid och var 20 minut i rusningstid från Kårsta. Vi vill vidare att Roslagsbanan ges en ny sträckning till Arlanda och att en sammankoppling mellan Kårsta- och Österskärslinjerna utreds närmare.

 • Det är viktigt att förbättra kollektivtrafikens tvärförbindelser. Turtätheten  måste öka för bussarna mellan Vallentuna, Brottby, Åkersberga, Kista och Upplands-Väsby.

 • Vägen mellan Vallentuna och Upplands-Väsby måste förbättras ur trafiksäkerhetsynpunkt.

 • En utredning av så kallad spårbilsutbyggnad ska initieras av kommunen i samverkan med grannkommuner och SL.

 • Åtgärder för att minska bullerproblemen för närboende vid genomfartsvägar måste vidtas.

 • Nya trafikleder/system ska bara byggas om synnerliga trafiksäkerhets- och miljöskäl kan motivera projekten.

 • Det behövs fler cykel -och infartsparkeringar vid Roslagsbanan och Roslagsbussarna. Det ska finnas möjlighet att ta med cyklar både på buss och tåg. Fler cykelbanor ska byggas, t ex mellan centrala Vallentuna och Angarn, mellan Angarn och Brottby, mellan Brottby och Össeby-Garns kyrka, mellan Vallentuna och Upplands-Väsby samt längs med Arningevägen. Den ambitiösa cykelplan som tagits fram ska förverkligas inom rimlig tid.

 • Vi måste skydda barnen mot trafikens faror. Både fysiska åtgärder som farthinder och ökad     information via skolan måste ha högsta prioritet.

 • Kommunen ska vid upphandling av tjänstefordon välja fordon med minst miljöpåverkan. 80% av kommunala resor är under 8 mil och kan göras med elbil. Den laddinfrastrukturplan som tagits fram måste bli mer verklighetsanknuten med t.ex. fler snabbladdare.

 • Kommunen skall undersöka möjligheten för el- och bilpool inom den egna verksamheten. Dessa bilpooler kan sedan komma kommuninvånarna till gagn på kvälls- och helgtid. Kommunen skall också undersöka möjligheten till el- och cykelpooler. Kommunen skall aktivt arbeta med smart/grön IT för att samordna och effektivisera sina resor. Detta kan innebära att resor ersätts med webbkonferenser och samåkning.

Nyheter på Energi och Transporter

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter