Fritid

Miljöpartiet de gröna i Vallentuna vill verka för ett aktivt föreningsliv som ger alla invånare möjlighet till att kunna ta del av vår kommun. Vi vill att barn och ungdomar ska finna det de söker i sin närhet vare sig det gäller idrott eller andra, mer skapande aktiviteter.
Vi tar fasta på att barn och ungdomar som har en meningsfull och intressant fritid mår bättre och att problem med droger och skadegörelse därmed kan minskas.

 

  • Vi vill att kommunen ska stödja ett aktivt föreningsliv som bidrar till ökad jämställdhet mellan pojkar och flickor. Vi vill också att människor med olika kulturella bakgrunder ska ta del av kommunens utbud av fritidsaktiviteter.

  • Vi vill stödja de föreningar som har engagemang och målsättning att utveckla och utbilda sina ledare, detta ger en bra grund för att kvaliteten hålls på en hög nivå.

  • Civilsamhället som inte engagerar sig som föreningar eller i föreningslivet ska ges stöd och uppmuntran. En plan för att fånga upp detta engagemang ska tas fram.

  • Vi vill motverka att idrottsklubbar med strikt inriktning på tävlingsverksamhet  ensidigt gynnas och att barn därmed riskerar att slås ut.

  • Vi tycker att det är viktigt att tydliggöra sambandet mellan fritid, hälsa och bra mat.

  • Vi vill att föreningar kostnadsfritt och med företräde ska kunna disponera kommunens lokaler.

  • Ungdomsgårdarnas öppettider ska utökas och behoven av lokaler och mötesplatser ska utredas tillsammans med ungdomarna.

  • Motionsspår och strövområden ska finnas nära bostadsområden och underlätta för människor att komma ut och röra på sig.

  • Spontanidrott ska uppmuntras t.ex. genom bollplaner, spontanidrottsytor såsom skate- och parkourbanor och att kommunen spolar planer för skridskoåkning på vintern.

  • Vallentunasjön och området däromkring, kan tas bättre tillvara för  rekreation året runt, med café och vindskydd. Skridskoåkning på vintern och segling på sommaren är några av de aktiviteter som sjön ska kunna erbjuda.

Nyheter på Fritid

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter