Handlingsprogram

Handlingsprogram

I valrörelsen 2018 prioriterar vi följande:
att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden.
att Vallentunas skolor ska vara så bra att ingen ska behöva söka sig utanför kommunen.
att Vallentuna ska präglas av inkludering och mångfald

KOMMUNALT HANDLINGSPROGRAM FÖR MILJÖPARTIET DE GRÖNA I VALLENTUNA

Vårt arbete utgår från det vi miljöpartister kallar ”De tre solidariteterna”:

 • solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet
 • solidaritet med kommande generationer
 • solidaritet med världens alla människor

Vallentuna kommun är unik med sina höga natur- och kulturvärden så nära huvudstaden.

Dessa värden måste bevaras och utvecklas och kommunens gröna karaktär bibehållas.

Miljöpartiet vill att Vallentuna kommun ska utvecklas på ett ekologiskt, ekonomisk och socialt hållbart sätt. Detta kräver en helhetssyn på vårt samhälle och vår livsmiljö. Kommunen ska utvecklas till ett föredöme inom miljöområdet, bli en ekokommun i ordets egentliga mening och bidra till Sveriges trovärdighet i miljö- och samhällsfrågor.

Miljöförstöringen och slöseriet med naturresurser har accelererat kraftigt under de senaste hundra åren. Det är livsnödvändigt att vända utvecklingen för vår egen och övriga arters skull. Frågor om vår miljö, resurshushållning och livskvalitet måste komma i främsta rummet. Vi måste skaffa oss långsiktiga strategier – betydligt längre än enstaka mandatperioder – för att utveckla en hållbar kommun. Miljöpartiet vill verka för att varje enskild individ blir delaktig i detta förändringsarbete.
 

I valrörelsen 2018 prioriterar vi följande:

 • att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden.

 • att Vallentunas skolor ska vara så bra att ingen ska behöva söka sig utanför kommunen.

 • att Vallentuna ska präglas av inkludering och mångfald

 

DU GÖR SKILLNAD

EKONOMI OCH NÄRINGSLIV

Ett alltför kortsiktigt tänkande präglar dagens kommunala ekonomi. Ekonomisk tillväxt framställs som den enda vägen och nationalekonomin står och faller med att vi konsumerar så mycket som möjligt. Det går att tänka annorlunda, ekonomin måste utgå från att jordens tillgångar är begränsade och ekonomisk tillväxt måste förhålla sig till gränserna i det ekologiska systemet.

 

 • Kommunen ska stödja och underlätta för lokala producenter och hantverkare att försörja Vallentunaborna med livsmedel, basvaror och nödvändig service i avsikt att öka självförsörjningen i vår kommun.

 • Kommunen ska underlätta etablering av mindre företag, t.ex. genom att förmånligt tillhandahålla mark.

 • Kommunen ska aktivt uppmuntra företagen att arbeta långsiktigt mot ekologiska, sociala och etiska mål.

 • Kommunen ska aktivt verka för att bygga upp kontaktnät mellan lokala företagare, skolor, kommunens förvaltningar och kommuninvånare.

 • Kommunen ska arbeta för att höja kvaliteten på maten inom skolan och äldrevården. Lokala inköp och god, näringsriktig mat är lönsamt ur både mänskligt och ekonomiskt perspektiv. Givetvis ska främst ekologiska produkter serveras.

 • Värdet av ekosystemtjänster måste alltid tas i beaktande vid samhällsplanering.

 • Kompetensutveckling ska i ökad grad erbjudas de kommunanställda.
   

SOCIALA FRÅGOR

Alla kommunala beslut måste föregås av en konsekvensbeskrivning utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Hänsyn måste även tas till äldre och funktionshindrade.

Alla kommuninvånare har rätt till ett värdigt liv. Att som barn få växa upp under gynnsamma och trygga förhållanden måste vara en självklarhet i Vallentuna. Lika självklart är det att som äldre i Vallentuna kunna leva och bo under trygga och värdiga förhållanden.

Miljöpartiets mål är ett samhälle präglat av mångfald, jämställdhet och solidaritet.

Kommunen ska ta initiativ till ökat stöd till föräldrar. Kommunen ska sprida information om ungdomars riskbeteenden, drogvanor och kriminalitet och framförallt om vilka resurser som finns till förfogande.

 

 • Kommunen ska aktivt stödja föräldravandringarna .

 • Miljöpartiet vill verka för att 35-timmars arbetsvecka införs för de kommunanställda.

 • Vi vill att kommunens alla organ aktivt samverkar för att så långt möjligt förebygga missbruk, social utslagning, arbetslöshet och utbrändhet.

 • Det är viktigt att olika samverkansprojekt, som exempelvis kvinnojourer och Träffpunkterna, får tillräckligt stöd för att kunna fungera väl. Kommunen ska ta sitt ansvar genom att ordna bostäder till utsatta grupper som inte kan ordna bostad på egen väg.

 • Kommunen ska ha ett öppet bemötande gentemot nya invånare. Flyktingmottagande ska ses som en tillgång och olika gruppers behov får ej ställas mot varandra.

 • Kommunen ska satsa resurser på konsumentvägledning.

 • Funktionshinder-och pensionärsrådets synpunkter ska tillvaratas på ett tidigt stadium vid planering av om- och nybyggnationer.

 • Som socialt engagemang i ett större perspektiv än det kommunala, skall inköp i så stor utsträckning som möjligt göras av rättvisemärkta produkter.
   

FÖRSKOLA, GRUNDSKOLA OCH GYMNASIESKOLA 

Miljöpartiet arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle styrt av demokratiska värderingar. Skolsystemet har en nyckelfunktion i arbetet att skapa ett sådant samhälle. Vår syn bygger på att alla människor oavsett situation i grunden är aktiva och kreativa, med möjlighet att bli solidariska, ansvarstagande och empatiska vuxna.

 

Barn och unga behöver bli bekräftade som individer av vuxna oavsett prestationer. Då kan de växa till starka trygga individer. Detta är en grund för att utveckla ett medmänskligt perspektiv på omvärlden.

 

 • Barnomsorgen skall hålla hög kvalitet med tillräckligt personaltätheten.

 • Kommunen ska verka för att maxtaxan ersätts med en inkomstrelaterad taxa inom förskole- och fritidsverksamheterna.

 • Fritidshemmens verksamhet skall målbestämmas och ha en tydlig och klar uppföljning med utvärdering varje läsår.

 • Förskola och skola måste arbeta för jämställdhet mellan flickor och pojkar samt aktivt förebygga mobbning.

 • Eleverna måste utveckla en förståelse för hållbar utveckling. Vi vill att begreppet Naturskola införlivas i kommunens skolor.

 • Förskole- och skolpersonal ska fortbildas i jämställdhet, hållbar utveckling och förståelse för andra kulturer. Personalen på fritidshemmen skall ha tillgång till vidareutbildning på samma villkor som övrig personal på skolan.

 • Assistenter till barn med särskilt stöd skall ha semestertjänster. De skall ha tillgång till handledning och möjlighet till vidareutbildning.

 • Nu när kommunens verksamheter är miljöcertifierade är det viktigt att uppmuntra privata förskolor och skolor att införa miljöledningssystem, där skolans miljömål klart framgår, utvärderas och följs upp.

 • Antalet speciallärare måste öka både på grundskolor och på gymnasiet. Ordinarie lärare bör få bedöma om extra resurser behövs.

 • Estetiska ämnen såsom musik och dans ska genomsyra skolans aktiviteter och få behålla sina icke-teoretiska värden.

 • Betygsliknande system t.ex. skriftliga omdömen värderade på en skala ska inte tillåtas.

 • Kommunen ska tillhandahålla läxhjälp under och efter ordinare skoltid.

 • Ett ungdomsråd som ska fungera som remissinstans på samma sätt som Funktionshinder- och pensionärsrådet ska inrättas

BOSTÄDER 

Miljöpartiet förespråkar en relativt hög men genomtänkt utbyggnadstakt i kommunen. Vi vet att de som bor här värdesätter närkontakten med naturen. En viktig målsättning är att värna om kommunens gröna karaktär.

Vi anser att kommunen har ett ansvar för att våra ungdomar bereds möjlighet att bo kvar i kommunen. Vi ska se till att det finns en effektivt arbetande kommunal bostadspolitik som ett komplement till privata initiativ.

Miljöpartiet strävar efter en lämplig blandning av villor, radhus, bostads- och hyresrätter inom kommunen.
 

 • Minst en tredjedel av nybyggnationer skall vara hyresrätter, tills dess att man når en bra balans mellan olika boendeformer. Det skall byggas en hög andel små lägenheter.

 • Össeby-Hus ska behållas och utvecklas som kommunal bostadsstiftelse. Össebyhus ska dels verka som initiativtagare till nybyggnation av hyresrätter och dels verka som konkurrensmotvikt mot privata alternativ.

 • Nya bostadsområden ska ha varierande karaktär och de boende ska själva ha inflytande och ansvar för sin närmiljö. Olika former av flergenerationsboende ska stödjas.

 • Stora delar av de lägenheter som byggs ska anpassas för personer i särskilt behov av stöd samt äldre, för att dessa i möjligaste mån ska ha möjlighet att bo kvar i sin hemmiljö.

 • Små lokala äldreboenden ska uppföras på olika platser i kommunen. Det måste vara en självklar rättighet för äldre att få bo kvar nära sin hembygd och sitt sociala nätverk. Speciellt måste vid ny- och ombyggnation av äldreboende parboende beaktas för att undvika att äldre par splittras när den ena partnern inte kan bo kvar i det egna hemmet.

 • När nya bostadsområden byggs ska befintliga trädbestånd och övrig vegetation behållas och skyddas så långt som möjligt. Fruktträd och bärbuskar ska planteras. Vid byggande av flerfamiljshus ska plats för odlingslotter och växthus finnas samt kallförråd för förvaring av potatis, rotfrukter, frukt etc. Även de som bor i lägenhet ska kunna ta vara på vad jordbruksbygden, skogen och odlingslotten ger.

 • Kommunen ska införa regler, förenliga med rådande lagstiftning, i detalj- och exploateringsplaner och dylikt som föreskriver återvinning av rivningsmaterial, att byggföretagen har miljöpolicy, att dagvatten omhändertas lokalt, att bästa miljötekniska lösningar används. Detta är särskilt viktigt vid själva byggnationen samt valet av material där massivträ kommer vara en viktig komponent för långsiktig hållbarhet.

 • Kommunens eget bostadsbestånd skall bli ett föredöme när det gäller hållbarhet och klimathänsyn. Minst ett massivträhusprojekt ska startas under mandatperioden.

 

KLIMAT, NATUR OCH MILJÖ

Naturen utgör en omistlig tillgång och måste därför bevaras och vårdas. Den utgör också en rik källa för upplevelser och rekreation. Den biologiska mångfalden och variationen i landskapet måste bibehållas. De gröna kilar som finns i kommunen får inte exploateras och bör ges ett bestående skydd. Arbetet med att genomföra lokala miljömål för Vallentuna ska fullföljas och målen ska vidareutvecklas samt kontinuerligt skärpas. Tillräckliga resurser för detta arbete måste avsättas.

 

 • Kommunen ska utarbeta en långsiktig plan för att minska sin klimatpåverkan. Planen ska fungera som verktyget för att styra kommunen att hålla sig inom de gränser som finns i de ekologiska systemet.

 • Det system av miljöindikatorer som finns i kommunens miljöledningssystem ska utvecklas, bland annat måste även klimatindikationer in i systemet . Indikatorerna ska vara smarta, realistiska mätbara och tillräckligt omfattande så att de kan visa om utvecklingen går åt rätt håll i kommunen.

 • De tätortsnära naturområden som finns kvar inom centrala Vallentuna och som är kartlagda som värdefulla strövområden får inte bebyggas. En kartläggning av dessa områden ska göras snarast.

 • Alla exploateringsplaner som berör naturområden ska föregås av noggranna klimat- och miljökonsekvensbeskrivningar

 • Kommunen ska inrätta en tjänst som kommunekolog

 • Kommunen ska ha ett miljövårdsråd, en remissinstans kopplad till kommunstyrelsen, där även ideella organisationer är representerade.

 • Kommunen ska inrätta lokala beredningsgrupper för planeringsfrågor i Brottby, Lindholmen och Kårsta. Grupperna ska ge de boende i dessa områden en bättre möjlighet att påverka sin närmiljö.

 • Arbetet med att förbättra Vallentunasjöns vattenkvalitet ska fortsätta.

 • För att öka den biologiska mångfalden och minska närsaltläckage är det angeläget att fler våtmarker anläggs. Kommunen ska undersöka möjligheterna för detta i bland annat Vadadalen vilket skulle kunna förbättra vattenkvalitén i Husaån. Ängsmarker skall anläggas i centrala delar.

 • Det ska vara en målsättning att alla naturligt förekommande djur- och växtarter ska garanteras fortsatt existens i kommunen. Ett handlingsprogram för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska utarbetas.

 • Vallentuna kommun måste engagera sig aktivt i naturvårdsarbetet genom att ta initiativ till att fler naturreservat bildas, t ex i Vadadalen och Lindholmen.

 • Tärnanområdet, kommunens sista urskogsartade område, måste ges ett effektivt skydd.

 • Kommunen ska vara en aktiv part i restaurering av Angarnssjöängen som är en viktigt angelägenhet för kommunen.
   

JORD- OCH SKOGSBRUK

Miljöpartiet i Vallentuna vill slå vakt om en levande och varierad landsbygd. Det moderna jordbrukets spridning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel har fått allvarliga konsekvenser för miljön. Det är en viktig uppgift för kommunen att stödja och uppmuntra giftfri odling av närproducerade livsmedel.

Skogen är en arvedel som varsamt ska förvaltas och överlämnas till kommande generationer. Ett aktivt skogsbruk måste förenas med hänsyn till biologisk mångfald och rekreationsvärden.

 

 • Jordbruksmark ska inte annat än i undantagsfall tas i anspråk för bebyggelse. Produktiv jordbruksmark får inte användas så att markens produktionsförmåga långsiktigt äventyras.

 • Kommunen ska stimulera ekologiskt lantbruk.  

 • Kommunen ska undvika att köpa in livsmedel som innehåller genmodifierade organismer och verka för att genmodifierade grödor inte odlas i kommunen. Vallentuna ska vara en GMO-fri zon.

 • Naturbetesmarker med värdefull flora och fauna måste vårdas och får inte växa igen. Kommunen ska stödja initiativ till restaurering av igenväxta ängs- och betesmarker.

 • Skogsbruk ska bedrivas så att mångbruk främjas. Detta innebär hänsynstagande till skogens betydelse för bär, svamp och vilt liksom för rekreation och friluftsliv.

 • Kommunen ska bedriva ett naturvårdsinriktat skogsbruk på sin mark. Målsättningen ska vara att skapa en variationsrik skog med stort inslag av lövträd. Så skonsamma arbetsmetoder som möjligt ska användas så att markskador undviks.

 • Inom tätortsnära skogsområden ska särskild hänsyn tas till naturvård, rekreation och friluftsliv.

 • Kommunen ska så långt möjligt påverka andra markägare inom kommunen att bedriva ett naturvårdsinriktat skogsbruk. Kommunen ska bidra till spridning av information om naturvärden och alternativa skogsbruksmetoder.
   

AVFALL OCH KRETSLOPP

Miljöpartiet vill arbeta för att användbart avfall tas till vara. Farligt avfall ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Organiskt avfall ska så långt möjligt behandlas med biologiska metoder. Nyttjandegraden av resurser i form av material och energi i avfallet ska öka. Sopor som deponeras är ofta resurser som hamnat på fel plats.

 

 • Miljöpartiet vill arbeta för att minska avfallsmängderna. Det avfall som ändå uppstår ska i första hand återvinnas och återanvändas, i andra hand användas för energiutvinning. I princip ingenting ska behöva hamna på deponi.

 • Organiskt avfall ska behandlas med rötning för produktion av biogas eller komposteras. Kommunen ska arbeta för att underlätta en förbättrad sortering av hushållsavfall.

 • Det ska bli lättare för hushållen att återvinna förpackningsmaterial.

 • Hushåll i flerbostadshus ska erbjudas fastighetsnära hämtning av avfall. Grovsorterade sopor ska hämtas vid bostäderna.

 • Kommunen ska underlätta omhändertagande av farligt avfall och elavfall. Hushållen ska erbjudas fler möjligheter att bli av med sitt farliga avfall, t ex genom fastighetsnära hämtning i flerbostadshus.

 • Kommunen ska vid sin upphandling så långt möjligt är, undvika att inköpa varor i engångsförpackningar.

 • Kommunen ska rekommendera affärer och konsumenter att använda returförpackningar.

 • Hushåll och företag ska kunna teckna avtal om att källsortera sitt avfall. De som åtar sig att sortera ska få en lägre avgift.
   

KULTUR

Kulturlivet har stor betydelse för människor och kan vara en drivande kraft i samhällsutvecklingen. Miljöpartiet anser att det är en viktig kommunal uppgift att stimulera människors skapande verksamhet och underlätta för människor att ta del av kulturens yttringar. Kultur kan ses som ett klimatsmart alternativ till materiell konsumtion.

Vallentuna kommun hyser unika kulturmiljöer i landskapet. Ett stort ansvar vilar på kommunen att levandegöra kulturarvet för oss själva och bevara det för kommande generationer. Vid nybyggnationer och annan exploatering måste stor hänsyn alltid tas till det kulturlandskap som finns runt omkring i kommunen.

 

 • Biblioteket ska vara centrum för information och kunskap. Det ska få tillräckliga resurser i form av ökade anslag för de olika medier som efterfrågas och tillräckligt med personal för att möta Vallentunas ökande befolknings behov och förväntningar.

 • Biblioteksfilialer i kommunens yttre områden såsom Kårsta, Karby/Brottby och Lindholmen är viktiga för tillgänglighet för alla innevånare. Även bokbussar kan vara ett komplement för att tillgodose bokintresset för äldre eller personer med nedsatt rörlighet och fungera som mobila skolbibliotek för skolor som saknar egna bibliotek.

 • Kulturmiljön skall beaktas tidigt i kommunens bebyggelseplanering.

 • Kulturskolan ska erbjuda kommunens barn och ungdomar, en möjlighet att prova på och utveckla ett intresse för musik och dans eller annan form av kreativt skapande. Egenavgifterna ska kraftigt sänkas för att inte stänga ute barn på grund av familjens ekonomiska situation.

 • Genom stöd till föreningar och studieförbund ska kommunen verka för att göra bildning och kunskap tillgängligt för alla. Intresse för olika kulturer och demokratifrågor är viktiga fundament i vårt samhälle.

 • För bibehållen kunskap om hur man levde förr, ska Össeby skolmuseum, tidigare Össeby Garns kyrkskola, få vara kvar i sitt nuvarande läge med naturlig anknytning till kyrkan och miljön omkring. Museum och stiftelser såsom t.ex. Husby gård i Markim och Lappdals gårdsmuseum i Vada ska också få stöd och möjlighet att fortleva.

 • En handlingsplan för långsiktigt skydd av Långhundraleden ska utarbetas av kommunen i samarbete med kommuninvånarna och grannkommunerna. Den viktiga 3000-åriga kommunikationsleden Gullbron ska skyddas mot ingrepp.

 

ENERGI OCH TRANSPORTER

Att minska energianvändningen och satsa på förnyelsebara energikällor hör till miljöpartiets hjärtefrågor. Förbränning av fossila bränslen orsakar stora utsläpp av koldioxid som ger upphov till klimatförändringar – vårt kanske allvarligaste hot mot vår existens på jorden. Vi måste vänja oss av med att slentrianmässigt förbruka fossil energi. Till exempel skall kollektivtrafiken göras så snabb, bekväm och attraktiv att den fungerar som ett alternativ till bilen.

 

 • Vallentuna ska ha målsättningen att bli en kommun som inte använder fossila bränslen. En plan och ett  årtal för detta ska tas fram i de lokala klimat- och miljömålen.

 • Den befintliga energiplan ska omarbetas med inriktning på förnyelsebara energikällor. Kommunen ska främja anläggningar för utnyttjande av biobränslen. Ett exempel kan vara införande av solcellsdrift i alla kommunala och offentliga byggnader.

 • Vi anser att Roslagsbanan är mycket viktig att utveckla för att lösa resebehoven i regionen. Vi vill därför att Roslagsbanan förlängs till Rimbo i ett första steg och därefter till Norrtälje. Turtätheten från Lindholmen ska ökas till var 10 minut i rusningstid och var 20 minut i rusningstid från Kårsta. Vi vill vidare att Roslagsbanan ges en ny sträckning till Arlanda och att en sammankoppling mellan Kårsta- och Österskärslinjerna utreds närmare.

 • Det är viktigt att förbättra kollektivtrafikens tvärförbindelser. Turtätheten  måste öka för bussarna mellan Vallentuna, Brottby, Åkersberga, Kista och Upplands-Väsby.

 • Vägen mellan Vallentuna och Upplands-Väsby måste förbättras ur trafiksäkerhetsynpunkt.

 • En utredning av så kallad spårbilsutbyggnad ska initieras av kommunen i samverkan med grannkommuner och SL.

 • Åtgärder för att minska bullerproblemen för närboende vid genomfartsvägar måste vidtas.

 • Nya trafikleder/system ska bara byggas om synnerliga trafiksäkerhets- och miljöskäl kan motivera projekten.

 • Det behövs fler cykel -och infartsparkeringar vid Roslagsbanan och Roslagsbussarna. Det ska finnas möjlighet att ta med cyklar både på buss och tåg. Fler cykelbanor ska byggas, t ex mellan centrala Vallentuna och Angarn, mellan Angarn och Brottby, mellan Brottby och Össeby-Garns kyrka, mellan Vallentuna och Upplands-Väsby samt längs med Arningevägen. Den ambitiösa cykelplan som tagits fram ska förverkligas inom rimlig tid.

 • Vi måste skydda barnen mot trafikens faror. Både fysiska åtgärder som farthinder och ökad     information via skolan måste ha högsta prioritet.

 • Kommunen ska vid upphandling av tjänstefordon välja fordon med minst miljöpåverkan. 80% av kommunala resor är under 8 mil och kan göras med elbil. Den laddinfrastrukturplan som tagits fram måste bli mer verklighetsanknuten med t.ex. fler snabbladdare.

 • Kommunen skall undersöka möjligheten för el- och bilpool inom den egna verksamheten. Dessa bilpooler kan sedan komma kommuninvånarna till gagn på kvälls- och helgtid. Kommunen skall också undersöka möjligheten till el- och cykelpooler. Kommunen skall aktivt arbeta med smart/grön IT för att samordna och effektivisera sina resor. Detta kan innebära att resor ersätts med webbkonferenser och samåkning.

 

FRITID

Miljöpartiet de gröna i Vallentuna vill verka för ett aktivt föreningsliv som ger alla invånare möjlighet till att kunna ta del av vår kommun. Vi vill att barn och ungdomar ska finna det de söker i sin närhet vare sig det gäller idrott eller andra, mer skapande aktiviteter.

Vi tar fasta på att barn och ungdomar som har en meningsfull och intressant fritid mår bättre och att problem med droger och skadegörelse därmed kan minskas.

 • Vi vill att kommunen ska stödja ett aktivt föreningsliv som bidrar till ökad jämställdhet mellan pojkar och flickor. Vi vill också att människor med olika kulturella bakgrunder ska ta del av kommunens utbud av fritidsaktiviteter.

 • Vi vill stödja de föreningar som har engagemang och målsättning att utveckla och utbilda sina ledare, detta ger en bra grund för att kvaliteten hålls på en hög nivå.

 • Civilsamhället som inte engagerar sig som föreningar eller i föreningslivet ska ges stöd och uppmuntran. En plan för att fånga upp detta engagemang ska tas fram.

 • Vi vill motverka att idrottsklubbar med strikt inriktning på tävlingsverksamhet  ensidigt gynnas och att barn därmed riskerar att slås ut.

 • Vi tycker att det är viktigt att tydliggöra sambandet mellan fritid, hälsa och bra mat.

 • Vi vill att föreningar kostnadsfritt och med företräde ska kunna disponera kommunens lokaler.

 • Ungdomsgårdarnas öppettider ska utökas och behoven av lokaler och mötesplatser ska utredas tillsammans med ungdomarna.

 • Motionsspår och strövområden ska finnas nära bostadsområden och underlätta för människor att komma ut och röra på sig.

 • Spontanidrott ska uppmuntras t.ex. genom bollplaner, spontanidrottsytor såsom skate- och parkourbanor och att kommunen spolar planer för skridskoåkning på vintern.

 • Vallentunasjön och området däromkring, kan tas bättre tillvara för  rekreation året runt, med café och vindskydd. Skridskoåkning på vintern och segling på sommaren är några av de aktiviteter som sjön ska kunna erbjuda.

 

Nyheter på Handlingsprogram

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter