Jordbruk

Jordbruk

Miljöpartiet i Vallentuna vill slå vakt om en levande och varierad landsbygd. Det moderna jordbrukets spridning av konstgödsel och kemiska bekämpningsmedel har fått allvarliga konsekvenser för miljön. Det är en viktig uppgift för kommunen att stödja och uppmuntra giftfri odling av närproducerade livsmedel. Skogen är en arvedel som varsamt ska förvaltas och överlämnas till kommande generationer. Ett aktivt skogsbruk måste förenas med hänsyn till biologisk mångfald och rekreationsvärden.


• Jordbruksmark ska inte tas i anspråk för bebyggelse. Produktiv jordbruksmark får inte användas så att markens produktionsförmåga långsiktigt äventyras.

• Kommunen ska stimulera ekologiskt lantbruk.

• Kommunen ska undvika att köpa in livsmedel som innehåller genmodifierade organismer och verka för att genmodifierade grödor inte odlas i kommunen. Vallentuna ska vara en GMO-fri zon.

• Naturbetesmarker med värdefull flora och fauna måste vårdas och får inte växa igen. Kommunen ska stödja initiativ till restaurering av igenväxta ängs- och betesmarker.

• Skogsbruk ska bedrivas så att mångbruk främjas. Detta innebär hänsynstagande till skogens betydelse för bär, svamp och vilt liksom för rekreation och friluftsliv.

• Kommunen ska bedriva ett naturvårdsinriktat skogsbruk på sin mark. Målsättningen ska vara att skapa en variationsrik skog med stort inslag av lövträd.  Naturvårdsanpassade skogsbruksmetoder som blädning och skärmföryngring ska användas där så är lämpligt. Så skonsamma arbetsmetoder som möjligt ska användas så att markskador undviks.

• Inom tätortsnära skogsområden ska särskild hänsyn tas till naturvård, rekreation och friluftsliv.

• Kommunen ska så långt möjligt också påverka andra markägare inom kommunen att bedriva ett naturvårdsinriktat skogsbruk. Kommunen ska bidra till spridning av information om naturvärden och alternativa skogsbruksmetoder.

• Kommunen ska aktivt verka för att få bort gifter från privata trädgårdar, parker och golfbanor. Kunskap ska spridas om alternativa odlingsformer och biologisk bekämpning.

Nyheter på Jordbruk

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter