Avfall och kretslopp

Avfall och kretslopp

Miljöpartiet vill arbeta för att användbart avfall tas till vara. Farligt avfall ska omhändertas på ett miljöriktigt sätt. Organiskt avfall ska så långt möjligt behandlas med biologiska metoder. Nyttjandegraden av resurser i form av material och energi i avfallet ska öka. Sopor som deponeras är ofta resurser som hamnat på fel plats.


 

  • Miljöpartiet vill arbeta för att minska avfallsmängderna. Det avfall som ändå uppstår ska i första hand återvinnas och återanvändas, i andra hand användas för energiutvinning. I princip ingenting ska behöva hamna på deponi.

  • Organiskt avfall ska behandlas med rötning för produktion av biogas eller komposteras. Kommunen ska arbeta för att underlätta en förbättrad sortering av hushållsavfall.

  • Det ska bli lättare för hushållen att återvinna förpackningsmaterial.

  • Hushåll i flerbostadshus ska erbjudas fastighetsnära hämtning av avfall. Grovsorterade sopor ska hämtas vid bostäderna.

  • Kommunen ska underlätta omhändertagande av farligt avfall och elavfall. Hushållen ska erbjudas fler möjligheter att bli av med sitt farliga avfall, t ex genom fastighetsnära hämtning i flerbostadshus.

  • Kommunen ska vid sin upphandling så långt möjligt är, undvika att inköpa varor i engångsförpackningar.

  • Kommunen ska rekommendera affärer och konsumenter att använda returförpackningar.

  • Hushåll och företag ska kunna teckna avtal om att källsortera sitt avfall. De som åtar sig att sortera ska få en lägre avgift.

Nyheter på Avfall och kretslopp

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter