Natur och miljö

Natur och miljö

Naturen utgör en omistlig tillgång och måste därför bevaras och vårdas. Den utgör också en rik källa för upplevelser och rekreation. Den biologiska mångfalden och variationen i landskapet måste bibehållas. De gröna kilar som finns i kommunen får inte exploateras och bör ges ett bestående skydd. Arbetet med att genomföra lokala miljömål för Vallentuna ska fullföljas och målen ska vidareutvecklas samt kontinuerligt skärpas. Tillräckliga resurser för detta arbete måste avsättas.

 • Kommunen ska utarbeta en långsiktig plan för att minska sin klimatpåverkan. Planen ska fungera som verktyget för att styra kommunen att hålla sig inom de gränser som finns i de ekologiska systemet.

 • Det system av miljöindikatorer som finns i kommunens miljöledningssystem ska utvecklas, bland annat måste även klimatindikationer in i systemet . Indikatorerna ska vara smarta, realistiska mätbara och tillräckligt omfattande så att de kan visa om utvecklingen går åt rätt håll i kommunen.

 • De tätortsnära naturområden som finns kvar inom centrala Vallentuna och som är kartlagda som värdefulla strövområden får inte bebyggas. En kartläggning av dessa områden ska göras snarast.

 • Alla exploateringsplaner som berör naturområden ska föregås av noggranna klimat- och miljökonsekvensbeskrivningar

 • Kommunen ska inrätta en tjänst som kommunekolog

 • Kommunen ska ha ett miljövårdsråd, en remissinstans kopplad till kommunstyrelsen, där även ideella organisationer är representerade.

 • Kommunen ska inrätta lokala beredningsgrupper för planeringsfrågor i Brottby, Lindholmen och Kårsta. Grupperna ska ge de boende i dessa områden en bättre möjlighet att påverka sin närmiljö.

 • Arbetet med att förbättra Vallentunasjöns vattenkvalitet ska fortsätta.

 • För att öka den biologiska mångfalden och minska närsaltläckage är det angeläget att fler våtmarker anläggs. Kommunen ska undersöka möjligheterna för detta i bland annat Vadadalen vilket skulle kunna förbättra vattenkvalitén i Husaån. Ängsmarker skall anläggas i centrala delar.

 • Det ska vara en målsättning att alla naturligt förekommande djur- och växtarter ska garanteras fortsatt existens i kommunen. Ett handlingsprogram för bevarande av biologisk mångfald och ekosystemtjänster ska utarbetas.

 • Vallentuna kommun måste engagera sig aktivt i naturvårdsarbetet genom att ta initiativ till att fler naturreservat bildas, t ex i Vadadalen och Lindholmen.

 • Tärnanområdet, kommunens sista urskogsartade område, måste ges ett effektivt skydd.

 • Kommunen ska vara en aktiv part i restaurering av Angarnssjöängen som är en viktigt angelägenhet för kommunen.

Nyheter på Natur och miljö

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter