Utbildning och Skola

Utbildning och Skola

Miljöpartiet arbetar för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle styrt av demokratiska värderingar. Skolsystemet har en nyckelfunktion i arbetet att skapa ett sådant samhälle. Vår syn bygger på att alla människor oavsett situation i grunden är aktiva och kreativa, med möjlighet att bli solidariska, ansvarstagande och empatiska vuxna.

Barn och unga behöver bli bekräftade som individer av vuxna oavsett prestationer. Då kan de växa till starka trygga individer. Detta är en grund för att utveckla ett medmänskligt perspektiv på omvärlden.

 

 • Barnomsorgen skall hålla hög kvalitet med tillräckligt personaltätheten.

 • Kommunen ska verka för att maxtaxan ersätts med en inkomstrelaterad taxa inom förskole- och fritidsverksamheterna.

 • Fritidshemmens verksamhet skall målbestämmas och ha en tydlig och klar uppföljning med utvärdering varje läsår.

 • Förskola och skola måste arbeta för jämställdhet mellan flickor och pojkar samt aktivt förebygga mobbning.

 • Eleverna måste utveckla en förståelse för hållbar utveckling. Vi vill att begreppet Naturskola införlivas i kommunens skolor.

 • Förskole- och skolpersonal ska fortbildas i jämställdhet, hållbar utveckling och förståelse för andra kulturer. Personalen på fritidshemmen skall ha tillgång till vidareutbildning på samma villkor som övrig personal på skolan.

 • Assistenter till barn med särskilt stöd skall ha semestertjänster. De skall ha tillgång till handledning och möjlighet till vidareutbildning.

 • Nu när kommunens verksamheter är miljöcertifierade är det viktigt att uppmuntra privata förskolor och skolor att införa miljöledningssystem, där skolans miljömål klart framgår, utvärderas och följs upp.

 • Antalet speciallärare måste öka både på grundskolor och på gymnasiet. Ordinarie lärare bör få bedöma om extra resurser behövs.

 • Estetiska ämnen såsom musik och dans ska genomsyra skolans aktiviteter och få behålla sina icke-teoretiska värden.

 • Betygsliknande system t.ex. skriftliga omdömen värderade på en skala ska inte tillåtas.

 • Kommunen ska tillhandahålla läxhjälp under och efter ordinare skoltid.

 • Ett ungdomsråd som ska fungera som remissinstans på samma sätt som Funktionshinder- och pensionärsrådet ska inrättas

Nyheter på Utbildning och Skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter