Valmanifest 2022

Valmanifest Vallentuna 2022-2026

Lokala lösningar på globala problem.

Miljöpartiet vill att Vallentuna ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Vi behöver långsiktiga strategier för att ut

veckla en hållbar kommun. Miljöpartiet vill att varje enskild individ blir delaktig i detta förändringsarbete.

Klimat, natur och biologiskt mångfald

Vallentuna behöver långsiktiga mål om att vi ska bli en klimatneutral och hållbar kommun. Då behövs en lokal koldioxidbudget och lokala anpassningar till ett förändrat klimat.

Vallentuna kommun måste ta ansvar för att minska klimatpåverkan och arbeta innovativt för att minska vårt ekologiska fotavtryck.

Det är viktigt att skydda och tillgängliggöra de naturvärden som finns i kommunen, att vi värnar om och värderar de ekosystemtjänster som vi har  i Vallentuna.

Kommunen ska både föregå med gott exempel och underlätta för kommuninvånarna hur man bäst gynnar pollinatörer, tar hand om våra skogar och marker.

Vallentuna är en del av de globala klimatproblemen men även dess lösningar.

Boende och byggande

Vi behöver ett hållbart samhällsbyggande, med klimatsmarta lösningar och ny teknik som laddstolpar och solceller. Vi vill se till att antalet hyresrätter i Vallentuna ökar kraftigt under mandatperioden.

Bostäderna måste ligga nära kollektivtrafiken och cykelbanor, vi måste bygga ett samhälle där inte bilen är ett måste.

Det är viktigt att grönområden och odling planeras in i bostadsområden.

Vi vill möjliggöra för människor att leva ett hälsosamt liv. Där rörelse och motion är en del av vardagen, det ska vara lätt att ta cykeln vart du vill och att det ska vara tryggt för barnen att ta sig runt i vallentuna.

Vallentuna ska vara fullt av mötesplatser, rekreationsplatser och lekytor för stora som små.

Skola och förskola

Alla kommunens skolor och förskolor ska vara så bra att ingen ska behöva söka sig utanför kommunen. Vallentuna måste vara en attraktiv arbetsgivare för skolpersonal. Vi vill höja skolpengen så att skolpersonalens löner och arbetsvillkor kan vara konkurrenskraftiga.
Vi vill rikta fortbildningen mot ökade ämneskunskaper och kompetens kring NPF för att möta elever som behöver utmanas såväl som de som behöver stöd.

Varje skola i Vallentuna ska ha ett starkt elevhälsoteam med utbildad specialpedagog, skolsköterska, psykolog och kurator. Det är även viktigt att det finns speciallärare som kan stötta elever.

Alla barn i kommunen ska ha rätt till en giftfri och sund vardag där fysisk aktivitet, kultur- och naturnära pedagogik är självklara inslag.

Nyheter på Valmanifest

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter