Barn och unga

Miljöpartiet vill

  • Komplettera den vanliga ekonomiska styrningen genom att inrätta en social investeringsfond. Detta för en rejäl satsning på förebyggande arbete och även för redan utsatta med hjälp av riktade insatser
  • Att barn i förskola och skola med särskilda behov ska få snabb och rätt hjälp. Vi vill öka personaltätheten och säkra kompetens inom området
  • Stärka elevhälsan, säkerställa god tillgång till kuratorer och skolsköterskor
  • Skapa en mötesplats för personer med NPF

I skolan läggs grunden för resten av våra liv. Barn ska inte behöva bli offer för långa handläggningstider och utredningar som drar ut på tiden. Vi tror att kompetent personal som kan gå in och stötta barnet/eleven minskar behovet av långvariga insatser. Samtidigt stödjer det ordinarie pedagogers arbete. En bra skolgång skapar valmöjligheter på arbetsmarknaden, medan en dålig skolgång riskerar att stänga dörrar till både jobb och bostad och kan leda till ett liv i utanförskap.

Tidiga insatser är avgörande för att ge alla barn den chans de förtjänar. Ofta går det redan i förskolan eller på lågstadiet att se vilka barn som riskerar att hamna i utanförskap, ibland ett livslångt sådant. Det behövs insatser både i förskola och i skola för att inget barn ska hamna utanför eller efter.

Många unga mår i dag dåligt. Genom stärkt elevhälsa kan vi fånga upp ungdomarna i tid och motverka psykisk ohälsa, och på vis få trygga och välmående ungdomar.

En grupp vi särskilt vill fokusera på är unga med neuropsykiatriska funktionsvariationer, NPF, då de lätt hamnar utanför den sociala gemenskapen. Det är viktigt med rätt stöd och vägledning där de ungas behov styr detta arbete.

Det krävs investeringar för att hjälpa utsatta i samhället i alla åldrar, vilket ger betydande vinster för individ och samhälle.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: