Värmdö förtjänar bättre!

Lyssna

Miljöpartiet presenterar en budget för 2018 där fokus ligger på att höja kvaliteten i skola och omsorg och samtidigt rusta Värmdö inför en hållbar framtid där klimat och miljö är självklara områden att arbeta med.

Vi står nu inför en stark samhällsutbyggnad vilket ställer stora krav på vår kommun att kunna hantera en kraftig bostadsutveckling, en ökad befolkning och ett kommunalt utbud av de tjänster våra medborgare behöver och efterfrågar. Miljöpartiet vill satsa på att Värmdö kommun blir en ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar kommun och föreslår totalt satsningar under 2018 på 55 miljoner kr.

- Värmdö måste växa förnuftigt! Folk bor här för att de vill ha tillgång till både levande natur och fungerande skola och omsorg. Jag är stolt över att vi har lyckats så bra med att tillgodose alla tre i vårt budgetförslag, säger Filip Joelsson, språkrör för Miljöpartiet i Värmdö.

Sedan föregående mandatperiod har Värmdö halkat efter rejält i utvecklingen mot att bli en miljö- och klimatmässigt hållbar kommun. Vi vill därför satsa extra på klimat och miljö och föreslår bland annat en hållbarhetsstrateg, fortbildning i klimatberedskap för tjänstemän och politiker, investeringar i förnybar energi, infartsparkeringar och cykelvägar. Totalt föreslår vi klimat- och miljösatsningar på 6,9 miljoner kr och miljörelaterade investeringar på 84,7 miljoner kr.

-  Klimathotet är en realitet som vi måste möta. Det finns många enkla åtgärder kring transporter och upphandling som vi måste genomföra nu. Men vi måste också förbereda oss på stigande hav, kraftigare regn och stormar, och andra klimatförändringar – det är en klen tröst att ha fått bygglov för sitt hus, om det får kraftiga sättningar för att kommunen inte kunde planera dagvattnet rätt, säger Filip Joelsson.

Genom fortsatta satsningar på förbättrad kvalitet i skolan, stärkt lärarkår, och en god arbetsmiljö för såväl elever som personal bildar vi grunden för framtidens Värmdö. Vi satsar därför på fler högskoleutbildade förskollärare, lärare och fritidspedagoger men också på höjd skolpeng. Vi föreslår dessutom satsningar på skolskjuts, elevhälsa och en grön skola. Totalt presenterar vi satsningar i skolan på 17 miljoner kr.

- Vi vill stärka Värmdös skolor. Skolan ska ge alla barn en god utbildning som ger barnen den kompetens och trygghet som krävs för att utvecklas till självständiga individer i vårt samhälle, säger Hanna Thorell, språkrör för Miljöpartiet i Värmdö.

Miljöpartiet värnar omsorgen för behövande i kommunen. Vi föreslår extra omsorg i livets slutskede, fler satsningar på personer som omfattas av LSS såväl som extra satsning på förebyggande arbete mot droger och psykisk ohälsa för barn och ungdomar. Vi vill även se förbättrade villkor för personalen och föreslår ökade löner, en satsning på sjuksköterskor och bättre arbetsmiljö. Totalt satsar vi 13 miljoner kr direkt i omsorgssektorn men vi föreslår även personalpolitiska satsningar på 3,5 miljoner kr, som till stor del kommer att gynna personal inom omsorgssektorn.

- Det är kommunens uppgift att säkerställa att det finns ett väl fungerande stöd för de som blir äldre, är funktionsnedsatta eller på annat sätt behöver ta del av kommunens omsorg och våra Värmdöbor ska känna sig trygga med att få den hjälp de behöver. Vi behöver även värna de som arbetar inom omsorgen och förbättra deras arbetsvillkor, säger Hanna Thorell.

Dessa och många fler satsningar finns i Miljöpartiets budget för 2018 som lämnades till Kommunstyrelsen den 13 september 2017. Miljöpartiets förslag till budget är finansierad utan någon förändring av skattesatsen.

 

Ladda ner MP i Värmdös förslag till budget 2018

 

FÖR VIDARE INFORMATION

Filip Joelsson, språkrör för Miljöpartiet i Värmdö, 073 - 50 48 548
Hanna Thorell, språkrör för Miljöpartiet i Värmdö, 076 - 00 65 400

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: