Inrätta funktionen kvinnofridssamordnare i Värnamo kommun

Fördjupning i ämnet Kvinnfridssamordnare

Inrätta funktionen kvinnofridssamordnare i Värnamo kommun
Mäns våld mot kvinnor är ett omfattande samhälls- och folkhälsoproblem - en global pandemi enligt WHO - och det är ett ansvar som åligger kommunerna att förebygga, utreda och stödja alla parter när våld i nära relationer förekommer. De samhällsekonomiska kostnaderna för våld i nära relationer överstiger sannolikt 4 miljarder kronor kan vi läsa i den nationella samordnarens betänkande från 2014. Av absolut vikt för att framgångsrikt motverka mäns våld mot kvinnor och på bästa sätt stödja dem som utsatts är att olika verksamheter samarbetar och koordinerar sina insatser.
Många kommuner har under senare år bland annat inrättat funktionen kvinnofridssamordnare i syfte att komma tillrätta med mäns våld mot kvinnor. Och av goda skäl. I en utvärdering som länsstyrelsen i Stockholm genomfört visade det sig nämligen att funktionen är en framgångsfaktor för arbetet med att motverka mäns våld mot kvinnor. I huvudsak lyfts vinsterna av samordnings- och samverkansansvar fram på kommun- och förvaltningsövergripande nivå, men det verkar faktiskt även som att funktionen gynnar arbetet med individärenden. Oftast ligger det på kvinnofridssamordnaren att se över och uppdatera övergripande policys, rutiner, avtal, genomföra kartläggningar och utvärderingar av kommunens arbete, se till att kunskapsnivån hos personal gällande mäns våld mot kvinnor höjs, samt att bevaka att intern och extern samverkan fungerar. En mycket central förutsättning för framgångsrikt arbete är att personen har goda kunskaper om våld i nära relationer.
Vi i Miljöpartiet betraktar mäns våld mot kvinnor som ett av de värsta uttrycken för ett icke jämställt samhälle och det krävs kvalificerade åtgärder för att motverka detta samhällsproblem. I Värnamo kommun saknar vi idag en förvaltningsövergripande kvinnofridssamordnare som övervakar, utvecklar och driver på arbetet med motverka våld i nära relationer och som kan komplettera och ytterligare stödja det goda arbete som bedrivs vid exempelvis Medverkan i GGVV.
Vi yrkar:
Att kommunfullmäktige beslutar att inrätta funktionen kvinnofridssamordnare i Värnamo kommun som arbetar förvaltningsövergripande och i samverkan med andra berörda aktörer för att motverka våld i nära relationer.
Värnamo 2016-10-06
Mikael Skillmark,

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: