Grön skolpolitik

Grön skolpolitik

Detta vill vi införa i Värnamo, en grön skolpolitik
 

Grön skolpolitik i Värnamo

Skolan är en investering för framtiden !

Den viktigaste frågan är för Miljöpartiet att lärarna får vara med sina elever.

Studier visar att det allra viktigaste för att eleverna ska lära sig mycket är att de har gott om tid med sina lärare. Därför måste vi se till att vi har så bra lärare som möjligt och att de har tid att prioritera sin undervisning. Idag har läraren mycket tid till administration som inte har enbart med undervisningen att göra. Det vill vi ändra på!

Högre lön för alla lärare för deras viktiga arbete.

Eleven i centrum och det gäller att skapa goda förutsättningar för varje elev att förverkliga sin strävan efter kunskap och utveckling. Lärandet är en process och Mp vill förbättra förutsättningarna för denna process som har väldigt lite med betyg, skrivningar och prov att göra.

Mindre klasser i skolan där det behövs så att läraren hinner med sina elever.

Resurser och hjälp vill vi sätta in så tidigt som möjligt. Det är läraren som märker behovet av hjälp och behöver ha mandat att sätta in resurser snabbt.

Det är smartare att investera tidigt för att slippa reparera i efterskott.

Den dagliga verksamheten i skolan måste fungera som en del i den demokratiska fostran. Det är nödvändigt att lära sig respektera andras integritet, åsikt, kön, inlärningstempo och personliga egenheter. Det gäller både barn och vuxna. Trygga barn som själva känner sig respekterade, har lättare att respektera andra. Förmågan att agera som vuxen och ingripa när så krävs måste läras ut och tränas och det behövs ett förebyggande arbete mot mobbing.

Mer personal behövs  lärare, specialpedagoger, fritidspedagoger eller fritidsledare och assistenter. En skola ska vara till för alla och att alla får det stöd och den stimulans de behöver.

De elever som riskerar att lämna grundskolan utan betyg är inte hjälpta av mer och tidigare betyg utan mer personal.

Elevhälsa är viktig och speciellt i förebyggande syfte.

Kostens betydelse Viktiga inslag i skolans inlärning är kostens betydelse samt rörelse och fysisk aktivitet.

Alla elever har rätt till en god, näringsriktig och bra skolmat. Vi vill ha tillagnings kök i skolorna som ger bättre hushållning och mindre slängd mat.

Maten ska vara kostnadsfri även i gymnasiet. Det är också viktigt med ekologiska matvaror och i möjligaste mån närproducerat.

Funktionshindrade personer

 Jag vill också slå ett slag för de funktionshindrade och speciellt bokstavsbarnen och personer med dyslexi, där det inte syns att de har ett funktionshinder. Här är specialpedagogerna viktiga och att man kan sätta in de resurser som behövs.

Man behöver utbildning och kunskap och här kan behövas en förste lärare med specialkunskap som kan hjälpa till.

Det är också viktigt att tidigt få en diagnos och hjälp. Här är förskolan viktig och den behöver också specialister och möjligheter till konsultation och mindre grupper.

Ensam kommande flyktingar

Miljöpartiet vill införliva barnkonventionen i svensk lag. Som tidigare sagts ska barnen komma i främsta rummet och varje barn har rätt att utvecklas var man än kommer ifrån. Trots att Sverige skrivit under Fn:s barnkonvention och förbundit oss att sätta barnens bästa i främsta rummet tas barns asylskäl ofta inte på allvar.

Vi är positiva till ensam kommande flyktingbarn, men det behövs en noggrann planering och ett team av människor som stöttar och hjälper till inte minst i skolan.

Skolpengen beräknas på de socioekonomiska förutsättningar som finns där eleven bor inte där elevens skola är belägen. Det gör att elever som behöver mer hjälp kan få mer resurser beroende på högre skolpeng och att den sammansatta skolpengen som en skola får skiftar.

Forskningsbaserad syn på skolutveckling behövs. Forskning och det som händer i klassrummet måste komma varandra närmare.

 

I Värnamo vill vi ha

 • en ny skola på väster
 • bygga nytt på Trälleborgsskolan med idrottshall
 • flera nya förskolor där det behövs
 • miljöcertifierade skolkök
 • förskolor, skolor med grön flagg
 • säkra cykelvägar
 • ordentliga skolgårdar med grön utomhusmiljö
 • möjlighet till utomhuspedagogik
 • bra vidareutbildning för lärare, fritidspedagoger/fritidsledare
 • mer pengar till kulturskolan
 • mer resurser till skolhälsovården /psykisk ohälsa bland unga prioriteras 

 

Nyheter på Grön skolpolitik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter