Hushållsutskick

Valmanifest 2022 för Värnamo kommun

Vi arbetar för ekologisk balans och långsiktigt hållbara
lösningar.En omställning som också skapar möjligheter
till nya jobb i vår kommun.

Vi vill skapa ett aktivt och trivsamt centrum i vår stad med fungerande allmänna kommunikationer för att öka möjligheten för invånarna utanför tätorten att ta del av alla centrumaktiviteter.

Vi vill ha avgiftsfria stadsbussar kompletterat med anropsstyrd kollektivtrafik.

Vi vill förtäta centrum med bostäder kompletterat med centralt belägna parkeringshus och samtidigt få ett utökat bilfritt centrumområde.

I stadsbyggnadsplaneringen måste större hänsyn tas till Grönstrukturplanen för vår hälsa och klimatet.

Vi vill slå vakt om allemansrätt och strandskydd.

Alla barn/elever ska få det stöd som behövs för en bra start i livet.

Vi vill förbättra skolmiljön såväl inomhus som utomhus.

Minska elevernas stressupplevelse i skolarbetet och bättre ta tillvara lärarens pedagogiska kompetens.

Jämställdhet är en viktig fråga för oss.

Alla ska ha rätt och möjlighet att uppleva och utöva kultur.

Kulturen är integrerande och demokratifrämjande.

Vi vill skapa gemenskap med hjälp av kultur och fritidsaktiviteter.

Generös satsning på ungdomsaktiviteter.

Bidrag till fritidsaktiviteter ska bygga på eget ansvar, kreativitet och efterfrågan.

Alla äldre som har behov av kommunens hjälp för att få ett tryggt boende ska få detta i äldreboende eller i trygghetsboende.

Vi vill också öka brukarnas livskvalitet.

Matens betydelse för barn, elever och brukare ska respekteras

och målet för andelen ekologisk mat måste nås.

Nyheter på Hushållsutskick

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter