Miljöpartiets lokala handlingsprogram i Värnamo kommun 2018 och framåt

Mp vill göra Värnamo kommun mera attraktiv för sina invånare och för sådana som funderar på att flytta hit, samtidigt som vi vill ta största möjliga miljö- och klimathänsyn. Samhällsutvecklingen styrs fortfarande i hög grad av kortsiktiga vinstintressen med miljöförstörelse, klimatpåverkan och förbrukning av jordens ändliga resurser som följd. Det sätt vi lever på idag hotar kanske inte så mycket dem som redan är vuxna men i tilltagande grad ungdomarna, de som nu är barn och de kommande generationerna! Vi gröna är nu ute för att bromsa den utvecklingen! Och det är i sista minuten! Vi vill införa ekologisk balans genom långsiktigt hållbara lösningar. En omställning som dessutom skapar möjligheter till många nya jobb!

Våra målsättningar för Värnamo kommun är därför bl.a.

Vi vill !!

 Miljö- och hälsoskydd. 

- respektera naturskyddsområden och strandskydd.

- budgetera och bemanna kommunens behov av miljö- och hälsoskyddsresurs,

- att alla orenade avlopp till sjöar och vattendrag inom kommunen skall vara åtgärdade före 2020.

- stödja utvecklingen av kraftvärmeverket i Värnamo, Europas modernaste värmekraftverk för biobränsle.

- att man så långt möjligt behåller relativt strålningsfria zoner inom  kommunen.

Sysselsättning.

Arbetslösheten är inte bara ett problem för den enskilde, den är ett samhällsproblem.  Det är samhällets ansvar att skapa förutsättningar för nya jobb. Mp vill

- successivt inom lämpliga arbetsplatser införa arbetstidsförkortning, vilket skapar fler jobb,

- att friårssystemet återinförs, vilket ger möjlighet till återhämtning för dem som finner stressen på arbetsplatsen ohållbar, eller som vill vidareutbilda sig eller pröva på ett annat jobb.

- stimulera torghandeln i Värnamo.

Lokal demokrati

Den lokala demokratin är inte fullgod.  Mp vill fördjupa den genom att låta kommuninvånarna bli bättre informerade och mera delaktiga i den kommunala beslutsprocessen. Mp vill

- att kommuninvånarna får rätt att lämna medborgarmotioner.

- att alla partierna i fullmäktige får delta i budgetberedningen.

- att allmänheten genom massmedia informeras om större kommunala förändringar på så tidigt stadium att invånarna kan komma in med synpunkter redan i början av planeringen.

- att det alltid finns en parlamentarisk grupp ( en representant från varje  KF-parti) för att behandla nya demokrati- och organisationsfrågor löpande.

- att samtliga fullmäktigepartier får närvaro- och yttranderätt i de nämnder och styrelser de inte fått in ledamöter i.

- att kommunfullmäktige med viss regelbundenhet skall förläggas till de större tätorterna inom kommunen, så att invånarna där får bättre tillfälle att närvara som åhörare och träffa politikerna.

Kommunal ekonomi

- den bank som anlitas av kommunen skall inte vägra hantera kontanter.

- ingen vinstöverföring från Värnamo Energi och Finnvedsbostäder bör ske till kommunens budget. Vinsten bör gå till företagsutveckling och/eller återgå till kunderna.

- att kommunen skall stimulera etablering och utveckling av miljöteknikföretag,

Samhällsplanering. 

- spara odlingsbar mark och använda improduktiv mark för bebyggelse,

- upprätta plan för grönområden inom tätbebyggda områden ( saknas för närvarande)

- snarast ordna reservvattentäkt för alla större samhällen inom kommunen,

- förtäta centrum med bostäder kompletterade med källarparkeringar och/eller parkeringshus,

- ha en affärstät stadskärna med livsmedelsaffärer inom gångavstånd för stadsborna.

- inga köpcentra för dagligvaruhandel så perifert att det krävs bil för att handla där.

- bevara Apladalen som naturpark och området kring Prostsjön som strövområde.

Skola

- att man skall ha full bemanning på alla skolsköterske- , kurator-,   psykolog-, fritidsledar- och fritidspedagogtjänster,

- att kommunen arrangerar högskoleutbildning i miljöteknik,

- att man har obligatorisk simundervisning och regelbunden motion på  schemat,

- att skolmiljön skall vara giftfri,

- att man skall införa schemalagd odling vid för- och grundskolor,

- att maten skall vara nylagad, näringsrik och god, med stort inslag av ekologiska varor. Närodlat skall prioriteras. Upphandlingen skall ske så att svenska livsmedelsproducenter ej missgynnas.

Vård och omsorg

- vi vill jobba för en personalpolitik där personal vågar prata, bli lyssnade på och får stöd i sin ambition för att ge bra omsorg.

- upprätta en fungerande dialog via regelbundna möten på varje enhet  mellan omsorgsledning, personal, anhöriga och brukare. Detta för att utvärdera effekter av besparingar och förändringar i                           organisationen.

- öka brukarnas livskvalitet,

- att äldre som har behov av kommunens hjälp för att få ett tryggt boende skall få detta i äldreboenden eller trygghetsboenden.

- att målet för andelen ekologisk mat skall nås,

- att maten skall vara nylagad och inte transporterad långa sträckor från ett centralkök.

Kommunikationer. 

- ha minskad trafik i centrum - ingen viadukt!

- ha ett sammanhängande nät av gång- och cykelbanor inom Värnamo och mellan tätorten och alla mindre samhällen med upp till minst 15 km mellanrum,

- att kollektivtrafiken skall vara gratis för alla skolungdomar och pensionärer,

- att det skall finnas kommunala cyklar som man gratis kan få låna mot pant,

- att resecentrum skall ligga kvar i centrum.

Fritid. 

- att man hellre har flera utspridda ungdomsgårdar i stället för en i centrum,

- att fritidsaktiviteter i kommunens regi skall bygga på eget ansvar,kreativitet och efterfrågan.

- att man stimulerar korporationsidrotten.

Kultur

 - att man målmedvetet bedriver integration med hjälp av kultur- och fritidsaktiviteter,

Jämställdhet.

- att man snarast inom kommunens verksamheter ser till att kvinnodominerade yrken uppgraderas i förhållande till mansdominerade när det gäller lönesättningen,

- att satsningarna på pojk- och flickidrotter utjämnas,

- att man inrättar kvinnofridssamordnare.

Landbygdsutveckling.

Vi har en stark ambition  att landsbygden skall förbli levande och kunna utvecklas.

- bl.a. skall alla former av infrastruktur ( väg- och tågnät,  kollektivtrafik,

- bredband, post m.m.) upprätthållas på en acceptabel nivå.

- närodlat och ekologiskt skall prioriteras inom kommunens verksamheter.

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: