Förskola och skola

Förskola och skola

Vi miljöpartister prioriterar social rättvisa, där klyftorna i samhället minskar och alla ges lika möjligheter. Skolans kompensatoriska funktion är fullständigt fundamental för detta. Utbildning är ett sätt att fördela välståndet och den gemensamma, offentliga och socialt allsidiga skolan är fördelningspolitik – kanske när den är som bäst. Därför fortsätter vi miljöpartister prioritera skolan. Tyvärr ser vi ökade skillnader i samhället, vilka både speglas och reproduceras i skolan. I Västerås har detta blivit allt tydligare och det är nödvändigt att bryta den skolsegregation som vi ser. Vid planeringen av kommunala skolor ska särskild hänsyn tas till och särskilda åtgärder anges för att motverka och bryta segregation. Alla skolor ska ha en allsidig social sammansättning, inte bara de som idag ibland uppfattas som problemskolor.

Tillgången på förskola och fritidshem ska spegla barnets och familjens behov. Miljöpartiet har under den gångna mandatperioden utökat vistelsetiden för barn till arbetssökande och föräldralediga. Den förändringen måste vara beständig, samtidigt som även barn som går på ”nattis” ska ha tillgång till pedagogisk verksamhet under dagarna.

Skolutvecklingen ska ske genom stort frirum för lärare och rektorer, men med stöd från forskningsbaserad förvaltning och hänsyn till nationella- och kommunala styrdokument. Därför ska arbetet med förvaltning på vetenskaplig grund fortsätta utvecklas och fördjupas, i samklang med såväl universitetet som kommunens förstelärare och lektorer.

Rättvisa villkor ska gälla för kommunala och fristående skolor och förskolor och de ska finansieras enligt en tydligt socioekonomiskt viktad modell, där hänsyn tas till den enskildes förutsättningar. Ersättning och ansvar ska hänga ihop, därför bör Västerås göra ett skolpliktsavdrag för ersättningen till privata skolhuvudmän. Ersättningen till våra skolor har höjts kraftigt under den senaste mandatperioden och det behöver fortsätta. En skola där unga människor, med olika bakgrunder och olika erfarenheter möts, är viktigare än att det finns lokala högstadieskolor i våra stadsdelar.

Västerås barn och elever ska möta verksamheter där hållbar samhällsutveckling, mångkultur och jämställdhet är fundamentala begrepp som genomsyrar all undervisning. Normkritiska perspektiv ska lyftas fram och stereotypa könsroller, mobbing och diskriminering, såväl inom som utom skolverksamheten, ska motverkas med kraft. Skolan ska värna och främja lusten att lära, där varje elev möts utifrån sina egna behov och intressen. Ett hälsofrämjande perspektiv ska prägla skolverksamheten, oaktat om vi talar om fysisk eller psykisk hälsa. För att åstadkomma detta vill vi prioritera satsningar på elevhälsa och inslag som understödjer sunda vanor.

Maten som serveras i förskolor och skolor ska vara god, näringsriktig, miljövänlig och helst närodlad. Ökad andel vegetariskt, ekologiska råvaror, säsongsanpassade menyer och minskat matsvinn ska vara en självklarhet.

Förskolan och skolan ska vara en attraktiv arbetsplats, där alla medarbetares kompetenser tillvaratas på bästa sätt. Detta fordrar bättre löner och en god arbetsmiljö, men också möjlighet till kompetensutveckling och tillgång till kollegialt lärande.

Därför vill vi under perioden 2022-2026:

  • planera tillkommande skollokaler för att motverka skolsegregation
  • göra Västerås till en attraktiv arbetsgivare för personal i förskola och skola, genom tillgång till fortbildning, bra löner och god arbetsmiljö
  • höja skolpengen, särskilt för elever från socialt utsatta områden och hem med liten utbildningsbakgrund
  • öka personaltätheten i förskola och fritidshem
  • säkerställa att samtliga förskole- och skolverksamheter som omfattas främjar hälsosamma matvanor med hänsyn till miljön och klimatet
  • bibehålla den ökade vistelsetiden i förskola och fritidshem för föräldralediga och arbetslösa, samt tillhandahålla öppettider som harmonierar med det moderna arbetslivet
  • utveckla förbättrade förskole- och skolgårdar med tillgång till varierade naturmiljöer och goda pedagogiska möjligheter
  • arbeta för att stärka elevdemokratin och elevinflytande på kommunens skolor.

Nyheter på Förskola och skola

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter