Kultur, idrott och fritid

Kultur, idrott och fritid

Kultur, kreativitet och skapande är en grundläggande del av att vara människa, och den fria kulturen är en av demokratins viktigaste byggstenar. En grön kulturpolitik syftar både till att ge alla möjlighet att utforska och utveckla sin egen kreativa kraft, och göra kvalitativ kultur tillgänglig för alla människor. Vi vill särskilt värna barnens möjligheter att utöva och ta del av kultur oavsett var man bor eller familjens ekonomiska förutsättningar.

Kulturen står aldrig still. Den formas av människor tillsammans, i samspel med varandra och utifrån impulser från det som finns runt omkring. Gamla uttryck möter nya. Gamla och nya uttryck förenas och blir till ny kultur. Därför är kulturen aldrig färdigutvecklad. Den utvecklas hela tiden bortom gränser av nationer, åskådningar och generationer. Vi vill skapa bästa möjliga förutsättningar för kulturens utforskande kraft. I kulturpolitiken ska det finnas en öppenhet för nya uttryck och kulturformer. Politiken ska aldrig försöka styra kulturens innehåll eller form. Den fria konsten bryter ny mark och utmanar invanda mönster och föreställningar.

Kulturen ska vara tillgänglig för alla. Vi vill ha fler ickekommersiella mötesplatser i hela kommunen där människor möts över generations- och kulturgränser. Miljöpartiet har säkerställt ökad tillgång på kulturlokaler och stadsdelsbibliotek och den utvecklingen måste fortsätta. Konsten ska ha en självklar del i stadsplaneringen när nya områden byggs och upprustas och investeringsmedel enligt den så kallade enprocentsregeln måste fortsätta avsättas. Föreningslivet fungerar som brygga mellan majoritets- och minoritetskulturer. Denna relation är viktig och kommunen ska underlätta för sådana möten. Västerås ska därför vara generös i sitt stöd till demokratiska föreningar och studieförbund.

De pengar som kommer idrotten och andra kultur- och fritidsaktiviteter till del måste fördelas jämnt mellan könen, det gäller även de kommunala bolagens sponsring. Alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur och idrott oavsett familjens ekonomiska förutsättningar och kommunens mål måste vara att verksamheterna ska omfatta så många barn och unga som möjligt så långt upp i åldrarna som möjligt. Kommunens idrottsanslag ska därför i första hand gå till breddidrott, barn- och ungdomsidrott samt idrott för personer med funktionsnedsättning. Det är viktigare än satsningar på elitstöd.

Vi vill se ökade anslag till den kommunala kulturskolan för att ge fler barn plats och att detta sker i många stads- och kommundelar. Vi vill utveckla våra stadsdelsbibliotek så att de även kan fungera som mötesplatser med viss kommunal service, enligt den så kallade kvartersbiblioteksmodellen. Huvudbiblioteket i city är en viktig mötesplats i centrum som behöver utvecklas för att möta nya behov i en stad som växer. Vi är stolta över vår teater, kulturskolan, våra museer och vårt konserthus. Genom att fortsatta kommunala satsningar på dessa verksamheter vill vi ytterligare utveckla verksamheten och öka fokus på barn- och unga, personer med annat modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättning som besöksgrupper.

Därför vill vi under perioden 2022-2026:

 • årligen räkna upp föreningsstödet och stödet till studieförbunden baserat på bland annat demografi, och att bidrag även ska kunna ges till föreningar som arbetar med miljö- eller djurskydd samt inkludering av marginaliserade grupper
 • fortsätta prioritera spelkulturen, inte minst genom att stötta etableringen av en E-sporthall i Västerås
 • fortsätta utöka bibliotekens öppettider och utveckla samarbetet mellan bibliotek och skola
 • fortsätta utveckla kulturskolan för att nå fler unga västeråsare i fler stadsoch kommundelar
 • verka för ett bättre samarbete mellan Västmanlands Teater, Västmanlandsmusiken och stadens museer.
 • erbjuda kommunala skollokaler vid större föreningsevenemang till självkostnadspris
 • utveckla Culturen för att ge mer utrymme till fler föreningar
 • fortsätta utvecklingen av Västerås Kulturbank i nya och bättre lokaler
 • prioritera bredd- och ungdomsidrott i frågor som rör föreningsstöd och investeringar i anläggningar
 • verka för att förutsättningar för idrottsutövande finns i hela kommunen, genom god tillgång på anläggningar och livskraftigt föreningsliv
 • fördela kommunens ekonomiska stöd till kultur och idrott jämnt mellan könen.

Nyheter på Fritid och kultur

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter