Miljö-och klimat

Miljö- och klimat

Att värna miljö och klimat är en av MP:s mest grundläggande frågor och vår roll på den demokratiska arenan är att driva på för en hållbar och rättvis omställning. Västerås är en stor kommun, belägen mitt i Sveriges största integrerade arbetsmarknads-, utbildnings- och näringslivsregion och har därför alla möjligheter att spela en viktig roll för de åtgärder som behöver vidtas. Vad vi gör här i Västerås kan ge ringar på vattnet i hela Sverige och utanför landets gränser.

Miljöpartiet menar att det är fullständigt fundamentalt att växla upp kommunens hållbarhetsarbete för att möta vad vi åtagit oss genom Parisavtalet och FN:s globala mål och Agenda 2030. Därför behöver målen i Västerås stads program för ekologisk hållbarhet skärpas. Nuvarande målår, 2045, är otillräckligt. Senast 2035 behöver vi ha nått ett läge där Västerås inverkan på miljö- och klimatförändringar har minskat kontinuerligt, Västerås stärker den biologiska mångfalden och västeråsarnas klimatavtryck är netto-noll.

På Miljöpartiets initiativ har arbetet med Västerås klimatlöfte initierats. Det innebär att kommunen tar på sig rollen som samordnare och inspiratör i ett kommande nätverk för företag och civilsamhällesaktörer som vill hjälpa oss att ställa om hela Västerås kommun. Vi ska utmana varandra, vi ska trigga varandra och vi ska gemensamt ta ansvar för omställningen till ett hållbart samhälle. Uppsalas framgångsrika arbete med detta ledde till att Världsnaturfonden 2018 utsåg dem till årets globala klimatstad, just på grund av arbetet tillsammans med engagerade företag, universiteten, föreningar och vanliga kommuninvånare. Det finns ingen anledning till att Västerås ska vara sämre.

En viktig aspekt av Miljöpartiets politik för omställning är hållbar mobilitet. Vi menar att politiken måste underlätta för västeråsare att välja hållbara sätt att röra sig genom vår stad, inte minst genom att göra gång-, cykel- eller kollektivtrafik mer attraktivt än bil i så hög omfattning som möjligt. För att åstadkomma detta fordras ordentliga satsningar på cykelinfrastruktur, så som expresscykelvägar och bra lösningar för central cykelparkering, och utvecklade kollektivtrafiklösningar. Det behövs också fler åtgärder för att säkra luftkvaliteten i innerstaden, samtidigt som parkeringar i moderna mobilitetshubbar ska ge plats för utrymme för mänskliga möten.

Miljöpartiet har länge drivit frågan om att klimatskadliga subventioner till Västerås flygplats måste upphöra. Under den senaste mandatperioden har Miljöpartiet vunnit mark i frågan och idag finns beslut på att kommunala medel enbart får finansiera infrastruktur till samhällsnyttigt flyg såsom ambulans- och brandflyg och att annan flygverksamhet på området endast får förekomma om det sker utan skattebetalarnas pengar. Det här förhållandet behöver bibehållas för att inte den historiska miljonrullningen till onödigt flyg ska kunna upprepas. Vi vill se vegetarisk norm vid offentligt finansierade evenemang och restauranger.

För att skapa gröna lungor i våra stadsmiljöer och bidra till den biologiska mångfalden vill Miljöpartiet anlägga nya parkmiljöer i såväl innerstad som stads-och kommundelar och utarbeta en ny strategi för upprättandet av gröna väggar och tak i city. Vi vill också att den handlingsplan för hundrastgårdar som är framtagen ska förverkligas under mandatperioden. Hundrastgårdar i fler områden och med god kvalitet skapar inte bara goda miljöer för hundarna utan bidrar också till social hållbarhet genom att människor i grannskapet möts och lär känna varandra, det ökar tryggheten för både hundägare och icke-hundägare. Vi vill även att ett nytt hundbad anläggs i närheten av Lögarängen i enlighet med det medborgarförslag som inkom till kommunen häromåret. Vi vill slutföra arbetet med att bygga de faunapassager längs Svartån som behövs för att leva upp till EU:s vattendirektiv. Genom att anlägga dessa med god tillgänglighet till sittytor och gång- och cykelvägar skapas möjligheter till människor att möta såväl varandra som naturen i sin närmiljö.

Miljöpartiet vill också motverka att miljögifter släpps ut i mark och vatten. Giftigt granulat som läcker ut från konstgräsplaner riskerar rinna ut i Mälaren, till stora kända negativa konsekvenser.

Den skog och mark som Västerås stad äger ska förvaltas väl, vilket innebär hyggesfritt skogsbruk och inrättande av fler våtmarker. Det är en viktig klimatfråga eftersom våtmark är en koldioxidfälla som dessutom främjar biologisk mångfald och ger motståndskraft mot skogsbränder vid extremtorka.

 

Därför vill vi under perioden 2022-2026:

 • skärpa målår för netto-noll klimatutsläpp i Västerås stad till 2035
 • fortsätta satsningen på Västerås klimatlöfte
 • genomföra omfattande satsningar på hållbar mobilitet genom att prioritera gång-, cykel- och kollektivtrafik
 • säkerställa att den nya inriktningen för Västerås flygplats, där allt icke-samhällsnyttigt flyg behöver bära sina egna kostnader gäller även i framtiden
 • inrätta miljözoner i city för att stänga ute vissa typer av fordon från miljökänsliga områden till förmån för en hälsosam närmiljö
 • återinrätta erbjudande om förmånscyklar och förmånselcyklar för kommunens medarbetare
 • säkerställa att kommunala subventioner av klimatskadlig verksamhet tas bort
 • endast bedriva ekologisk odling och djurhållning, samt verka för hållbara avverkningsmetoder på den mark som kommunen arrenderar ut
 • utveckla naturreservat för rekreation, biologisk mångfald och naturupplevelser, t.ex. Vedboskogen och Björnön
 • anlägga faunapassager där det idag finns konstgjorda vandringshinder
 • öka antalet dagvattendammar och restaurera våtmark
 • minska förekomst av kemikalier, plast och mikroplast
 • minska kommunens användande av både ekonomiska och miljömässiga resurser, genom att se över möjligheterna att skapa ett kommuninternt delningssystem där så är möjligt
 • minska den kommunala energiförbrukningen genom att arbeta med energieffektivisering av kommunägda byggnader
 • ställa tuffa krav på nybyggnationer, så att det både i bygg- och livscykelperspektiv blir bättre ur klimat- och miljöhänsyn, exempelvis genom ökat fokus på trä- och passivhus.

Nyheter på Miljö och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter