Valmanifest

Nu är valmanifestet layoutat!

En layoutad PDF-version finner du här: Valmanifest MP Västernorrland (nytt fönster)

Ett grönt Västernorrland 2014-2018

- en hållbar region med livskvalitet

Världen står inför stora utmaningar. Vi vill föra en politik där vi lever inom naturens ramar, med insikt om vårt djupa beroende av varandra. Denna solidaritet kan uttryckas trefaldigt:

 • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

 • Solidaritet med kommande generationer

 • Solidaritet med världens alla människor

Vi lever i en spännande tid där Västernorrland har goda möjligheter att utföra den ekologiska, ekonomiska och sociala omställning som är så viktig för framtiden. Smartare transportsystem, god livskvalitet och folkhälsa, ett rikt kulturliv och en levande landsbygd är nödvändigt för att ställa om till ett ekologiskt hållbart samhälle och utgör förutsättningar för en livskraftig utveckling i vår region.

För en hållbar omställning av Västernorrland fokuserar Miljöpartiet de gröna på följande områden:

• Regional utveckling i hela Västernorrland

• Hälsolänet Västernorrland

• Välmående landstingsorganisation och friska medarbetare

• Kultur och kreativitet

• Hållbara transporter, hållbart resande

• Ren energi - god miljö

Regional utveckling i hela Västernorrland

Vår vision är att Västernorrland är en levande region där människor väljer att stanna och dit fler väljer att flytta till. Landsbygden och städerna utvecklas tillsammans och framtidstron är stark. Västernorrland är profilerad som en hållbar region och ligger i framkant i omställningen till minskad miljöpåverkan och ökad självförsörjning. Det är lätt att förverkliga goda idéer och näringslivet blomstrar – inte minst genom sin del i den gröna omställningen. Det finns stora möjligheter till livslångt lärande. Ett aktivt föreningsliv och ideell sektor bidrar till en stark social gemenskap och god livskvalitet. Kommun, landsting, stat och andra aktörer jobbar i ett nära samarbete för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Västernorrland.

Vi vill

 • Stödja landsbygdens och städernas omställning till ett långsiktigt hållbart samhälle

 • Öka graden av regional självförsörjning genom satsningar på lokal mat- och förnyelsebar energiproduktion som även leder till nya gröna jobb

 • Skapa goda förutsättningar för ett hållbart näringsliv genom bredbandsutbyggnad, stöd till små- och medelstora företag och företagens energiomställning

 • Att det ska finnas goda möjligheter till utbildning i hela Västernorrland. Mittuniversitetet ska finnas tillgängligt i hela regionen och folkhögskolorna ska värnas

 • Särskilt satsa på minskad ungdomsarbetslöshet, socialt företagande, innovation och hållbar besöksnäring

 • Främja inflyttning, mångfald och ett aktivt integrationsarbete för ett öppet Västernorrland

 • Fortsatt aktivt arbete för regionbildning och demokratisering

 • Stärka samarbetet mellan landstinget, kommunerna, länsstyrelsen och andra aktörer i viktiga frågor för Västernorrlands framtid

Hälsolänet Västernorrland

Vår vision är att Västernorrlands invånare mår bra och har god hälsa. De vet att de kan få en riktigt bra och modern vård oavsett var de bor. Vården fördelas efter behov och är solidariskt finansierad. Moderna lösningar för tillgång till kompetent vård i glesbygd införs. Den psykiska hälsan ökar. Patientens självbestämmande och delaktighet i vården utvecklas, patienten står i fokus.

 

Vi vill:

 

 • Att behov av hälso- och sjukvård tillgodoses på lika villkor i hela regionen, även i glesbygd

 • Utveckla vård på distans

 • Satsa på folkhälsoarbete och livsstilsförändringar

 • Prioritera satsningar på psykisk hälsa - särskilt för barn och unga

 • Främja en jämställd och jämlik hälso- och sjukvård där diskriminerande strukturer motverkas genom att bl.a. införa könsuppdelad statistik och jämställdhetsboklut i vården.

 • Stärka HBTQ-perspektivet

 • Utveckla stödet i föräldraskapet under barnets hela uppväxt

 • Att papperslösa ska ha rätt till både akut och planerad vård

 

Välmående landstingsorganisation och friska medarbetare

 

Vår vision är att Landstinget Västernorrland har ett gott nationellt rykte som arbetsgivare, dit människor aktivt söker sig. Landstingets medarbetare är friska och jämställdhet råder i löner och befattningar. Organisationen ska präglas av hållbarhet, delaktighet, lyhördhet och kvalitet, där människors kompetens och idéer ska tillvaratas. Ekonomin är i balans, tron på framtiden är stark.

Vi vill:

 • Att alla utförare inom välfärden ska drivas av ett socialt engagemang, inte av vinstsyfte. Vinst ska återinvesteras i verksamheten

 • Ta krafttag för jämställda löner

 • Stärka möjligheten till inflytande för både medarbetare och invånare

 • Ge de anställda ökat inflytande över sin arbetstid, verka för sänkt normalarbetstid samt för rätt till både hel- och deltid

 • Att Landstinget ska ställa höga krav på miljö, sociala villkor, sysselsättning samt arbetsmiljö i upphandlingar

 • Att pensionsmedel och kapital ska placeras etiskt och långsiktigt hållbart

 • Satsa på investeringar som medför minskade driftskostnader, energibesparing eller produktion av egen el

Kultur och kreativitet

Vår vision är att Västernorrland har ett rikt, dynamiskt kulturliv präglat av mångfald, kvalitet och god tillgänglighet i hela länet. Människorna tar aktivt del av kultur och skapande vilket främjar kreativitet, hälsa och livskvalitet. Kulturen är en tydlig del av länets attraktivitet och har bidragit till ökad inflyttning och en stark och hållbar besöksnäring. Kulturarbetare söker sig till Västernorrland, som har utvecklats till ett nav för kulturella och kreativa näringar.

Vi vill

 • Främja ett aktivt, rikt dynamiskt kulturliv i hela länet

 • Öka den digitala och fysiska tillgängligheten till länets kultur

 • Prioritera barn- och ungdomskultur och läsfrämjande verksamhet

 • Införa kultur på recept som förenar kultur och folkhälsa

 • Tillgängliggöra och vårda kultur- och naturarvet

 • Profilera Västernorrland som ett nav för kulturella och kreativa näringar

Hållbara transporter, hållbart resande

Vår vision är att Västernorrland har snabba och effektiva persontransporter som knyter samman Norrlandslänen. Godstransportsystemen har hög kapacitet och är väl anpassade till industrins behov. Järnvägssystemet har byggts ut och moderniserats. Vi har dubbelspår från Gävle till Härnösand och därifrån fortsätter snabbtågsbanan till Haparanda. Även Mittbanan och norra Ådalsbanan har rustats upp. Industrins godstransporter har till stor del överförts från landsväg till järnväg och sjöfart. Vägstandarden är hög och jämn. Vi har minimerat miljöpåverkan från transporter genom att agera på alla relevanta fronter: videokonferenser har ersatt många tjänsteresor, det har blivit mycket lättare att använda buss, tåg, cykel, bilpooler och anropsstyrd kollektivtrafik. Biltrafiken har också klart lägre miljöpåverkan än förr, inte minst genom ökad användning av biobränslen. Cykelvägnätet är väl utbyggt, även mellan tätorter.

Vi vill

 • Att kollektivtrafiken i Västernorrland ska bli mer attraktiv, tillgänglig och miljöanpassad

 • Att fördubblingsmålet för kollektivtrafik ska uppnås 2020

 • Utveckla flexibla transportlösningar i glesbygd

 • Erbjuda goda möjligheter och villkor att ta med cyklar på alla tåg och landsbygdsbussar i länet

 • Utveckla infrastrukturen för elfordon och biodrivmedel

 • Bygga dubbelspår på hela Ostkustbanan, rusta upp norra delen av Ådalsbanan och modernisera Mittbanan till snabbtågsstandard

 • Omedelbart börja bygga ny järnväg Härnösand – Sundsvall

 

Ren energi - god miljö

Vår vision är att Västernorrland har minimerat sin miljöpåverkan och tar mycket stor etisk hänsyn i all sin offentliga upphandling. Länet har kraftigt minskat sitt beroende av fossil energi och klarar sin försörjning av värme och el genom förnyelsebara källor, tack vare en väl utförd energieffektivisering. Jord- och skogsbruk, samt jakt och fiske bedrivs långsiktigt och stödjer den biologiska mångfalden. Kompetens kring hållbarhetsfrågor är väl utvecklad i regionen och är internationellt i framkant.

Vi vill

 • Fortsätta ta kraftfulla steg i energiomställningen med ökad produktion av  förnyelsebar energi och satsningar på energieffektivisering

 • Att avfall från offentliga verksamheter ska vara väl sorterat och återvinnas på lämpligt sätt

 • Skapa giftfria miljöer och fasa ut miljö- och hälsofarliga kemikalier

 • Bevara skyddsvärd skog och uppmuntra ett hållbart skogsbruk

 • Främja ett hållbart fiske och minimera skadliga utsläpp i våra vattendrag

 

Valmanifestet antaget 20140518

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: