vårt vatten

Vatten är vårt viktigaste livsmedel och Västerviks kommun behöver fokusera på att säkra vattentillgången på lång sikt.

Det vill vi göra både genom att hushålla med vatten, minska läckor på ledningsnätet, bibehålla restriktioner för bevattning, iordningställa vattenfördröjande åtgärder som våtmarker och dammar för att öka grundvattenreserverna samt fortsätta arbetet med den nya vattentäkten i Edsåsen så att kvalité och kvantitet på dricksvatten säkras.
Vi har genom vår motion i KF sett till att hela Västerviks kommun nyligen har blivit kranvattenmärkt för att minska transporter av dyrt energikrävande flaskvatten.

Fördjupning i ämnet Vatten

Vi vill se en etablering av ny bebyggelse med alternativa separerade vatten-och avloppssystem i vår kommun. Det går inte att lösa dagens problem med gårdagens teknik.Vi vill se fortsatt och utökat samarbete med gröna näringar där jord- och skogsbruk måste klimatanpassa sina metoder, sin djurhållning och sitt vattenuttag. Tillsammans blir vi starka i det arbetet. Vi driver på för att Västervik skall vara den kommun i landet som går före med blågröna systemlösningar där mat och energi produceras och konsumeras lokalt på ett klimatneutralt och miljösmart sätt.Östersjön är en otroligt viktig del av besöksnäringen i vår fina men sårbara skärgård med sina 5000 öar och skär, där de långsträckta vikarna utgör en unik miljö. Här vill vi öka takten för rena hav genom insatser för att cirkulera näringsämnen och minska spridning av mikroplast och miljöstörande kemikalier.Vi vill satsa på utvecklad Vattenskola och kunskapsspridning om Östersjöns ekosystem genom naturum. Vi vill utveckla distansutbildningar inom klimat- och miljöområdet på vårt campus. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: