Äldreomsorg

Behovet av omsorgsplatser ökar i takt med att Vaxholms befolkning blir äldre. Kommunen måste ta ansvar för att det finns en bra äldreomsorg med hög kvalitet.

  • Kommunen ska återta ansvaret för äldreomsorgen och skapa trygghet, omtanke och respekt, både för de äldre och för de som arbetar inom omsorgen.
  • Vi anser att kommunen bör vara försiktig med upphandling av mjuk verksamhet som äldreomsorg. Denna verksamhet är svårstyrd och svårkontrollerad och det blir ännu mer komplicerat med kontrakt till privat utförare med formella upphandlingar. Stora kostnader har gått till ett styrsystem som ändå inte har lyckats uppfylla t ex kontinuitet i insats och bemanning, utbildad personal, kontinuerlig rehabilitering med rehab-personal och anpassad, specifik omvårdnad för demenssjukdom. Olika syfte finns också hos huvudman (kommunen) och utförare eftersom privat utförare har ett vinstintresse.
  • Kommunen ska ha tydliga mål och kvalitetskontroller av sin verksamhet men detta kan/bör ske i egen regi. Både ekonomiska resurser och tid för den enskilde tillsammans med personal äts nu upp av formella uppföljningar, en administration som ej har koppling till den enskilde.
  • Kommunen ska säkerställa rehabilitering, träning och inte minst, näringsriktig mat till människor med tillfälliga behov av korttidsvård.
  • En omsorgssamordnare kan fungera som stöd för omsorgstagaren, deras anhöriga och personalen, så att vård och omsorgsinsatser kan anpassas bättre till varje omsorgstagares behov.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: