Barn och ungas rättigheter och möjligheter behöver stärkas

Lokal barnombudsman, Social investeringsfond, mötesplatser, möjligheter till spontankultur och idrott, feriejobb är några områden vi jobbar för.

  • Inrätta en Social Investeringsfond.

Ge hjälp till barn och unga tidigt. Investera i förebyggande arbete, som kommer Vellinges barn och unga till nytta.

  • Tillsätt en Lokal barnombudsman.

Våra barn och ungas rättigheter stärks. Ger Möjlighet till ökat inflytande och delaktighet.

  • Feriejobbplats till alla 15-17 år.

Ger förutsättningar till utveckling, erfarenhet och kontakter inför framtiden.

  • Mötesplatser för äldre ungdomar.

Skapa möjligheter till enkel samvaro för ungdomar som lämnat grundskolan. En förlängning av fritidsgårdsverksamheten.

  • Idrott för alla.

Genom tillgänglighet till breddidrotten och satsning på att få fler aktiva. Jobba för ett utbud av aktiviteter som attraherar lika många flickor som pojkar.

  • Möjlighet till spontankultur.

Underlätta för fler att utöva och visa sin konst offentligt. Gatukonst och graffiti blir en del av kulturen. Jobba för att attrahera både flickor och pojkar.

  • Spontanidrott som en del av idrottssatsningarna.

Underlätta för utövare av skejt, parkour, roller derby med mera.

• Hållbar, grön ortsutveckling där barnet är i centrum. En barnvänlig ort är en bra ort för alla. Det är viktigt att vi bygger moderna, trygga och barnvänliga orter.

• Gör Kulturskolan "Artistens" kurser i Vellinge tillgängliga för fler barn och unga.

Kulturskolan ska vara möjlig att delta i för alla barn. Det ska inte vara familjens ekonomi som avgör.

• Barn har rätt till en giftfri tillvaro - Utfasning av kemikalier.                                     

Vellinge skall byta ut skadliga kemikalier mot mindre skadliga. Konstgräsplaner som släpper microplaster ska ersättas snarast.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: