Vårt förslag till kommunens budget 2018

Miljöpartiet yrkar ändring beträffande skattesatsen 2018, med en ökning om 20 öre, detta ger totalt ca 19 mkr.

När det gäller skattesatsen så menar vi att det INTE är eftersträvansvärt att behålla en oförändrad skattesats - om det finns angelägna områden som nedprioriteras eller bortprioriteras till förmån för en bibehållen skattesats. Speciellt när det gäller våra barn, unga och äldre så ska de prioriteras. Därutöver är det viktigt att vi skapar bättre balans inför framtiden. Årets (2017) resultat påverkas positivt av den reavinst om ca 10 miljoner,  som blir effekten genom försäljning av aktier. En reavinst menar vi inte ska ligga till grund för en förstärkning av driften, det blir en kortvarig förstärkning och återspeglar inte den reella situationen i kommunen avseende skatteintäkter och driftkostnader. Bakgrund till att vi yrkar 20 öres skattehöjning för 2018: I vår budget 2018 åsätter vi uppräkningstalet för personal/entreprenad till 2,5% (+ 7,2 Mkr). Även övriga kostnader påverkas och SKL beräknar KPI till 2%. Arbetskraftbristen generellt innebär ett ökat tryck på lönerna. Vi ser ett behov av förstärkning både till vissa yrkesgrupper, som lärare där vi ser en stor omsättning med påföljande löneglidning, det är viktigt att vi jobbar för att behålla våra duktiga lärare. Ytterligare resursförstärkning behövs för att kunna ge stöd till barn/unga med behov. Övriga områden som behöver resurser nu och som vi på sikt tror kan leda till ökade intäkter genom skatteförstärkning, är att möjliggöra för nyanlända och ensamkommande att stanna i kommunen. Dessutom skapas fler arbetstillfällen tack vare våra nya Vellingemedborgare. Vi ser också ett behov av en Integrationssamordnare. Vi vill också fullt ut genomföra ett riktat föreningsbidrag till ideella föreningar för att utveckla boendeformen inackorderingsboende för ensamkommande ungdomar utan vårdbehov som fyller 18 år, eller skrivs upp i ålder, under asylprocessen. Vi menar inte att vi ska sträva efter en noll balans under 2018, genom att dra in på områden som är viktiga för integrationen. Vi menar istället att det är acceptabelt och önskvärt med viss kortsiktig förstärkning om 2 miljoner.  Boendesituationen och de höga hyror som utdebiteras genom andrahandsuthyrningen av modullägenheterna via Omsorgsnämnden, behöver också ses över så de är i mer rimlig nivå med hyror i övrigt bestånd. Vi vill inte att högkostnadsskyddet ska räknas upp för de av våra medborgare som behöver mest hjälp. Den maxtaxa vi har i Vellinge idag för hemtjänst, dagverksamhet och kommunal hälso-och sjukvård bibehålls i vår budget. Vi vill göra Kulturskolan "Artistens" kurser i Vellinge tillgängliga för fler barn och unga. Kulturskolan ska vara möjlig att delta i för alla barn, även de som lever i familjer som har försörjningsstöd eller nyanlända/ensamkommande. Det ska inte vara ekonomin som avgör. Vi vill också att det ska vara möjligt med en kontinuitet även efter vårterminen 2018. Därför föreslår vi att Vellinge Kulturskola ges möjlighet till detta, genom att medel tillförs så ca 30 barn ytterligare får möjlighet att delta och fler kurser kunna anordnas.   Vi stödjer en testperiod om  ca 2-3 år med en busstrafiklinje mellan ändhållplatserna Arrie och Hököpinge by, genom V Ingelstad, Ö Grevie och Vellinge tätort. Även för Gessie Villastad bör ett projekt för kollektivtrafik starta. Vellinge kommun och Skånetrafiken kan och bör samarbeta kring detta.   Vi vill göra Vellinge till en ledande miljökommun och en kommun som satsar på hållbar utveckling som ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Om Vellinge kommun ska vara ledande så behöver vi också vara en kommun som tydligt har ett fokus på dessa områden, att de prioriteras mer genomgående. Vi ger möjligheter till detta. Kommunen behöver göra en övergripande strategisk och kommunomfattande grönstrukturplan. Forskning visar nyttan av en genomgripande grönstrukturplanering; för människans friluftsliv och folkhälsan, för den biologiska mångfalden och för att bevara de viktiga ekosystemtjänsterna.   Miljöpartiet önskar inte detaljstyra i nämndernas verksamheter, vi förhåller oss generellt till respektive nämnds ekonomiska ram och äskanden. Vi lyfter vi fram specifika områden vi yrkar ska prioriteras genom de medel som tillförs genom 20-öringen. Vi har därutöver en protokollsnot avseende investeringar i konstgräsplan och byte av konstgräs. ” Miljöpartiet menar att Vellinge inte ska investera i den typ av konstgräs som har konstaterats sprida mikroplaster.”  Miljöpartiets yrkanden: ·         Skattesats: Miljöpartiet yrkar ändring beträffande skattesatsen 2018, med en ökning om 20 öre, till 18.70.  Detta ger totalt ca 19 mkr i ökade skatteintäkter.   ·         Fördelning: Av de tillförda 19 mkr yrkar vi nedan fördelning till respektive nämnd:   ·         Utbildningsnämnden: Erhåller förutom de upptagna förändringarna ytterligare 3 Mkr. Vi poängterar vikten av att planera och ge utrymme för: -Att lärare erhåller möjlighet till stöd och utveckling. Inte minst de duktiga lärare som redan finns i kommunen. Att vi kan behålla lärare. -Att resurser tillförs för ökad tillgänglighet och preventivt arbete inom skolhälsovården. -Att det säkerställs att de barn som behöver får ett särskilt stöd. -Att vi har en kostnadsfri förskola och grundskola. Skolan skall kunna garantera att alla avgifter vid utflykter och andra aktiviteter är finansierade.  - Att det finns resurser till förstärkning generellt inom förskolan.   ·         Omsorgsnämnden: Erhåller förutom de upptagna förändringarna ytterligare 3 mkr. Hur fördelningen ska genomföras ligger hos Omsorgsnämnden att besluta, men osäkerheten när det gäller de ensamkommande och nyanländas situation gör att det måste finnas flexibilitet och möjlighet till ytterligare stöd.   ·         Nämnden för gemensam medborgarservice: Erhåller förutom de upptagna förändringarna ytterligare 3,2 Mkr. Vi menar att det ska ges möjlighet till ytterligare stöd till vägföreningar. Hur fördelningen i övrigt ska genomföras ligger hos Nämnden för gemensam medborgarservice att besluta och prioritera.   Vi poängterar dock vikten av: -Att Vellinge kulturskola Artisten ges möjlighet att erbjuda fler barn och unga plats. -Att Vägföreningar ges möjlighet till ökat stöd. -Att en översyn av alternativ till konstgräsplanerna görs och arbete påbörjas.   ·         Miljö- och Byggnadsnämnd: Erhåller förutom de upptagna förändringarna ytterligare 600 000:-, för att säkra en Miljöstrateg/Kommunekolog på fulltid samt att den planerade Grönstrukturplanen kan tas fram. Därutöver att insatser kan göras upp med syfte att bedriva ett arbete med Agenda 2030 (FN:s 17 hållbarhetsmål),  certifieras enligt miljöledningsstandard samt kopplar miljömålen till det praktiska upphandlings- och inköpsarbetet.   KF, revison, KS m fl: Erhåller förutom de upptagna förändringarna ytterligare 2,0 Mkr . Detta för att kunna möte de förändringar som behövs göras i Integrationsplanen och att stärka de nyanländas och ensamkommande barns integrationsmöjligheter. För att ge möjlighet till ytterligare utökning av feriepraktikplatser. För olika projekt inom kollektivtrafiken och för att genomföra positiva åtgärder för att minska biltrafiken i Skanör och Falsterbo. Medfinansiering ska vara möjlig till en båtbottentvätt till Falsterbokanalens Båtklubb under 2018. Den demografiska utvecklingen ger också ökade kostnader för ökad administration. Arbetet med den Digitala agendan fortsätter under året och vi räknar inte med att det ger effektivitetsmöjligheter som motsvarar en del av kostnaderna. De medel till förfogande som KS har får kvarstå, men som utvecklingen varit senaste år så kan det framöver vara möjligt att denna del inte ligger kvar på nuvarande nivå.   Vi poängterar dock vikten av: -Att Integrationsplanen löpande justeras. Integrationssamordnare tillsätts. -Att ytterligare medel tillförs för fler feriepraktikplatser. -Att olika test på förbättrad och utökad kollektivtrafik samt minskad biltrafik påbörjas tillsammans med Skånetrafiken.   ·         Uppräkningsfaktor personal/entreprenad/övriga kostnader: Här justeras med resterande +7,2 mkr för det behov generellt som vi förutspår för att kunna fortsatt attrahera nuvarande och nya medarbetare/entreprenader.   Miljöpartiet de Gröna Angela Everbäck , Jan Björkman, Lisbeth Jönsson, Ann Stenberg, Sylvia Rådelius, Bastian Anvelid Uller, Ulrika Wahlgren, Madeleine Arderup  Protokollsnot September 2017 Miljöpartiet menar att Vellinge inte ska investera i den typ av konstgräs som har konstaterats sprida mikroplaster.          

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: