Falsterbokanalen och näraliggande områdens framtid

Miljöpartiet är generellt positivt till att hamnområdet och Falsterbokanalen restaureras och förblir ett attraktivt område, där föreningar och enskilda samsas om ytor och där övrig lämplig verksamhet kan finnas. Vi tar dock avstånd till de omfattande exploateringsplaner och bebyggelse som finns för området.

Synpunkter på Planprogram för ny bebyggelse vid FalsterbokanalenMiljöpartiet har tidigare lämnat in ett antal synpunkter och yrkanden när det gäller exploateringen vid Falsterbokanalen:Det är positivt med planerna att själva hamnområdet restaureras och görs till ett område attraktivt för många. Miljöpartier vill att fokus skall vara på att skapa en levande hamn.  Vi har varit tydliga från start att vi inte vill att det byggs en massa bostäder i hamnområdet. Att bygga 300 bostäder, som nu ligger i förslaget för de utpekade områdena, menar vi inte är hållbart eller önskvärt.  Istället skall föreningarnas verksamheter, invånarnas och turisters tillgång till området prioriteras och tryggas inför framtiden. Vår vision är att när nu hamnområdet vid Falsterbokanalen skall göras i ordning, så skall den gemensamma satsningen vara att det blir en plats som är föregångare när det gäller miljö och hållbarhet. Våra utgångspunkter är medborgarna, miljön, möjligheter.Vi jobbar för att få någon form av Marint center för möten, utbildning, forskning och lärande, placerat vid Falsterbokanalen.  Tanken är att det skall skapa möjligheter till utbyte av kunskap och bli en informell mötesplats mellan allmänhet, skola, föreningar, arbetsliv och akademi.  Att samla föreningar som Falsterbo båtklubb och Sjöscouterna tillsammans med Sjöfartsverk, utbildning och forskning och att lyfta miljöområdet, med fokus på den marina miljön, menar vi leder till ett område attraktivt för många. Det skapar intresse för vår kommun och möjlighet till värdefulla besök och hållbar turism.Inom Vellinge kommun har vi 75 km vacker och värdefull kust, 80% av kommunens yta är dessutom vatten, främst Öresund och Östersjön. Att satsa på att bli föregångare inom både miljö, hållbarhet och vetenskap just när det gäller kust och vatten har vi i Mp som ett prioriterade områden.Vi anser att den nu planerade exploateringen är alldeles för omfattande och har fel fokus:• Att ha som ett av målen att skapa resurser till Sjöfartsverket för att de ska kunna utföra ett under många år eftersatt underhåll av bl a kanalkanter, slussar och pirarmar är fel.• Att därför tvingas bygga mer än 300 bostäder och 100 hotellrum i anslutning till kanalen för att finansiera kanalunderhållet är fel. Det kommer att ge negativa konsekvenser för kanalmiljön i form av en tråkig kanalvy och bristande plats för kanalens nuvarande organisationer som båtfolk, scouter, sjöräddning, restauranter och turister.• Miljöaspekter ska ha avgörande betydelse i projektet.• Då ännu inga kalkyler eller beräkningar redovisats, är ett ställningstagande övergripande och i detaljer omöjlig att göra en konsekvensanalys av. • Miljöpartiet lämnar därför de synpunkter vi idag har möjlighet till, med de befintliga underlagen att utgå ifrån. Dessa synpunkter är tänkta att belysa viktiga saker inför det fortsatta arbetet. Dock då utan de nödvändiga beräkningarna av de ekonomiska konsekvenserna.  Under projektets gång kommer vi i den mån vi ges möjlighet, givetvis att lyfta fram våra tankar och mer precisa åsikter vartefter.Synpunkter avseende det Planprogram ”Planprogram för ny bebyggelse vid Falsterbokanalen” som nu är på samråd:Generellt:1. För att kunna avgöra och ta ställning till de olika delarna av området som omfattas menar vi att det skall vara en detaljplan per område. Minst tre Detaljplaner ska tas fram: Gläntan (tidigare benämnd ”Skogen”), Västra hamnområdet med Pir, Östra Hamnområdet med Pir, samt ev delar av väg 100. Miljökonsekvensbedömning för respektive och en samlad översikt. Ekosystemtjänster tas med i beräkningarna.2. Generellt så ska utgångspunkten vara medborgare, miljö, möjligheter. 3. Positivt med planerna avseende förnybar energi.4. Länsstyrelsens synpunkter på Planprogram och naturskyddade områden blir viktiga inför projektets fortsättning. 5. Negativ miljö- och naturpåverkan måste undvikas. 6. Hydrologiska   förutsättningar och konsekvenser behöver belysas noggrant och tas med i underlaget. Det underlag som finns med är daterat 1984 och behöver uppdateras.7. Positivt med planerna att bättre tillvarata kanalens kanter för rekreationsstråk och mötesplatser.8. Positivt med planerna att skapa en möjlighet att ta sig över kanalen i söder, för gående. 9. Positivt med planerna att möjligheten att röra sig under bron bevaras.10. Fler hyreslägenheter. Det ger fler möjlighet att bosätta sig i området och det ger förhoppningsvis färre ”semester boenden” i området.11. Om det måste vara en ”tyst sida” mot väg 100 så riskerar det att påverka områdets karaktär negativt. 12. Vellinge kommuns Bilparkeringsnorm anpassas så att yta inom öppet område för parkering undviks så långt möjligt. Yteffektivitet eftersträvas och underjordiska garage kompletterat med cykelparkering ovan jord priorieteras. 13. Positivt med hållplats för buss.14. Gång-och cykelvägar separerade från övrig trafik är en nödvändighet och ska genomföras i fas 1.15. Trafiksituationen blir oerhört komplicerad och ljusreglering och/eller rondeller med konsekvensanalys behövs göras mycket detaljerat.16. Som föregångare när det gäller miljö och hamn så utgår vi från att all tillgänglig ny teknik och utrustning är det som kommer att vara aktuellt. Vi förutsätter att det som görs här kommer att vara i framkanten inom miljöarbete. Båtuppställning och båtvård behöver noggrant utredas med fokus på de miljökonsekvenser det kan innebära. Så även Sjömack och lämplighet, placering, säkerhet, miljöaspekter etc. Samtidigt vill vi framhålla att det ska vara en levande hamn där båtliv är i fokus. Vellinge Kommun har en unik möjlighet att profilera sig inom området med fokus på miljöarbetet.Gläntan:17. Bostäder i Gläntan enligt utformningen i förslaget kan vara möjligt. Dock så måste naturskyddsområdet värnas till fullo. 18. Planerade bostäder etc ut mot väg 100 är för omfattande. De måste även placeras 12 meter från väg 100. Totalt i området bör målsättningen vara max 50 lägenheter och inga fastigheter högre än Kanalvaktartornet. 19. Vägens nya föreslagna sträckning i skogen är vi tveksamma till. Här behöver ytterligare fördjupning av konsekvenserna göras. Det finns stor risk att området blir dominerat av bilar då både väg och parkering planeras i den del som idag består av skog och kommer nära nuvarande bebyggelse. 20. Vi förordar att Gläntan är det område som exploateras efter övriga områden. Prioritet måste våra att få funktionsdugliga områden för hamn och kanal först. EON har som vi förstår en 5 års horisont på att flytta från området.21. Sjöscouternas verksamhet ska ges förutsättningar att fortgå funktionellt, under processen av etablering av nytt område för dess verksamhet.Västra Hamnområdet:1. Hamnens kajer och pirarmar prioriteras i fas 1, för en fungerande småbåtshamn.2. Avseende båtuppläggning, båtvård, marin service etc så måste utgångspunkten vara att hålla absolut bästa miljöstatus. Här gäller senaste tekniken. Planeringen av hamnområdet ska göras i nära samråd med Båtklubben och utomstående externa experter inom detta område, för att uppnå funktionalitet och karaktär.3. Levande hamn året runt. Ett hamntorg med plats för båtfolk, restauranggäster, flanörer, turister, viss handel är positivt. Kommunen har flera föreningar och dessa bör ges möjlighet att aktivt ha stationär verksamhet inom hamnområdet. 4. Möjliggör för nya kompletterande verksamheter i hamnen under sommaren. Exempelvis dykverksamhet, dykkurser och vrakdykning runt kusten. Företag som kan erbjuda båtutflykter. 5. Prioritera verksamhet i hamnen som fungerar året om. Ingen ”vinterdöd” hamn.6. Kallbadhus positivt.7. Ej hotell inom området.8. Möjlighet till någon form av Marint center. Gärna en forskningsstation inom den Marina och kustnära biotopen, i samarbete med Sundsgymnasiet och universiteten, ev undersöka om ett samarbete med Marint Centrum i Simrishamn och om möjligt Lunds universitet, kan vara en del av en etablering av ett Marint Center i området kring Falsterbokanalen.9. Parkeringsytor primärt under jord.10. Mycket tveksamt med bostäder i direkt anslutning till hamnen. Eventuellt ett mindre kvarter för bostäder, företrädesvis hyresrätter, som då kan planeras in tillsammans med parkeringsytor under jord. Behöver dock utvärderas om lämplighet och nyttjande då hamnen och relaterad verksamhet ska prioriteras.  Östra Hamnområdet/Piren:1. Alldeles för omfattande planer för utbyggnad. En mer noggrann utvärdering beträffande antal bostäder behövs. Det måste vara luftigt, enkelt att röra sig och inbjudande för alla att vistas här. 2. Överhuvudtaget måste de hydrologiska förutsättningarna och konsekvenserna vara avgörande för lämpligheten att bygga ut på själva pirarmsområdet.3. Maximalt 3 våningar och den fria sikten från Öresundsstranden priorieteras.4. Utfyllnaden öster om pirarmen och planerna kring detta är positivt om havsmiljön inte försämras.5. Hamn bad på innersidan av piren är inte lämpligt ur miljö/hälsosynpunkt.6. Husbåtsområde troligen ej lämpligt med tanke på väderförhållanden.   7. Trappor/bryggkanter positivt.  För Miljöpartiet de gröna i Vellinge   Angela Everbäck   Höllviksstrandsvägen 57236 38 HöllvikenTele: 0709 53 706 69 

 

Vi i Miljöpartiet blev förvånade över att läsa Lars-Ingvar Ljungmans bakgrundsbeskrivning när det gäller projektet Falsterbokanalen, daterat den 25 februari 2014. "Vellinge kommun har under flera års tid arbetat för att kunna förverkliga en exklusiv bebyggelse i delar av området kring Falsterbokanalen. För att detta skulle bli möjligt har kommunen under lång tid fört diskussioner med Sjöfartsverket om villkoren för en sådan exploatering.

Miljöpartiet kommer inte att stödja planerna på exklusiv privat bostadsbebyggelse.  Vi stödjer däremot de tankegångar om marint center, vi är generellt positivt till att hamnområdet och Falsterbokanalen restaureras och förblir ett attraktivt område, där föreningar och enskilda samsas om ytor och där övrig lämplig verksamhet kan finnas.

Miljöpartiet är generellt positivt till att hamnområdet och Falsterbokanalen restaureras och förblir ett attraktivt område, där föreningar och enskilda samsas om ytor och där övrig lämplig verksamhet kan finnas. Tyvärr har inte processen börjat bra och vi har tagit avstånd till vissa saker redan nu. Det vi inte kan förstå är hur man redan i ”Letter of intent” med Sjöfartsverket skriver in så exakta planer som att: ”Utöver Kanalfastigheten ingår i exploateringen även mark som tillhör Vellinge kommun. Den totala exploateringen omfattar en sammanlagd yta om ca 27 000 kvadratmeter, där det planeras nybyggnation för omkring 300 st bostadslägenheter. 

Varför står detta med så precist i avsiktsförklaringen? Det är ju en  detaljplanefråga. Det gör att vi i Mp känner att om vi säger ja, så har vi tagits till gisslan att vi även skulle ha sagt ja till en så omfattande exploatering. Det kan vi inte göra.

Inga byggplanerna är förankrade hos Mp, det är alldeles för tidigt i processen. 

Redan när Översiktsplanen var ute på remiss så lämnade Miljöpartiet  in ett antal synpunkter när det gäller byggandet vid Falsterbokalanen. När beslutet om Översiktsplanen skulle tas i fullmäktige så valde Mp då, som enda parti, att avstå i beslutet.Vid Kommunfullmäktige i september 2014 hade vi dessutom en interpellation där vi lyfte fram ett antal frågor. Förutom utbyggnadsplanerna där vi inte är eniga med de styrandes idéer, så är miljö- och trafiksituationen områden som gör oss mycket tveksamma till hållbarheten i planerna.Som tidigare sagts så är vi mycket positiva till att själva hamnområdet restaureras. Och vi vill att det skall prioriteras att det blir ett område som är attraktivt och tillgängligt för många. 

 Vi har lämnat in följande frågorna mot bakgrund av det som framkom vid mötet hos FBK, övriga frågor som  Miljöpartiet har, samt områden som vi  har fört fram i vårt underlag beträffande översiktsplanen.

  1. Hur kommer kommunen att agera så området blir ändamålsenligt för de verksamheter föreningarna (FBK samt Sjöscouterna) har idag?
  2. På vilket sätt har de föreningarna fått vara med i processen fram till nu?
  3. Hur kommer föreningarna att få vara med från och med nu?
  4. Hur ser kommunen på de förslag FBK har framfört beträffande utveckling av området?
  5. Hur kommer kommunens invånare att i framtiden kunna ta del av de rekreationsvärden området har idag?
  6. Hur har kommunen hanterat och agerat avseende de rapporter som tagits fram och som kommit kommunen till del, vilka beskriver läget för miljön i området?
  7. Hur planerar kommunen för att skapa en säkrare trafiksituation i området?  
  8. Hur kan kommunen redan i avsiktsförklaringen ha precisa uppgifter avseende hur mycket som skall byggas och var?

Detta är hela vårt gemensamma uttalande som vi i Miljöpartiet ställt oss bakom. Den samlade oppositionen i Vellinge vill banta kanalprojektet och kräver bättre möjligheter att påverka  Den politiska Styrgruppen för Kanalprojektet i Höllviken fungerar inte. Oppositionen som sitter i styrgruppen får inte all information och kan inte påverka prioritering av verksamheter och aktiviteter i projektet. Kostnadsredovisningar och kalkyler saknas eller är inte tillgängliga. Flera partier är inte representerade i styrgruppen. Därför föreslår en enad opposition i Vellinge kommunfullmäktige ett omtag. En ny politisk styrgrupp tillsätts där samtliga partier i fullmäktige blir representerade. Styrgruppens uppdrag ska vara att ansvara för prioriteringar i projektet, som är av övergripande karaktär, här ingår då även att få ta del av kostnadsberäkningar. Alla möten i framtiden ska protokollföras. Deltagare i styrgruppen ska ha möjlighet att få ha avvikande åsikter noterade i protokoll. Projektets mål bör också förändras. Det övergripande målet för en exploatering av Falsterbokanalen måste, ur Vellinge kommuns perspektiv, vara att den ska ge något positivt till kommuninvånarna. Den ska skapa en trivsam kanalmiljö för invånare, båtfolk och turister. Med den målsättningen ska underlag tas fram för hur många bostäder som kan byggas. Ett annat viktigt mål för projektet är att skapa en fungerande hamn för båtklubben, scouterna, sjöräddningen och för besökande båtar.  Vi anser att den nu föreslagna och planerade exploateringen är alldeles för omfattande och har fel fokus. Vi är emot:• Att vi kan tvingas bygga mer än 300 bostäder och 100 hotellrum i anslutning till kanalen för att finansiera kanalunderhållet Det kommer att ge negativa konsekvenser för kanalmiljön i form av en begränsad kanalvy och bristande plats för kanalens nuvarande organisationer som båtfolk, scouter, sjöräddning, restauranter och turister. Det stora antalet bostäder innebär också behov av parkering för uppemot 400 bilar. Det skapar ytterligare trafikproblem på redan trånga vägar.• Att ha som ett av målen att skapa resurser till Sjöfartsverket för att de ska kunna utföra ett under många år eftersatt underhåll av bl a kanalkanter, slussar och pirarmar är fel. Detta är i första hand statliga Sjöfartsverkets ansvar. När ytterligare kostnader för den omfattande restaureringen tydligen framkommit, så behöver uppgörelsen ses över.Det är första gången som samtliga oppositionspartier i Vellinge kommun valt att agera gemensamt. Partierna är överens om detta på grund av projektets betydelse, brist på insyn och på grund av majoritetens ovilja att lyssna på i det här fallet en enig opposition. 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: