Ett hållbart Vellinge

Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. Utveckla kommunens attraktion för våra invånare, småföretagare och turister!

Miljöpartiets politik grundar sig på solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet, samt värna kommande generationer. 
Hållbar utveckling definieras som en utveckling som tillgodoser våra behov idag
utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. 
Miljöpartiet vill att all verksamhet i kommunen måste bedömas utifrån hur den kommer att påverka människor och miljö både på kort och på lång sikt, samt att varje generation ska betala för sin egen välfärd och konsumtion.
Hållbar utveckling har tre dimensioner, som alla hänger ihop och stödjer varandra –
den ekologiska, den sociala och den ekonomiska.
 
Ekologisk hållbarhet handlar om att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människan. För Vellinges del innebär det att stärka miljö- och naturvården samt att beakta värdet av det som ekosystemtjänsterna ger, så det kan integreras i den kommunala beslutsprocessen. 
 
Social hållbarhet handlar om att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt
samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. För Vellinges del innebär
det bl a att ge våra barn trygga uppväxtvillkor och möjlighet till utveckling, att skapa goda livsvillkor för våra äldre och när så behövs en god omvårdnad. Som tar utgångspunkt i respektive individs personliga möjligheter och behov. Att skapa goda förutsättningar för våra nya Vellingebor att bli integrerade i samhället, på ett för respektive person optimalt sätt och att kommunens åtagande blir så transparant och smidigt som möjligt. 
 
Ekonomisk hållbarhet, handlar om att hushålla med mänskliga och materiella
resurser. Miljöpartiet i Vellinge kommer att arbeta för att begreppet hållbar utveckling ska bli ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet.
 
Hållbar utveckling
Utveckling i Vellinge – invånare, företagare och turister.
 
Vi vill att begreppet hållbar utveckling är ett grundläggande begrepp i all kommunal verksamhet. 
Vi tror på ett samhälle där vi delar på borrmaskiner och bilar, där vi reparerar skor lika ofta som vi köper nya och där det är dyrare att tillverka något med giftiga kemikalier än utan.
 
Hållbarhetspolicy i Vellinge. 
Skapa goda förutsättningar för hållbar utveckling genom en generell vägledning för alla Vellinges ansvarsområden. Kopplar samman den ekonomiska, den sociala, och den miljömässiga dimensionen i hållbar utveckling.  
 
Inrätta en tjänst som Strateg för hållbar utveckling.                                                     
Med kommunövergripande ansvar samt att implementera de globala målen och Agenda 2030. 
 
Följ upp klimatmålen årligen. 
Säkerställ att Vellinge är på rätt väg mot de egna målsättningarna avseende våra klimatmål.  Ta fram ett sätt att mäta och följa upp att den årliga utsläppsminskningen.
 
Stimulera intresset för lärande och deltagande i hållbar utveckling. 
Incitament till kommuninnevånarna, skolan, företagen och föreningslivet för att lära sig, engagera sig tidigt och löpande i hållbar utveckling, miljömål, översiktsplan, energiplan, kulturmiljöprogram etc. 
 
Delta i fossilfritt Sverige.
En medverkan avseende kommunens verksamheter gynnar både miljö och klimatet. Hållbarhetsarbete driver på utvecklingen av innovationer, ny teknik, nya affärsmodeller och bättre samhällen. Kommuner är viktiga föregångare.
 
Satsa på Återbruksby och Cradle to Cradle projekt. 
Lyfter fram affärsmöjligheter där cirkulära kretslopp används.
Skapar hållbarhet och utvecklings möjligheter. 
 
Rutin för miljö-och social etisk upphandling.
Säkerställer att kommunens samtliga inköp, upphandlingar och avrop miljöanpassas och följer intentionen med social etiska villkor, lika rätt, livscykelanalys och ekosystemtjänster.
 
Biogas inom kommunen
Gör det enklare att välja biogas fordon och alternativ till uppvärmning. Ge möjlighet till egen produktion av biogas.
 
Satsa på solkraft
Gör det enklare att använda denna fossilfria energikälla. Ge privatpersoner råd och underlätta val av placeringar genom att göra solkartan känd.
 
Satsa på laddstationer för elfordon
Fler laddstolpar för bilar och soldrivna laddstationer även för cyklar.
 
Ekobebyggelse som utvecklingsprojekt
Stimulerar till nya utvecklingsprojekt av byggande.
 
Upplevelser genom Naturrum.
Värna om möjligheterna invånare och besökare att ära och uppleva om Vellinges natur och djurliv. 
 
Erbjud företagarna stöd och råd kring miljö- och hållbarhetsområdet.
Enkelhet för ett ökat engagemang.
 
Arbeta för ett jämställt näringsliv.
För ökad mångfald och fler företag. Jobba för jämställdhetsintegrering.
 
Vellinge skall ansöka om att bli en Fairtrade city. 
Intresset för etisk konsumtion ökar och Vellinge kan tillsammans med övriga kommuner som certifierats, bidra med en positiv utveckling. 
 
Minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar. 
Ta fram en gemensam strategi för minskad klimatpåverkan i kommunens matserveringar (förskola, skola, äldreboende och liknade).  Ekologiskt och Närproducerat prioriteras.
 
Djurskyddskrav vid livsmedelsupphandling:
Fem krav som är gemensamma för alla animaliska livsmedel skall preciseras: Information om ursprung, salmonella, antibiotika, transport till slakt och slaktmetod. 
 
Barn har rätt till en giftfri tillvaro - Utfasning av kemikalier.                                     
Vellinge skall byta ut skadliga kemikalier mot mindre skadliga. Konstgräsplaner som släpper microplaster ska ersättas snarast.
 
Jobba med livscykelanalyser för att minska miljöpåverkan.                                                                       
Sträva efter att göra det genomgående, för att minska miljöpåverkan vid nybyggnationer, större ombyggnationer och renoveringar av kommunägda lokaler och bostäder.
 
Ta fram ett åtgärdsprogram för att minska bullernivåerna
Plan för hur Vellinge ska arbeta med att minska bullernivåerna bullerfrågor de närmaste fem åren samt i ett långsiktigt perspektiv. 
 
Begränsade jaktområden.
I linje med de utökade satsningarna på naturturism. Våra invånare och besökare skall kunna uppleva naturen och röra sig så fritt det går. 
 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: